Norman Aas: Tallinn saab eeskuju näidata, kui võitleb korruptsiooniga rohkem, kui seadus nõuab

Tallinna linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamiseks moodustatud töörühm tegi kokku 37 ettepanekut, kuidas korruptsiooniga paremini võidelda. Vandeadvokaat Norman Aas tõdes, et seaduserikkumist ei leitud, kuid rohkem tööd saab teha riskide maandamise ja huvide konfliktide ärahoidmise nimel. Tallinna linnapea Taavi Aas märkis, et kuna analüüs on avalik, siis tasub ka teistel omavalitsustel kasutada võimalust ja lugeda tasuta juhendmaterjali.

Pilt: Scanpix

Norman Aas: Tallinn saab eeskuju näidata, kui võitleb korruptsiooniga rohkem, kui seadus nõuab

Toimetaja: Moonika Tuul

Tallinna linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamiseks moodustatud töörühm tegi kokku 37 ettepanekut, kuidas korruptsiooniga paremini võidelda. Vandeadvokaat Norman Aas tõdes, et seaduserikkumist ei leitud, kuid rohkem tööd saab teha riskide maandamise ja huvide konfliktide ärahoidmise nimel. Tallinna linnapea Taavi Aas märkis, et kuna analüüs on avalik, siis tasub ka teistel omavalitsustel kasutada võimalust ja lugeda tasuta juhendmaterjali.

Tallinna Linnavalitsus kiitis tänasel istungil heaks korruptsioonivastase strateegia ja andis Tallinna linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise töörühmale ülesande täiendada strateegias välja toodud ettepanekutega juba olemasolevat korruptsioonivastaste tegevuste kava.

"Ega siin töös väga suuri üllatusi ei olnud, Tallinna linn on korruptsioonivastase tegevusega tegelenud ka varasemalt," mainis Tallinna linnapea Taavi Aas. "Loomulikult alati saab paremini."

Ettepanekuid oli 37 ning 31. maiks valmib tegevuskava, kuidas neid rakendama hakata. Aas märkis, et mitmed meetmed on juba töös. Näiteks juhend linnameediale valimiste neutraalseks kajastamiseks. "Ma usun, et kõik on tähele pannud seda, et nendel valimistel said valimiste valvurid suhteliselt vähe tööd. Ma ei tea ühtegi märkust linnameedia kohta. Need osad, mis puudutavad neutraalset ajakirjandust, on ellu viidud."

Tallinna tellimus kui investeering Eestile

Aas tõi välja, et analüüs maksis 99 tuhat eurot, aga sellest võib kasu saada rohkem asutusi. "Mina soovitaks kõikidel Eesti omavalitsustel sellega tutvuda, sest see on juhendmaterjal neile kõigile. Kui ma jagama selle arvu 99 tuhat 76-ga ehk omavalitsuste arvuga, siis ei ole maksumaksja raha väga palju kulutatud."

Läinud aasta mais moodustati linnapea Taavi Aasa poolt Tallinna linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamiseks töörühm, mida juhib linnasekretär Toomas Sepp ning kelle ülesandeks on koostada korruptsioonivastase strateegia kavand ning esitada see linnavalitsusele. Strateegia koostamise välisnõustajana kaasati Advokaadibüroo Sorainen majanduskuritegude ennetamise ja uurimise meeskond, kuhu kuulusid endine riigi peaprokurör ja vandeadvokaat Norman Aas, endine ringkonnaprokurör ja vandeadvokaat Merika Nimmo ja advokaadibüroo partner Carri Ginter.

Vandeadvokaat Norman Aas ütles strateegia loomist kommenteerides, et linnavalitsus andis neile täielikult vabad käed analüüsitavate valdkondade ja võimalike ettepanekute osas. "Samas sai esimestel nädalatel selgeks, et Tallinna linnas juba seni rakendatud korruptsioonivastastel meetmetel suuri puudujääke kehtivate seaduste valguses tegelikult ei olnud, nõutud sisekorrad olid kinnitatud ja sisekontrollisüsteem olemas," ütles Aas lisades, et see ei ole olnud siiski piisav, et tagada Tallinna linnas korruptsioonivaba keskkonda.

