Prokuratuur ei kaeba Kenderi asja riigikohtusse

Ka lapsporno loomises süüdistuses õigeks mõistetud kirjanik Kaur Kender ei kaeba otsust edasi: "Edasikaebamine võiks potentsiaalselt teha eesti kirjanike olukorda veel hullemaks. Ei saa ju välistada, et riigikohus otsustaks, et eesti keelt kirjutavat inimest võib jälitada igas maailma nurgas."

Pilt: Scanpix

Prokuratuur ei kaeba Kenderi asja riigikohtusse

Ka lapsporno loomises süüdistuses õigeks mõistetud kirjanik Kaur Kender ei kaeba otsust edasi: "Edasikaebamine võiks potentsiaalselt teha eesti kirjanike olukorda veel hullemaks. Ei saa ju välistada, et riigikohus otsustaks, et eesti keelt kirjutavat inimest võib jälitada igas maailma nurgas."

Prokuratuur ei kavatse riigikohtusse edasi kaevata ringkonnakohtu otsust, mis jättis jõusse lapsporno loomises süüdistatava kirjaniku Kaur Kenderi õigeksmõistmise, vahendas BNS Eesti Päevalehte.

Leht kirjutab, et nii prokuratuur kui ka Kaur Kender on Eesti Päevalehele teatanud, et nad ei kavatse otsust riigikohtusse edasi kaevata. See tähendab, et riigikohtul ei avane võimalust vaidluses oma lõplikku sõna öelda, märgib leht.

"Edasikaebamine võiks potentsiaalselt teha eesti kirjanike olukorda veel hullemaks. Ei saa ju välistada, et riigikohus otsustaks, et eesti keelt kirjutavat inimest võib jälitada igas maailma nurgas. Ja kuhu seda otsust siis edasi kaevata? Ma ei julge sellist riski võtta. Praegu on vähemalt USA ja Suurbritannia seadusandlus, mis eestikeelset sõna- ja kunstivabadust kaitseb," sõnas Kender.

Tartu ülikooli kriminoloogia professori Jaan Ginteri sõnul on loogiline, et prokuratuuril polnud huvi riigikohtusse minna. Ta avaldas arvamust,et riigikohus oleks jõudnud kahes esimeses kohtuastmes läbi kukkunud küsimuses teise järelduseni. „Pigem oli prokuratuuril kaotada, sest riigikohtus oleks võinud kerkida karistusseadustiku paragrahvi põhiseadusele vastavuse küsimus," märkis Ginter.

Eesti kirjanike liidu esimehe Tiit Aleksejevi arvates ei tohiks kirjandusteose eest kedagi kohtu alla anda ning seadused on oma aja ära elanud ja vajaksid ajakohastamist.

Tallinna ringkonnakohus jättis 11. oktoobril jõusse lapsporno loomises süüdistatava kirjaniku Kaur Kenderi õigeksmõistmise. Prokuratuur kinnitas toona, et lõpliku õigusselguse saamiseks on neil plaanis esitada ka kassatsioonkaebus riigikohtusse.

Esimeses kohtuastmes õigeks mõistetud Kenderi süüasja viis ringkonnakohtusse Põhja ringkonnaprokuratuur. Prokuratuuri kinnitusel olid nad ka pärast Harju maakohtu motiveeritud lahendi avaldamist jätkuvalt seisukohal, et Kenderi süü lapsporno loomises on tõendatud ning ringkonnakohtule esitatud apellatsioonis taotles prokurör Kenderi süüdimõistmist.

Ringkonnakohus leidis siiski, et maakohtu motiivid Kenderi õigeksmõistmisel olid pädevad. Kohus rahuldas prokuröri apellatsiooni osaliselt, tühistades Harju maakohtu 16. mai otsusega Kaur Kenderile süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahju hüvitise ehk 500 euro väljamõistmise. Ülejäänud osas jäi maakohtu otsus, sealhulgas Kaur Kenderi õigeksmõistmine muutmata.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et Kaur Kender on talle inkrimineeritud teo toime pannud välisriigis, mitte Eestis, kuivõrd Kender viibis kirjutise Untitled 12 veebilehel nihilist.fm avaldamise hetkel Ameerika Ühendriikide Michigani osariigis, veebilehe nihilist.fm server aga asub Suurbritannias. Kohtu hinnangul ei saa väita, et Kender oleks mingigi osa etteheidetavast teost realiseerinud Eesti territoriaalse jurisdiktsiooni piirkonnas.

