OTSE! Euroopa eksperdid arutavad, kuidas toidutootmisega mulda mitte hävitada

Kõrgetasemelise konverentsi "Jätkusuutlik toidutootmine: muldade perspektiiv" eesmärk on juhtida tähelepanu mullastikukaitsele. Praegu ei arvesta mullastikukaitsele keskenduvad regulatsioonid mulla, õhu ja vee tasakaaluga. 

Pilt: Scanpix

OTSE! Euroopa eksperdid arutavad, kuidas toidutootmisega mulda mitte hävitada

Kõrgetasemelise konverentsi "Jätkusuutlik toidutootmine: muldade perspektiiv" eesmärk on juhtida tähelepanu mullastikukaitsele. Praegu ei arvesta mullastikukaitsele keskenduvad regulatsioonid mulla, õhu ja vee tasakaaluga. 

Kehtivad Euroopa Liidu reeglid ja strateegiad (nt põllumajanduse, veekaitse, jäätmekäitluse, tööstusliku saaste ennetamise valdkonnas) aitavad mõnevõrra kaasa muldade kaitsele, ent ei lähe Euroopa muldade kestlikkuse tagamiseks piisavalt kaugele, nendivad korraldajad.

Seetõttu on mullastiku säilimise tagamiseks vajalikud laiapõhjalised arutelud muldade olukorrast. Lisaks on rahvusvaheline mullateaduste selts (International Union of Soil Sciences) kuulutanud välja rahvusvahelise muldade kümnendi (2015–2024), mis asetab Eesti eesistumise aegse konverentsi laiemasse konteksti.

Konverentsil toimuvad esitlused ning arutelud, kust võtavad osa kõrgetasemelised poliitikakujundajad, valdkonna eksperdid ning mitmesuguste rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad. Lisaks on konverentsi ajakavas mullastikuteemaline õppereis.

Üritusel on otseülekanne. Veebiülekanded on kättesaadavad videote lehelt. Fotod üritustelt leiab fotode lehelt ja eesistumise Flickri lehelt.

Ajakava
8.15–9.00
Registreerimine
9.00–9.20
Avasõnavõtud
Moderaator: Klaus Töpfer, Potsdam IASS, Saksamaa
Kersti Kaljulaid, Eesti president
Tarmo Tamm, Eesti maaeluminister
9.30–10.00
I ettekanne: "Mullad ja ülemaailmsed väljakutsed: kuivõrd on võimalik takistada jätkuvat mulla degradeerumist?", Rainer Horn, president, Rahvusvaheline mullateaduste selts (International Union of Soil Sciences (IUSS)
10.00–10.30
II ettekanne: Muldade olukord Euroopas, Luca Montanarella, Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Komisjon
10.30–11.00
III ettekanne: Mullakaitse ELi poliitika piires: ülevaade uusimatest arengutest ja poliitikaperspektiividest, Claudia Olazabal, keskkonna peadirektoraadi osakonnajuhataja
11.00–11.30
Kohvipaus

11.30–12.00
IV ettekanne: ELi mullad ühise põllumajanduspoliitika kontekstis (abi), Marko Gorban, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler, Eesti maaeluministeerium
12.00–12.30
V ettekanne: Mullainformatsioon – näited maailmast ja regioonidest, Peter de Ruiter, ISRICi juhatuse esimees
12.30–12.45
VI ettekanne: Maakasutus jätkusuutlikuks toidutootmiseks ja ökosüsteemide teenusteks, Roomet Sõrmus, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige
12.45–13.00
VII ettekanne: Euroopa Investeerimispank ELi mullastrateegia raames, Pim van Ballekom, Euroopa Investeerimispanga asepresident
14.20–14.40
IX ettekanne: Mullaandmete kasutamine otsuste tegemisel (Eesti näide), Alar Astover, Eesti maaülikool
14.40–15.00
X ettekanne: Põllumajandusliku tootja kogemus ja arvamus, Jaak Läänemets

15.00–15.30
Kohvipaus

15.30–16.00
XI ettekanne: Volinik Phil Hogan, Euroopa Komisjoni Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat
16.00–17.00
Ministrite vestlusring: ELi ja riikide poliitika väljavaated põllumajanduslike muldade kestliku kasutamise saavutamiseks

Kas meil on vaja ELi tasandil rohkem ühismeetmeid mullapoliitika vallas ja kuidas edasi minna?
2014. aastal nenditi 7. keskkonnaalases tegevusprogrammis, et mulla degradeerumine on ELis tõsine probleem. Programmis seatakse eesmärgiks tagada, et ELi maad hallataks 2020. aastaks kestlikult, ning soovitatakse liikmesriikidel tõhustada jõupingutusi mulla degradeerumise vähendamiseks. Uusimate suundumuste valguses tundub ebatõenäoline, et praeguste praktikate jätkamine on pikas perspektiivis edukas. Praegu on vaid mõnel ELi liikmesriigil konkreetne riiklik poliitika mulla kaitsmiseks. Selles valdkonnas on vaja astuda täiendavaid samme.

Kuidas saab ELi ühine põllumajanduspoliitika aidata kaasa sellele, et põllumajanduslikku mulda kasutatakse tulevikus paremini?
Põllumajanduslikud mullad degradeeruvad pahatihti nähtamatult juhtimispraktika tõttu, mis ei sobi konkreetsele oludele. Seni on tehtud vaid mõned katsed lisada ühise põllumajanduspoliitika raames maaelu arengu programmidesse konkreetseid mullakaitsemeetmeid. Arvestades kohalikke mulla- ja maakasutuse iseärasusi, võivad mullateemalised konkreetsed meetmed tulevikus koos konkurentsivõimelise põllumajanduse kestliku intensiivistamisega mullakaitses olulist rolli mängida. Lisaks on vaja leida paremaid lahendusi, et parandada põllumajanduslike muldade olukorda, näiteks rohestamismeetmete ja nõuetele vastavause vallas.

Kuidas aidata riiklikul tasandil kaasa põllumajanduslike muldade kestlikule kasutamisele?
Piiriülese koostöö parimad praktikad

Laadimine...Laadimine...