VIDEO! KÕLVART: ümberkorralduste mõte on kasutada maksumaksja raha tõhusamalt ja seada linnale suuremaid eesmärke

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teatas täna, et linnasüsteemi muudetakse kaasaegsemaks, tõhusamaks ja vähem kulukamaks ning sellega hoitakse kokku 2,5 mln eurot.

Pilt: Mats Õun

VIDEO! KÕLVART: ümberkorralduste mõte on kasutada maksumaksja raha tõhusamalt ja seada linnale suuremaid eesmärke (1)

Toimetaja: Virkko Lepassalu

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teatas täna, et linnasüsteemi muudetakse kaasaegsemaks, tõhusamaks ja vähem kulukamaks ning sellega hoitakse kokku 2,5 mln eurot. "Kasvavas konkurentsis teiste Euroopa linnadega ja saabunud majanduslanguses tuleb kriitiliselt endasse vaadata ja tõsta linna toimimise suutlikkust," ütles linnapea, kelle sõnul luuakse Tallinnasse suuremate eesmärkide saavutamiseks strateegiakeskus.

 
Ühtlasi võttis linnavalitsus täna vastu linna süsteemi ümberkorraldusi puudutava juhtimisplaani. Selle üks eesmärke on muuta linna valitsemist selliselt, et maksumaksja raha kuluks vähem, aga inimestel oleks samas linnaasutustega mugavam ja tõhusam asju ajada.
 

Kõlvart kommenteeris linnasüsteemi ümber korraldamise kava täna pressikonverentsil nõnda, et juhtimisplaanid on seotud sageli valimistsüklitega ning seda nii omavalitsuste kui ka riigi tasandil, kuid vaade ei tohiks nii lühike olla. Eesmärgid ja visioon, kuidas neid saavutada, peaksid linnapea sõnul olema märksa pikemad. Teiseks tuleb eriti majanduskriisi taustal mõelda, kuidas maksumaksja raha kasutada kokkuhoidlikumalt ja tõhusamalt.

Rohkem investeeringuid, ettevõtlust, külastajaid

"Meie põhiline eesmärk peab alati olema linnaelanike võimalikult hea teenindamine ja ümberkorralduste mõte on seega pakkuda Tallinna maksumaksja raha eest paremaid tulemusi," ütles Kõlvart.  

"Tuleb tunnistada, et mõningaid avalikke ülesandeid täidame täna ilma suurema visioonita ja leidub mitmeid ülesandeid, mida saaksime täita paremini," lisas linnapea. "Kasvavas konkurentsis teiste Euroopa linnadega ja saabunud majanduslanguses tuleb teha kriitiline sissevaade senisesse ja tõsta linna toimimise suutlikkust."

Linnapea sõnul on vaja ühtlasi juurde teadmisi, kuidas linna strateegiliselt planeerida. On vaja süvenenumalt tegeleda mõjuanalüüside ja prognoosidega. On tarvis suuremat pilti, näha kaugemat eesmärki ja laiemat vaadet. 

Suurema pildi vaatamiseks, kuidas peaks Tallinn arenema, luuaksegi linnapea otsealluvusse linna strateegiakeskus. Linnakantselei muidugi jätkab tööd, aga ülesandeid jääb vähemaks. 

"Strateegiakeskus saab ülesandeks suurendada Tallinna konkurentsivõimet, et meelitada siia rohkem investeeringuid, ettevõtlust ja külastajaid," ütles linnapea. Samuti on strateegiakeskuse ülesanne muuta linlastele pakutavate teenuste tase kõrgemaks ja muuta need üldiselt linlastele kättesaadavamaks. Samuti peaks strateegiakeskus hakkama tegelema innovaatiliste ja digitaalsete lahenduste juurutamisega, et linnaasutused saaksid kiiremini ja tõhusamalt oma tööd teha.  

Strateegiakeskusesse luuakse veel eraldi üksusena urbanistika kompetentsikeskus. Linnapea sõnul peaks see rajama süsteemse aluse, et linnaruumi või keskkonda kujundataks ühtlustatult ja läbi mõeldult.

Linnaametite vahele tihedam koostöö

Mihhail Kõlvart lisas, et tõhusamaks toimimiseks peaksid ka linnaametid omavahel rohkem koostööd tegema. Spordi- ja Noorsooameti, Kultuuriameti ja Haridusameti ülesandeid analüüsitakse. Neid valdkondi püütakse omavahel rohkem siduda ja selleks töötatakse välja konkreetne kava. Perekonnaseisuamet aga viiakse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea haldusalasse. Linnaarhiiv ametina ei jätka - ülesanded antakse üle Linnakantseleile.

Tehakse veel muidki muudatusi - näiteks seni Linnakantseleis olnud Haldusteenistuse funktsioonid viiakse üle Linnavaraametisse. Tallinna Energiaagentuuri kui iseseisva asutuse tegevus lõpetatakse ja selle funktsioonid antakse üle loodavale Strateegiakeskusele.

Linnapea sõnul lisandub ümberkorralduste käigus veel muudatusi. Täpsustatud plaan valmib sügiseks. 

"Jah, iga muudatus tähendab muudatusi kaadris," lisas linnapea. "Struktuurimuudatuste peamine eesmärk ei ole muidugi personali vähendamine, kuid muutuste ellu viimisel on võimalik kindlasti toimida efektiivsemalt, vähendades tegevus- ja personalikulu."

Esialgsel hinnangul annavad ümberkorraldused kokkuhoidu ligikaudu 2,5 miljonit eurot aastas.

Linnaasutuste reorganiseerimise ettevalmistamine algab pärast suvepuhkuste aega ehk siis augustis. Septembri alguseks on kavas valmis jõuda vajaliku eelnõuga. Tallinna linnaasutuste uus struktuur peaks hakkama kehtima hiljemalt aasta lõpust. 

Sammud tõhusama linnavalitsemise poole 

Täna tutvustatud plaan on üks järjekordsetest sammudest juba mullu alustatud teekonnal, mille sihtpunktiks on tõhusam ja sisulisem linnavalitsemine.

Juba 2019. aastal analüüsiti Tallinna kui organisatsiooni toimimist ja kuidas võiks juhtimist efektiivsemaks muuta. Esimeste muudatustena liideti 2019. aastal Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Keskkonnaamet. Järgmise sammuna lõpetati 2020. aasta kevadel linna hallatava asutuse Tallinna Kalmistud tegevus, mille ülesanded anti üle linna hallatavale asutusele Kadrioru Park.

Järgmiste muudatustega alustatigi seega nüüd ehk juunis 2020. Linnavalitsus esitas linnavolikogule otsuse eelnõud, millega lõpetatakse SA Tallinna Arendus- ja Koolituskeskus ning SA Tallinna Televisioon. Termaki Autopargi AS liidetakse Tallinna Linnatranspordi AS-ga. 2021. aasta jooksul on kavas ellu viia hallatavate asutuste ümberkorraldused.

Ühtegi teenust, mida inimesed praegu linnalt saavad, ümberkorraldustega ei kärbita.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...