Eesti karistusvõim laieneb välisriigis toimepandud teole üksnes siis, kui tegu on karistatav ka selles välisriigis, kus tegu toime pandi. Karistatavusele viitava normi olemasolu tõendamine väljaspool Eesti Vabariiki toime pandud kuritegude suhtes on prokuröri ülesanne, märkis ringkonnakohus. Kohtu hinnangul niisuguse asjaolu esinemist ei tõendatud.

Otsustamaks, kas Kenderi kirjutise Untitled 12 valmistamine ja levitamine on vastavate riikide õiguse kohaselt karistatav, tuli välja selgitada sellel tõsise kirjandusliku, kunstilise, poliitilise või teadusliku väärtuse olemasolu või selle puudumine. Maakohtus üle kuulatud asjatundjate ütluste ning semiootikaekspertiisi akti põhjal otsustas ringkonnakohus, et teosel Untitled 12 on olemas tõsine kirjanduslik väärtus. Seetõttu asus ringkonnakohus kokkuvõttes seisukohale, et Kenderile süüdistuses ette heidetud tegu ei ole Ameerika Ühendriikide ega Suurbritannia (Inglismaa ja Walesi) õiguse alusel karistatav, mistõttu ei ole Eesti Vabariigil selle teo üle jurisdiktsiooni.

Mittevaralise kahju osas asus ringkonnakohus seisukohale, et kaitsjale ja süüdistatavale ei saanud tulla üllatusena PERH-i poolt antud tõendi avaldamine avalikul kohtuistungil. Kaitsja ei kasutanud õigust taotleda kohtuistungi kinniseks kuulutamist delikaatsete isikuandmete avaldamise ajaks. Ühtlasi ei märkinud kaitsja, et tegemist oleks ebaseadusliku tõendiga, mida ei tohi uurida. Seega ei rikkunud prokurör kriminaalmenetlusõigust, avaldades kohtuistungil andmeid Kenderil diagnoositud psüühikahäire kohta, vaid vastupidi – oli kohustatud need andmed avaldama. Seetõttu puudub alus kahju hüvitamiseks.

Ringkonnakohus mõistis Kaur Kenderi kasuks riigieelarves selleks eraldatud vahendite arvelt välja kaitsjatasu 3610 eurot ja 80 senti.

Ringkonnakohtu otsusele saab esitada kassatsiooni 30 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.

Harju maakohus leidis mai keskel, et Kenderi süü ei ole tõendatud ja ta tuleb õigeks mõista. Kohtuniku sõnul tugines ta semiootikute ekspertarvamusele, et tegemist on mitte pornograafilise teose, vaid kirjandusteosega. Samuti arvestas kohus semiootikuid nõustanud teiste asjatundjatega.

Ühtlasi mõistis kohus riigilt Kenderi kasuks välja kaitsjale kulunud 20 208 eurot ja ekspertide arvamusele kulunud 35 600 eurot. Mittevaralise kahju hüvitamiseks tuleb riigil Kenderile tasuda 500 eurot ja ekspertiisi kulud jäävad riigi kanda.

Märtsi keskel nõudis Kenderi kaitsja oma kaitsealuse õigeksmõistmist, prokurör oli aga eelnevalt märkinud, et Kenderi süü on tõendatud ja talle tuleks määrata rahaline karistus.

Kenderi kohtuprotsess algas mullu 2. mail, kui süüalune end süüdi ei tunnistanud. Prokurör leidis seevastu avakõnes, et Kenderi süü lapsporno loomises on tõendatud. Kohus saatis Kenderi ka kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi, mis tunnistas mehe süüdivaks.

Laadimine...Laadimine...