1 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

Matteuse evangeelium112
12
Jeesus ja hingamispäev
1 Tolsamal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude.
Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid
ning sööma.
2 Aga seda nähes ütlesid variserid talle: „Vaata, sinu
jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval!”
3 Tema aga ütles neile: „Kas te ei ole lugenud, mida tegi
Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas?
4 Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad,
mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult
preestrid üksi?
5 Või kas te ei ole lugenud Seadusest, et preestrid rikuvad
pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta?
6 Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui
pühakoda!
7 Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab: Ma ei taha
ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid,
8 sest Inimese Poeg on hingamispäeva isand.”

Jeesus parandab hingamispäeval
9 Ja Jeesus läks sealt edasi ning tuli ühte nende sünagoogi.
10 Ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene. Ja nad küsisid
temalt: „Kas hingamispäeval tohib teha terveks?” - et nad võiksid
tema peale kaevata.
11 Aga tema ütles neile: „Kes on teie seast inimene, kellel
on üksainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta
ei haara temast kinni ega tõmba teda välja?
12 Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene! Tähendab,
hingamispäeval tohib teha head.”
13 Siis ta ütles inimesele: „Siruta oma käsi!” Ja too sirutas
ning ta käsi sai jälle terveks nagu teinegi.
14 Aga variserid läksid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu
otsuse, et ta tuleb hukata.

Jeesus on Jumala sulane
15 Aga kui Jeesus sai seda teada, eemaldus ta sealt. Ja
paljud läksid temaga kaasa, ja tema tegi nad kõik terveks.
16 Ja ta hoiatas neid, et nad ei teeks teda tuntuks,
17 et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:

18 „Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud,
mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel.
Ma panen oma Vaimu tema peale
ja ta kuulutab paganaile õigust.
19 Ta ei riidle ega kisenda
ega kuule tänavail keegi ta häält,
20 rudjutud roogu ei murra ta katki
ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära,
kuni ta on õigusele võidu saatnud,
21 ja paganad loodavad tema nime peale.”

Jeesust süüdistatakse koostöös Peltsebuliga
22 Siis toodi Jeesuse juurde kurjast vaimust vaevatu, kes oli
pime ja tumm, ning Jeesus tegi ta terveks, nii et tumm rääkis ja
nägi.
23 Ja kõik rahvahulgad hämmastusid ning ütlesid: „Egas see
ometi ole Taaveti Poeg?”
24 Aga variserid ütlesid sellest kuulda saades: „See ei
aja kurje vaime välja kellegi muu kui Peltsebuli, kurjade
vaimude ülema abil.”
25 Ent Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: „Iga
kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse,
ja ükski linn või pere, mis on omavahel riius, ei jää
püsima.
26 Ja kui saatan ajab välja saatana, siis on ta iseenesega
riius. Kuidas võib tema kuningriik siis püsida?
27 Ja kui mina peaksin kurje vaime välja ajama Peltsebuli
abiga, kelle abiga siis teie pojad ajavad neid välja?
Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad.
28 Aga kui mina Jumala Vaimu abil ajan kurje vaime välja,
küllap siis on Jumala riik jõudnud teie juurde.
29 Või kuidas saab keegi minna vägimehe majja ja röövida
tema asju, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni? Alles siis
saab ta tema maja röövida.
30 Kes ei ole minuga, see on minu vastu, ja kes ei kogu
minuga, see pillab laiali.

31 Seepärast ma ütlen teile: Inimestele antakse andeks iga
patt ja teotamine, aga Vaimu teotamist ei anta andeks.
32 Ja kui keegi ütleb midagi Inimese Poja vastu, võib ta
saada andeks, aga kui keegi ütleb midagi Püha Vaimu vastu,
ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul.

33 Kui puu on hea, siis on ta viligi hea,
või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest
puud tuntakse tema viljast.
34 Teie rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head,
kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil.
35 Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene
võtab kurjast varamust kurja.
36 Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast
tühjast sõnast, mis nad on rääkinud,
37 sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest
mõistetakse sind süüdi.”

Jeesus keeldub tegemast erilist tunnustähte
38 Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle:
„Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!”
39 Aga tema ütles neile: „See kuri ja abielurikkuja sugupõlv
nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona
tunnustäht,
40 sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja
kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja
kolm ööd.
41 Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle
sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad
parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem
kui Joona!
42 Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos
selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli
ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on
rohkem kui Saalomon!

43 Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta
põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda.
44 Siis ta ütleb: „Ma pöördun tagasi oma majja, kust ma
välja tulin.” Ja tulles leiab ta selle tühja olevat ning puhtaks
pühitud ja ehitud.
45 Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist seitse vaimu,
kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna
elama, ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene.
Nõnda sünnib ka sellele kurjale sugupõlvele!”

Tõeline sugulus
46 Kui Jeesus alles rääkis rahvahulkadele, vaata, siis seisid tema ema ja
vennad väljas, otsides võimalust temaga rääkida.
47 [Aga keegi ütles talle: „Vaata, su ema ja su vennad
seisavad väljas ja tahavad sinuga rääkida!”]
48 Tema aga kostis teate toojale: „Kes on mu ema ja kes on mu
vennad?”
49 Ja sirutades käed jüngrite poole ütles ta: „Ennäe, mu ema
ja mu vennad!
50 Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas,
see on mu vend ja õde ja ema.”

Laadimine...Laadimine...