Prokuratuur kavatseb viia Kenderi süüasja riigikohtusse

Tallinna ringkonnakohus jättis jõusse lapsporno loomises süüdistatava kirjaniku Kaur Kenderi õigeksmõistmise, prokuratuuril on plaanis viia süüasi õigusselguse saamiseks riigikohtusse.

Pilt: Scanpix

Prokuratuur kavatseb viia Kenderi süüasja riigikohtusse

Tallinna ringkonnakohus jättis jõusse lapsporno loomises süüdistatava kirjaniku Kaur Kenderi õigeksmõistmise, prokuratuuril on plaanis viia süüasi õigusselguse saamiseks riigikohtusse.

Prokuratuuri kinnitusel on nende seisukoht olnud kogu senise protsessi vältel tuua antud vaidlusesse lõplik õigusselgus, mistõttu on plaanis esitada ka kassatsioonkaebus riigikohtusse, vahendas BNS.

Lapsporno loomises süüdistatava kirjaniku Kaur Kenderi õigeksmõistmine jäi kolmapäeval jõusse ka Tallinna ringkonnakohtus.

Esimeses kohtuastmes õigeks mõistetud Kenderi süüasja viis ringkonnakohtusse Põhja ringkonnaprokuratuur. Prokuratuuri kinnitusel olid nad ka pärast Harju maakohtu motiveeritud lahendi avaldamist jätkuvalt seisukohal, et Kenderi süü lapsporno loomises on tõendatud ning ringkonnakohtule esitatud apellatsioonis taotles prokurör Kenderi süüdimõistmist.

Ringkonnakohus leidis siiski, et maakohtu motiivid Kenderi õigeksmõistmisel olid pädevad. Kohus rahuldas prokuröri apellatsiooni osaliselt, tühistades Harju maakohtu 16. mai otsusega Kaur Kenderile süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahju hüvitise ehk 500 euro väljamõistmise. Ülejäänud osas jäi maakohtu otsus, sealhulgas Kaur Kenderi õigeksmõistmine muutmata.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et Kaur Kender on talle inkrimineeritud teo toime pannud välisriigis, mitte Eestis, kuivõrd Kender viibis kirjutise Untitled 12 veebilehel nihilist.fm avaldamise hetkel Ameerika Ühendriikide Michigani osariigis, veebilehe nihilist.fm server aga asub Suurbritannias. Kohtu hinnangul ei saa väita, et Kender oleks mingigi osa etteheidetavast teost realiseerinud Eesti territoriaalse jurisdiktsiooni piirkonnas.

Eesti karistusvõim laieneb välisriigis toimepandud teole üksnes siis, kui tegu on karistatav ka selles välisriigis, kus tegu toime pandi. Karistatavusele viitava normi olemasolu tõendamine väljaspool Eesti Vabariiki toime pandud kuritegude suhtes on prokuröri ülesanne, märkis ringkonnakohus. Kohtu hinnangul niisuguse asjaolu esinemist ei tõendatud.

Otsustamaks, kas Kenderi kirjutise Untitled 12 valmistamine ja levitamine on vastavate riikide õiguse kohaselt karistatav, tuli välja selgitada sellel tõsise kirjandusliku, kunstilise, poliitilise või teadusliku väärtuse olemasolu või selle puudumine. Maakohtus üle kuulatud asjatundjate ütluste ning semiootikaekspertiisi akti põhjal otsustas ringkonnakohus, et teosel Untitled 12 on olemas tõsine kirjanduslik väärtus. Seetõttu asus ringkonnakohus kokkuvõttes seisukohale, et Kenderile süüdistuses ette heidetud tegu ei ole Ameerika Ühendriikide ega Suurbritannia (Inglismaa ja Walesi) õiguse alusel karistatav, mistõttu ei ole Eesti Vabariigil selle teo üle jurisdiktsiooni.

Mittevaralise kahju osas asus ringkonnakohus seisukohale, et kaitsjale ja süüdistatavale ei saanud tulla üllatusena PERH-i poolt antud tõendi avaldamine avalikul kohtuistungil. Kaitsja ei kasutanud õigust taotleda kohtuistungi kinniseks kuulutamist delikaatsete isikuandmete avaldamise ajaks. Ühtlasi ei märkinud kaitsja, et tegemist oleks ebaseadusliku tõendiga, mida ei tohi uurida. Seega ei rikkunud prokurör kriminaalmenetlusõigust, avaldades kohtuistungil andmeid Kenderil diagnoositud psüühikahäire kohta, vaid vastupidi – oli kohustatud need andmed avaldama. Seetõttu puudub alus kahju hüvitamiseks.

Ringkonnakohus mõistis Kaur Kenderi kasuks riigieelarves selleks eraldatud vahendite arvelt välja kaitsjatasu 3610 eurot ja 80 senti.

Ringkonnakohtu otsusele saab esitada kassatsiooni 30 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.

Harju maakohus leidis mai keskel, et Kenderi süü ei ole tõendatud ja ta tuleb õigeks mõista. Kohtuniku sõnul tugines ta semiootikute ekspertarvamusele, et tegemist on mitte pornograafilise teose, vaid kirjandusteosega. Samuti arvestas kohus semiootikuid nõustanud teiste asjatundjatega.

Ühtlasi mõistis kohus riigilt Kenderi kasuks välja kaitsjale kulunud 20 208 eurot ja ekspertide arvamusele kulunud 35 600 eurot. Mittevaralise kahju hüvitamiseks tuleb riigil Kenderile tasuda 500 eurot ja ekspertiisi kulud jäävad riigi kanda.

Märtsi keskel nõudis Kenderi kaitsja oma kaitsealuse õigeksmõistmist, prokurör oli aga eelnevalt märkinud, et Kenderi süü on tõendatud ja talle tuleks määrata rahaline karistus.

Kenderi kohtuprotsess algas mullu 2. mail, kui süüalune end süüdi ei tunnistanud. Prokurör leidis seevastu avakõnes, et Kenderi süü lapsporno loomises on tõendatud. Kohus saatis Kenderi ka kohtupsühhiaatrilisse ekspertiisi, mis tunnistas mehe süüdivaks.

Põhja ringkonnaprokuratuur on esitanud kirjanik Kaur Kenderile süüdistuse lapsporno tootmises. Süüdistuse järgi kirjutas Kaur Kender jutustuse pealkirjaga Untitled 12, mille sisuks on detailsed kirjeldused täiskasvanud mehe ning väikelaste vahelistest suguühetest. Oma jutustuse avaldas ta internetilehel nihilist.fm.

Laadimine...Laadimine...