Ringkonnakohus kergendas Rõivast ähvardanud mehe karistust

Tallinna ringkonnakohus kergendas neljapäeval tehtud otsusega peaminister Taavi Rõivast ähvardanud mehe karistust, lühendades temale mõistetud vangistust kuue kuu võrra.

Pilt: Scanpix

Ringkonnakohus kergendas Rõivast ähvardanud mehe karistust

Tallinna ringkonnakohus kergendas neljapäeval tehtud otsusega peaminister Taavi Rõivast ähvardanud mehe karistust, lühendades temale mõistetud vangistust kuue kuu võrra.

Tallinna ringkonnakohus jättis neljapäevase otsusega peaminister Taavi Rõivast ähvardanud Martin Kattai süüdi, kuid tühistas maakohtu otsuse talle mõistetud vangistuse määra ning tingimisi täitmisele pööramata jäetava vangistuse pikkuse osas, teatas ringkonnakohus BNSile. Ringkonnakohus kergendas Kattaile mõistetud vangistust kuue kuu võrra, karistades teda ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega. Muus osas jäi Harju Maakohtu otsus muutmata.

Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et mõistetud vangistusest peab Kattai ära kandma kolm kuud ja ülejäänu tuleb jätta tingimisi täitmisele pööramata. Karistuse täitmisele pööratav osa loeti kantuks eelvangistuses viibitud ajaga.

Ringkonnakohus leidis sarnaselt maakohtule, et Kattai postitused sotsiaalvõrgustikus Facebook sisaldasid ähvardust peaminister tappa ja kannatanul oli alust seda ähvardust tõsiselt võtta. Ähvarduse muutis tõsiseltvõetavaks see, et Kattai otsis võimalusi pääseda peaministri lähedale, jälgis tema kodu ning seda, kuidas peaministrit ja tema kodu turvatakse.

Maakohtu mõistetud karistust kergendas ringkonnakohus põhjusel, et pidas mitut maakohtu otsuses raskema karistuse mõistmise kasuks toodud argumenti karistusseadustikuga või süütuse presumptsiooni põhimõtetega vastuolus olevaks.

Ringkonnakohus pidas lubamatuks, et maakohus on arvestanud Kattai süüd suurendava asjaoluna tema kriitilist suhtumist pagulaspoliitikasse ning peaministri valelikuks pidamist. Eestis on arvamusvabadus ja igaühel ongi õigus oma arvamusele valitsuse poliitika ja ka peaministri isiku kohta. Keelatud on üksnes oma veendumuse tõttu õiguserikkumiste toimepanemine, mis tähendab, et arvamus, et peaminister on valelik ja valitsuse poliitika väär, ei anna õigust ähvardada peaministrit tapmisega.

Samuti ei nõustunud ringkonnakohus sellega, et maakohus võttis Kattaile karistust mõistes arvesse Kattai käitumist kohtumenetluses ning ebaviisakat suhtumist kohtusse ja menetlusosalistesse. Kohtuotsusega karistatakse isikut toimepandud kuriteo eest. Isiku ebaviisaka käitumise eest kohtus ja kohtu korralduste eiramise eest on kriminaalmenetluse seadustikus ettenähtud eraldi sanktsioonid.

Veel ei nõustutud maakohtu etteheitega Kattaile, et ta ei kahetsenud oma tegu, vaid õigustas seda. Süütuse presumptsiooni põhimõttest tulenevalt ei tohi sellega, et süüdistatav oma süüd eitab, põhjendada tema karistuse raskendamist. Maakohtu otsusest jääb aga mulje, et just seda on maakohus teinud.

Kattaile esitati süüdistus selles, et ta on korduvalt ähvardanud internetis Facebooki keskkonnas Eesti Vabariigi peaminister Taavi Rõivast tapmise ja tervisekahjustuste tekitamisega.

Harju Maakohtu 14. juuni otsusega karistati Kattaid kaheaastase vangistusega. Sellest pidi Kattai ära kandma kolm kuud vangistust. Üks aasta ja üheksa kuud vangistust jäeti täitmisele pööramata, kui Kattai ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Neljapäevase otsuse peale võib esitada kassatsiooni riigikohtule 30 päeva jooksul.

Laadimine...Laadimine...