Teadmiseks

Detailplaneeringud

28.06.2013  

Tallinna Linnavalitsus otsustas 12. juuni 2013 istungil:

1. korraldusega nr 833 –k:

algatada Estonia pst 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 1,27 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kesklinnas muuta Estonia pst 6 ja Estonia pst 6a kinnistute piire, määrata Estonia pst 6 kinnistule ehitusõigus olemasolevale koolihoonele kuni 4 maapealse korrusega juurdeehitise ja 2 maa-aluse korrusega parkla ja Estonia pst 6a krundile uue alajaama rajamiseks ning täpsustada planeeritavale alale jäävate kruntide kasutamise tingimusi.

1.1 Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Arhitektuuribüroo Novel OÜ (pankrotis) (aadress Kiisa tn 8, 11313 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

1.2 Mitte algatada Estonia pst 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

1.3 Tallinna Kesklinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.

1.4 Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris Tallinna veebilehel aadressil www.tallinn.ee.

2. korraldusega nr 834 –k:

algatada Katusepapi tn 9 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,11 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Katusepapi tn 9 kinnistu ärimaa sihtotstarbe muutmine 10% ärimaaks ja 90% elamumaaks ning kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 4-korruselise äriruumidega korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2.1 Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

3. korraldusega nr 835 –k:

algatada Liikuri tn 8b kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,49 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elumaa sihtotstarbega Liikuri tn 8b kinnistule ehitusõiguse määramine ühe maa-aluse korrusega kuni 9-korruselise korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

3.1 Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

4. korraldusega nr 836 –k:

võtta vastu Nõmme linnaosas 0,22 ha suurusel maa-alal asuva Kalevala tn 7 kinnistu detailplaneering, OÜ Kauss Arhitektuur töö nr DP109. Detailplaneeringus määratakse Kalevala tn 7 kinnistule ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ning kahe 1 korruselise abihoone ehitamiseks.

4.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ning Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 10. augusti 2011 korraldusega nr 1243 k „Kalevala tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine“.

5. korraldusega nr 837 –k:

võtta vastu Kristiine linnaosas asuva 0,40 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10338. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistule ehitusõigus kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega 8 sektsiooniga ridaelamu rajamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

5.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

5.2 Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 korraldusega nr 868 k „Püü tn 2 // Räägu tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas”.

6. korraldusega nr 838 –k:

kehtestada Priisle tee 30 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 20. aprilli 2011 korraldusega nr 627 k „Priisle tee 30 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas”.

7. korraldusega nr 839 –k:

kehtestada Väike-Sõjamäe tn 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. detsembri 2011 korraldusega nr 2040-k „Väike-Sõjamäe tn 18 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Lasnamäe linnaosas”.


Tallinna Linnavolikogu otsustas 13. juuni 2013 istungil:

1. otsusega nr 96:

tunnistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2004 korraldusega nr 721-k kehtestatud „Lesta tn 7c kinnistu detailplaneering“ Selise tn 16 krundi (positsioon 23) osas.

2. otsusega nr 97:

tunnistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 1999 otsusega nr 135 kehtestatud „Mustamäe tee 4–12 kinnistu detailplaneering“ Pirni tn 1 kinnistu (positsioon 14) osas.

3. otsusega nr 98:

tunnistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 27. juuni 1996 otsuse nr 71 punktiga 2.2 kehtestatud „Pargi tn, Põllu tn ja Metsa tn vahelise kvartali detailplaneering“ Pargi tn 13 kinnistu osas.

4. otsusega nr 99:

tunnistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 181 kehtestatud „Räägu ja Püü tänava vahelise maa-ala detailplaneering” Räägu tn 20a, Räägu tn 20b ja Kiuru tn 2 // Räägu tn 22 kinnistute osas.

5. otsusega nr 100:

tunnistada osaliselt kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 1. juuni 2005 korraldusega nr 1076-k kehtestatud „Luite tn 8 / Vee tn 6 ja Vee tn 4 kinnistute detailplaneering” Vee tn 6 kinnistu ulatuses.

6. otsusega nr 101:

kehtestada Narva mnt 90 // 92 // 94 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2011 korraldusega nr 263-k „Narva mnt 90 // 92 // 94 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

7. otsusega nr 102:

kehtestada Leegi tn 18 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2012 korraldusega nr 15-k „Leegi tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas”.

8. otsusega nr 103:

kehtestada Valdeku tn 21 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2011 korraldusega nr 983-k „Valdeku tn 21 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine”.

9. otsusega nr 104:

kehtestada Kullese tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2011 korraldusega nr 1054 k „Kullese tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Pirita linnaosas”.

10. otsusega nr 105:

kehtestada Sompa tee 5, 6, 6a, 8 ja 8a kinnistute detailplaneering

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2010 korraldusega nr 185 k „Sompa tee 5, 6, 6a, 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.

11. otsusega nr 106:

kehtestada Kose tee 33 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2011 korraldusega nr 265 k „Kose tee 33 kinnistu detailplaneeringu algatamine”.

12. otsusega nr 107:

kehtestada Pärnamäe tee 65 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2012 korraldusega nr 16-k „Pärnamäe tee 65 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Pirita linnaosas”.

13. otsusega nr 108:

kehtestada Juurdeveo tn 25b kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2008 korraldusega nr 1785-k „Juurdeveo tn 25b kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine”.

14. otsusega nr 109:

kehtestada Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2011 korraldusega nr 1052-k „Sarra tn 28 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.


Vastavalt planeerimisseadusele §18 lõikele 5 Põhja-Tallinna Valitsus korraldab avaliku väljapaneku Härjapea tn 5// Õle tn 20 ja Härjapea tn 5e kinnistute detailplaneeringu tutvustamiseks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Põhja-Tallinnas 0,17 ha suurusel planeeringualal asuvate Härjapea tn 5// Õle tn 20 ja Härjapea tn 5e kinnistute liitmine üheks 40% elamumaa ja 60% ärimaa või 60% elamumaa ja 40% ärimaa sihtotstarbega krundiks ning moodustatavale krundile määratakse ehitusõigus ühe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja maa-aluse korrusega kahe korteriga elamu ehitamiseks ning ühe olemasoleva 2 maapealse korrusega ärihoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus,

juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga saab tutvuda ajavahemikul 25.06.- 09.07.2013 tööaja ulatuses esmaspäeviti kell 8.15-18.00, teisipäevast neljapäevani kell 8.15- 17.00 ja reedeti kell 8.15- 16.00 Põhja-TallinnaValitsuses Niine tn 2, infosaalis ja Vabaduse väljak 7, infosaalis. Informatsiooni saab telefonil 645 7003.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

 


Eelmisele lehele

Jaga|