See regulatsioon vist ei tööta

Vasta kommentaarile

või pole seda üldse rakendatud. E-valimised on otsene põhiseaduslikku korda ähvardav oht ja ei mingit ohutõrje õiguslikku regulatsiooni?!?!?!?!!!