Arstid hakkavad patsiente nõustama ka kaugvastuvõttudel

Kaugvastuvõtt on ambulatoorne vastuvõtt, mis toimub vahetu kontaktita, kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendust.

Pilt: Albert Truuväärt

Arstid hakkavad patsiente nõustama ka kaugvastuvõttudel

Toimetaja: Erki Varma

"Tervishoiu valdkonnas tehti oluline otsus ja toetati haigekassa ettepanekul tervishoiuteenuste loetelu muudatusi. Võrreldes kehtivaga on lisatud tavalisele vastuvõtule kaugvastuvõtu variant," rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. "See on Eesti kui e-riigi jaoks väga mõistlik edasiminek."

Muudatusega antakse Kiige sõnul võimalus arstidele teha teatud konsultatsiooni ka ilma vahetu kontaktita. Kaugvastuvõtt on ambulatoorne vastuvõtt, mis toimub vahetu kontaktita, kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendust. "See oli eriolukorra ajal üks levinud meede, mida tehti just seetõttu, et oli suurem risk haiglasse tulekul," rääkis Kiik.

Muudab eriarstiabi maal kättesaadavamaks

Samas võib see sotsiaalministri hinnangul olla hea lahendus ka juhtudel, kui inimesel on liikumismured või ta soovib saada abi mõnel erialal, kus tema maakonnas teenust ei pakuta. "Kaugvastuvõtu kasutamine parandab oluliselt tema võimalusi ravi saada,"selgitas Kiik. "See parandab arstiabi kättesaadavust ja ka patsiendi omaosalust näiteks transpordikulu arvelt."

Sotsiaalministri hinnangul on hulk erialasid, kus kaugvastuvõtt ei saa kunagi olema laialt kasutatud, kuid on ka erialasid, kus see võib osutuda patsiendi jaoks isegi mugavamaks kui tervishoiuasutusse pöördumine. "Näiteks psühhiaatria," tõi Kiik näiteks.

Valitsuse poolt neljapäeval heaks kiidetud eelnõuga lisatakse määrusesse ka uus regulatsioon täiendavateks meetmeteks tervishoiusüsteemi rahastamiseks kriisi ajal. Muudatus võimaldab hüvitada uudse eriti ohtliku nakkushaiguse leviku ajal tehtud täiendavad kulutused isikukaitsevahenditele ja desinfektsioonile, mida ei hüvitata tervishoiuteenuste loetelu teistes peatükkides nimetatud teenuste kaudu.

Eelnõuga laiendatakse e-konsultatsiooni võimalusi infektsioonhaiguste, üldkirurgia, meditsiinigeneetika, lastekirurgia, suu-, näo- ja lõualuukirurgia ning neurokirurgia erialaga. Uuendatakse koolitervishoiuteenuse sisu eesmärgiga tagada tervishoiuteenus sõltuvalt õpilase tervisevajadusest, näiteks luuakse uus pearahapõhine teenus, mida rakendatakse statsionaarses õppes põhiharidust või üldkeskharidust omandavale õpilasele, kes vajab meditsiinilisel näidustusel tõhustatud või erituge või kutseõppe tasemeõppe statsionaarses õppevormis õppivale kuni 19-aastasele õpilasele, kes on haridusliku erivajadusega meditsiinilistel näidustustel.

Lisaks muutub koolitervishoiu rahastamine kutsekoolides kaheosaliseks, kus pearahapõhiselt tasutakse iga kuu kuni 19-aastaste õpilaste eest ning üle 19-aastastele õppuritele on tagatud esmaabi saamine teenusepõhise hinna kaudu kooliõe vastuvõtuaja jooksul.

Tervishoiuteenuste loetelu muudatuste kogumõju haigekassa eelarvele 2020. aastaks on 16,3 miljonit eurot. Määrus jõustub 1. septembril.