Tuleb rohkem pingutada

"Kuigi olukord on viimasel paaril aastal tunnetuslikult oluliselt paranenud, on probleemiks jätkuvalt mineviku taak, mis tekitab umbusku tegeliku mentaalse muutuse vastu linnavalitsemises. Seetõttu oli üldine ootus, et Tallinn ei piirduks korruptsiooniennetuse puhul vaid seaduses nõutud miinimumiga."

Seetõttu pandi Norman Aasa sõnul strateegia loomise käigus suurt rõhku ilmingutele, kus otseselt seaduserikkumistest rääkida ei saa, kuid kus ametiisikute või erakondade erahuvid võivad domineerida avalike huvide üle. "Need on sageli ka just juhtumid, kus avalikult deklareeritud väärtused kõige rohkem proovile pannakse," tõdes Aas.

Tallinna linnapea Taavi Aas tõdes, et suuri üllatusi strateegia ei toonud ja hea meel on selle üle, et suuri puudujääke ei leitud. "Tallinn ja Eesti on osa Põhjamaadest, kus korruptsioonitase on suhteliselt madal. Kuid tuleb arvestada, et meie inimesed on avaliku teenistuse suhtes põhjamaiselt nõudlikud ja kriitilised," ütles Aas. "Seepärast peame tegema maksimumi, mitte piirduma seaduses nõutud miinimumiga. Peame silmas pidama Soomes ja Skandinaavias harjumuspäraseks saanud kõrgtaset, mitte juhinduma Ida-Euroopa tasemest, kust me kunagi alustasime".

Linnapea lisas, et varasemate aastate skandaalid on andnud usaldusele mitmeid lööke, mille taastamiseks tuleb teha järjepidevaid pingutusi. Soraineni advokaadibüroo soovitused avaldavad olulist mõju juba olemasolevale korruptsioonivastaste tegevuste kavale. Tegevuskava täiendamist ja selle elluviimist hakkab juhtima linna sisekontrolöri teenistus.

Vähem poliitikat

Olulisemate muudatustena näeb korruptsioonivastane strateegia ette linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogude depolitiseerimise, samuti linna kõrgemate ametiisikute valikukomisjonide apoliitiliseks muutmise. Ametialastes kuritegudes ja võimu kuritarvitamises süüdimõistetud isikuid, kelle karistus ei ole kustunud, ei võeta tööle ametiisikuna linnaasutustesse ja linna kontrolli all olevatesse juriidilistesse isikutesse.

Rakendatakse täiendavaid meetmeid tagamaks, et linnameedia oleks poliitiliselt tasakaalustatud ning et seda ei kasutataks valimisreklaamiks.

Vaadatakse üle väiksemate linnaasutuste iseseisvatena säilitamise vajadus ning võimalusel liidetakse need teistega või antakse nende funktsioonide üle linna ametiasutustele. Jätkatakse ülelinnaliste tugifunktsioonide tsentraliseerimist kinnisvarahalduse, finantsjuhtimise, infotehnoloogia, personali, riigihangete jm valdkondades. Tallinna sisekontrollisüsteemi tuleb tugevdada ja arendada seda kooskõlas rahvusvahelistele siseauditi standarditega.

Samuti uuendatakse mittetulundustegevuse toetuste määramise protsessi ja reeglistikku, tagamaks kõikide linnaeelarve vahendite arvelt antavate toetuste vastavus linna õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Strateegia tugineb põhjalikule analüüsile, mille raames viidi muu hulgas läbi fookusintervjuud linna võtmeametnikega, korraldati küsitlus linnaasutustes ning analüüsiti mittetulundustegevuse toetusi ja tehinguid linnavaraga. Kokku tehti 37 konkreetset ettepanekut Tallinna linna korruptsioonivastaste meetmete täiendamiseks ja elluviimiseks.

Laadimine...Laadimine...