SDE saatis partneritele koalitsioonilepingu muutmise ettepanekud

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatus saatis teisipäeva õhtul valitsuskoalitsiooni partneritele Reformierakonnale ning Isamaa ja Res Publica Liidule (IRL) ametlikult oma ettepanekud koalitsioonileppe muutmiseks.

Pilt: Scanpix

SDE saatis partneritele koalitsioonilepingu muutmise ettepanekud (2)

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatus saatis teisipäeva õhtul valitsuskoalitsiooni partneritele Reformierakonnale ning Isamaa ja Res Publica Liidule (IRL) ametlikult oma ettepanekud koalitsioonileppe muutmiseks.

Olulisemate ettepanekutena soovivad sotsiaaldemokraatid tõsta tulumaksuvaba miinimumi 400 euroni kuus ning sätestada koalitsioonilepingus haldus- ja riigireformi aluspõhimõtetena maakonnatasandi tugevdamise, omavalitsuste finantsautonoomia tagamise ning teenuste jaotuse.

Lisaks soovivad sotsiaaldemokraadid tõsta ettevõtete ja FIE-de maksuvaba käibe piirmäära 25 000 euroni, tagada Eestis kõrgkooli lõpetanud välismaalastele elamis- ja tööloa ning kaasajastada riigihangete süsteemi, mis tagaks regionaalsetele ja/või väikestele- ja keskmistele ettevõtetele parema ligipääsu avaliku sektori tellimustele.

Sotside ettepanekute kohaselt ei tohi haldus- ja riigireformi teha "joonlaua" meetodiga, tõmmates kaardil kunstlikke piire. Nende arusaamist mööda oleks reformi aluspõhimõtted maakonnatasandi tugevdamine, omavalitsuste finantsautonoomia tagamine ning teenuste selge jaotus. Samuti tuleks reformi käigus tagada kohalikele omavalitsustele kindel tulubaas ja töötada välja uus rahastamismudel.

Ettepaneku kohaselt tuleks tagada kõigi kohalike omavalitsuste (KOV) tulubaas vähemalt majanduslanguse-eelsel tasemel, tagada KOV-idele suuremad õigused kohalike maksude kehtestamiseks ja viia olulised regionaalsed funktsioonid maakonnatasandile eesmärgiga luua kahetasandiline omavalitsus.

SDE märgib, et haldusreform ei tohi tähendada rohujuuretaseme demokraatia kaotamist ning esmatasandi omavalitsuse parteistumist.

Selleks, et motiveerida KOV-e tegelema eraettevõtluse arendamisega, tuleb kaaluda võimalust tasandusfondi lisakomponendina arvestada uute töökohtade loomise arvu. Samuti tuleb seadustega sätestada külavanemate õigused ja kohustused.

Veel paneb SDE ette tuua igasse maakonda vähemalt üks riigiasutus ja luua võimalused 3000 keskvalitsuse töötaja kaugtööks.

Sotside arusaamist mööda peab kohaliku omavalitsuse tulubaas tagama, et lasteaiaõpetajate palk tõuseks kõikjal arvestatavale tasemele.

Peetakse oluliseks tagada igale maapiirkonnas elavale perekonnale mõistliku hinnaga elektri, kiire interneti ja korralikud sõiduteed ning raha tuleb leida ka Maaelu Edendamise Sihtasutuse tegevuse laiendamiseks.

Põllumajanduse elavdamiseks peaks riik SDE ettepaneku kohaselt tagama üleminekutoetuse vähemalt pooles ulatuses maksimummäärast ja vastu tuleks võtta pealinna seadus.

Üheks olulisemaks ettepanekuks peavad sotsid valimiskampaania mahule selgete piirangute sätestamist. Selleks tuleb nende hinnangul muuta riigikogu valimiste üleriigilised nimekirjad avatuks ja piirata kohalike omavalitsuste valimistel esitatavate kandidaatide nimekirjade pikkust.

Sotsid leiavad, et riigikogu liikme nõukogusse nimetamisel ei tohi ta selle eest eraldi tasu saada ning selged piirangud tuleb seada riigi omandis olevate autode ja muude sõidukite hindadele. Sotsid ei pea aktsepteeritavaks, et riigi omandis olevate ettevõtete autopargi hind "on üle mõistuse kallis".

SDE paneb ette teha põhjalik riigiaudit ja korrastada riigihaldust, et tagada avalike teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ning kulude kokkuhoid.

Õpetaja palk peab SDE ettepaneku kohaselt tõusma 120 protsendile keskmisest palgast, sest õpetajaskond vananeb ja kui kiiresti palka ei tõsta, siis noored ei vali seda oma elukutseks. "Õpetajad on oma valdkonna tipp-spetsialistid ja nende palk peab sellele vastama," kirjutavad sotsid ja pakuvad õpetajate palga klatteallikana kiiremat alkoholiaktsiisi tõusu.

Peetakse vajalikuks doktoranditoetuse suurendamist vähemalt 80 protsendini eelmise kalendriaasta keskmisest palgast ja ravikindlustuse tagamist üliõpilastele kogu kõrgkooli immatrikuleeritud aja jooksul.

Sotsid panevad ette kaaluda Soome eeskujul turistide taaskülastust soodustava süsteemi kehtestamist ja represseeritud isikute pensionite vabastamist tulumaksust.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...