Terviseameti võmekust suurendatakse

Valitsus otsustas neljapäevasel istungil eraldada tänavu täiendavalt ka veidi enam kui miljon eurot terviseameti võimekuse suurendamiseks ning 2,5 miljonit eurot sotsiaalvaldkonna isikukaitsevahendite riikliku varu suurendamiseks kahe nädala jao võrra.

"Terviseametil on haiguspuhangu ohjamisel võtmeroll nii epidemioloogilise olukorra seiramisel ja tervishoiusüsteemi juhtimisel kui ka nakkusahelate väljaselgitamisel," kommenteeris sotsiaalminister Tanel Kiik.

Ta lisas, et terviseametil on samuti roll haigestunute ja lähikontaktsete nõustamisel ja jälgimisel, andmete kogumisel ja analüüsimisel, tervishoiu- ja hoolekandeasutuste nõustamisel, elanikkonna ning partnerite teavitamisel. "Kevadel puhkenud globaalse pandeemia ajal tegutseti sageli maksimaalse võimekuse piiril," nentis Kiik.

"Terviseameti tugevdamiseks eraldatud lisaraha võimaldab värvata täiendavat tööjõudu ja tõhustada olemasolevaid digilahendusi," selgitas minister, lisades, et vastavalt tervishoiu valmisolekuplaanile suurendatakse ka terviseameti võimekust nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje tõhustamiseks.

Tervishoiukriisideks valmisoleku tõstmiseks on kavas luua terviseameti juurde 27 uut ametikohta ja värvata lisaks väljastpoolt kuni 44 inimest võrgustikukoostöö ja valdkondliku nõustamise tõhustamiseks, sealhulgas 20 inimest lähikontaktsete seireks regioonides.

IT-arendusteks mõeldud raha võimaldab muuhulgas arendada terviseameti laborite infosüsteemi ning terviseametile operatiivselt haiglate patsiendivoo ja ravivõimekuse kohta ülevaateid andvat infosüsteemi MEDSITREP.

"Terviseameti juurde on kavas moodustada üle-eestiline ekspert-võrgustik, mis koordineerib parimaid praktikaid kõikides Eesti tervishoiuasutustes, et meditsiinitöötajad oleksid varustatud asjakohase infoga. Samuti arendame vajalikke digilahendusi ja terviseameti analüütilist võimekust," ütles terviseameti peadirektori kohustäitja Mari-Anne Härma.

Ta lisas, et eesmärk on luua inimestele ja otsuste tegijatele selge pilt Eesti tervishoiust, nakkushaigustest ja vaktsineerimisest. "Seeläbi muutuvad ka sõnumid ja soovitused elanikkonnale kiiremaks ja täpsemaks. Samuti suureneb terviseameti võimekus jälgida nakkusahelaid ja tuvastada kiiremini nakkuse levikut, et ei tekiks kohe vajadust kehtestada üleriigilisi piiranguid," rääkis Härma.

Luuakse riiklik isikukaitsevahendite kriisivaru

Lisaks eraldati Vabariigi Valitsuse reservist 2,5 miljonit eurot riigi keskse isikukaitsevahendite tegevusvaru juurde täiendavate vahendite hankimiseks sotsiaalhoolekande sektori tarbeks kahe nädala vajaduse ulatuses ning selle hoidmiseks ja vajadusel jaotamiseks. Sellega on riigi keskses varus tagatud hoolekandeasutustele isikukaitsevahendeid vähemalt kuueks nädalaks.

Riiklik varu on mõeldud kasutamiseks ennekõike kriisiolukorras, et pakkuda sotsiaalteenuse osutajatele täiendavat riiklikku tuge. Igapäevase vajaduse tarbeks ning vajadusel kiireks reageerimiseks haiguspuhangu korral on sotsiaalteenuse osutajatel soovituslik soetada ja hoida ka ise kohapeal vähemalt ühe kuu isikukaitsevahendite varu.

Laadimine...Laadimine...