1 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

Peetruse esimene kiri«3
3
Juhatusi abieluinimestele
1 Nõndasamuti, naised, alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned
ei ole kuulekad sõnale, nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise
läbi,
2 kui nad on tähele pannud teie puhast, aukartlikku käitumist.
3 Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine ega
kuldkeede kandmine ega rõivad, mida te kannate,
4 vaid selleks olgu varjul olev südame-inimene, tasase ja vaikse
vaimu kadumatuse ilus, mis on Jumala silmis palju väärt.
5 Sest nõnda on ka muiste end ehtinud pühad naised, kes Jumala
peale lootsid. Nad alistusid oma meestele,
6 nii nagu Saara oli Aabrahamile kuulekas, „hüüdes teda
isandaks”. Teie
olete saanud Saara lasteks, kui te teete head ega karda mingit
hirmutamist.

7 Nõndasamuti, mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga.
Osutage naistele austust nagu elu armuanni
kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi.

8 Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud,
halastajad, alandlikud.
9 Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid hoopis
õnnistage - sest õnnistamiseks te olete kutsutud -, et ka teie
võiksite pärida õnnistuse.
10 Sest
„kes tahab armastada elu
ja näha häid päevi,
see vaigistagu keelt kõnelemast kurja
ja huuli rääkimast pettust.
11 Ta hoidugu eemale kurjast ja tehku head,
otsigu rahu ja taotlegu seda,
12 sest Issanda silmad on õiglaste poole
ja tema kõrvad on lahti nende anumistele,
aga Issanda pale on nende vastu, kes teevad kurja.”

Kristlikust ühiselust
13 Kes on, kes saab teile teha kurja, kui te olete innukad
tegema head?
14 Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis olete õndsad.
„Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge",
15 vaid pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati
valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.
16 Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head
südametunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses,
jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad.
17 Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine,
kui kurja tehes.

18 Sest ka Kristus kannatas pattude pärast
üheainsa korra,
õige ülekohtuste eest,
et ta teid juhiks Jumala juurde,
olles küll ihu poolest surmatud,
ent elustatud vaimu läbi,
19 kelles ta läks ja kuulutas vangis olevaile
vaimudele,

20 kes olid olnud sõnakuulmatud muiste, kui Jumala pikk meel ootas
Noa päevil, laeva valmistamise ajal, milles vähesed - see tähendab
kaheksa hinge - veest päästeti.
21 Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole
lihaliku
rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt
Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu,

22 kes on läinud taevasse,
on Jumala paremal käel,
kus temale on alistatud inglid ja meelevallad ja
väed.

Laadimine...Laadimine...