Omavalitsused ja ettevõtjad: tuleb algatada Tallinna ringraudtee eriplaneering

Harjumaa Omavalitsuste Liit koos mitme omavalitsuse ja koostööpartneriga kutsuvad majandus- ja taristuministrile ning riigihalduse ministrile läkitatud pöördumises üles täpsustama Rail Balticu projekteerimisel Tallinna lõunapoolse ringraudteega arvestamiseks augustis antud suunist ja algatama Tallinna ringraudtee asukoha täpseks määramiseks riigi eriplaneeringut.

Pilt: Aleksandr Guzhov
Eesti

Omavalitsused ja ettevõtjad: tuleb algatada Tallinna ringraudtee eriplaneering

Toimetaja: Meelis Piller

Harjumaa Omavalitsuste Liit koos mitme omavalitsuse ja koostööpartneriga kutsuvad majandus- ja taristuministrile ning riigihalduse ministrile läkitatud pöördumises üles täpsustama Rail Balticu projekteerimisel Tallinna lõunapoolse ringraudteega arvestamiseks augustis antud suunist ja algatama Tallinna ringraudtee asukoha täpseks määramiseks riigi eriplaneeringut.

Ühispöördumise ajendiks on soov tagada Tallinna ringraudtee ehitamise võimalus ka pärast Rail Balticu valmimist ning võimaldada kaubaveo kõrval ka reisirongiliikluse perspektiivi. Ringraudtee võimaldab Lasnamäe, Rae, Saku, Saue, Keila ning Paldiski elu- ja tööstuspiirkondade vahel kiire ühenduse loomist ning ühtlasi paraneb kaugemate piirkondade elanikele Ülemiste rahvusvahelise Rail Balticu reisiterminali ja Tallinna lennujaama kättesaadavus kiire ja mugava rööbastranspordiga.

Ringraudtee trassikoridor kulgeb 13 km lõigus paralleelselt Rail Balticu trassiga.

"Ministeeriumi suunis arvestada Rail Balticu sildade ja viaduktide projekteerimisel ringraudtee rajamisvõimalusega on samm õiges suunas. Spetsialistid juhtisid meie tähelepanu aga sellele, et ringraudtee joone paikapanekuta ei saa suunis oma eesmärki korrektselt täita, sest pole teada ringraudtee kavandatav asukoht Rail Balticu suhtes. Seetõttu ei tea näiteks Rail Balticu projekteerijad projekteeritava ava täpset asukohta, kuna see sõltub näiteks kohalike peatuste ja muude raudteerajatiste asukohtadest. Kõik see pani ringraudtee tulevikule mõtlevad osapooled ja huvigrupid otsima lahendusi, et tagada algatatud protsessiga edasiminekuvõimalused ka tulevikus," ütles Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Joel Jesse ühispöördumise põhjusi selgitades.

Riigi eriplaneeringuga saab piiritleda tulevase raudtee täpse asukoha ja maavajaduse ning selle raames avaneb võimalus teha ka ringraudtee igakülgne mõjuanalüüs.

Riigi eriplaneeringu tegemata jätmisel ehitatakse ringraudtee võimalikud kulgemiskohad täis, mis juhul pole Rail Balticu projekteerimisel ringraudteega arvestamise pingutustest kasu ja kantud kulud osutuvad asjatuks, on ühispöördumisele alla kirjutajad mures.

"Ringraudtee trassikoridori otsmistes lõikudes, Saue ja Rae valla territooriumidel, on tugev kinnisvaraarenduse surve. Kui praegu peavad omavalitsused maakonnaplaneeringu kohaselt arvestama umbes 500 meetrise trassikoridoriga, siis riigi eriplaneeringuga saaks ringraudtee trassikoridori panna paika juba mõnekümnemeetrise täpsusega," kommenteeris Joel Jesse riigi eriplaneeringu vajalikkust.

Ringraudtee projekt võimaldab suunata kaubaveod Tallinnast mööda, andes võimaluse vabastada Tallinna läbiv raudtee, Kopli ja Ülemiste kaubajaamad ja kavandatav Ülemiste reisiterminal Paldiski suunalisest kaubatransiidist.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium andis 19.08.2019 suunise arvestada Rail Balticu projekteerimisel Tallinna lõunapoolse ringraudtee tarbeks täiendava vaba ruumiga. Samas sai Harjumaa Omavalitsuste Liit 04.09.2019 ministeeriumilt kirja, et praeguseid kaubamahte ja kaubamahtude madalaid tulevikuprognoose arvestades ei ole ringraudtee rajamine kaupade väljaviimiseks Tallinna kesklinnast hetkel otstarbekas.

Tallinna ringraudtee plaan on juba aastakümneid tagasi kavandatud võimalus arendada Lääne-Harjumaa suunalist raudteeliiklust Tallinnat läbimata. Erinevates arengudokumentides ja planeeringutes on ette nähtud võimalus trassi kulgemiseks Ülemiste järvest lõunas, Rae, Kiili, Saku ja Saue valla kaudu.

Ühispöördumise on allkirjastanud Harjumaa Omavalituste Liit, Tallinna linn, Rae vald, Saku vald, Saue vald, Keila linn, Lääne-Harju vald, Paldiski Ettevõtjate Liit, Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon, Alexela Grupp, Paldiski Sadamate AS ja Team Paldiski OÜ.

Laadimine...Laadimine...