Terviseamet sai mullu müraga seoses 78 kaebust

Terviseamet sai möödunud aastal füüsikaliste ohutegurite kohta 82 kaebust, neist 78 pöördumist olid seotud müraga.

Pilt: Scanpix

Terviseamet sai mullu müraga seoses 78 kaebust (1)

Terviseamet sai möödunud aastal füüsikaliste ohutegurite kohta 82 kaebust, neist 78 pöördumist olid seotud müraga.

Füüsikaliste ohutegurite hulka kuuluvad mikrokliima, valgustus, vibratsioon, elektromagnetkiirgus ning müra. Mullu moodustasid müraga seotud pöördumised 95 protsenti juhtudest, selgub terviseameti järelvalvetulemustest. Keskkonnamüraga on seotud ligi 49 protsenti kaebustest ja ülejäänud osa on seotud hoonete sisese ja muudest allikatest tuleneva müraga.

Võrreldes eelnevate aastatega on hoonete tehnokommunikatsioonide müra kohta laekunud avalduste arv jäänud samaks. Lennuliiklusest tuleneva müra kohta terviseametile mullu ühtegi avaldust ei laekunud.

Kui 2013. aastal olid suuremateks probleemideks liiklusmüra ning raudtee- ja trammiliikluse müra Tallinna linnas, siis eelmisel aastal esitati pöördumisi tiheda liiklusega maanteede vahetus läheduses olevatelt elamualadelt nii Tallinna linna piiril kui ka väljaspool suuremaid asulaid. Liiklusmüra peamiseks probleemiks on jätkuvalt asjaolu, et suuremate maanteede läheduses asuvate elamualade kaitseks ei ole võetud kasutusele piisavaid müravastaseid meetmeid, rajatud müratõkked on amortiseerumas või on liiklustihedus ning selle iseloom varasemasega võrreldes muutunud.

Näiteks Mõigust esitati kaebus peale Tartu maantee rekonstrueerimist ja müratõkke paigaldamist alguse saanud ebakorrapäraste, arvatavasti liiklusest tulenevate maja värisema panevate ilmingute kohta. Mõõtmistega kirjeldatud nähtused ka tuvastati, kuid võimalik allikas jäigi välja selgitamata.

Jätkuvalt tekitasid mürakaebusi ka ettevõtete hoonete seintel või katustel paiknevad tehnoseadmed. Väiksem hulk kaebusi esitati eramajade tehnoseadmete osas. Eelmise aasta eripärana võib välja tuua asjaolu, et kontrollitud objektide arv ületas menetletud kaebuste arvu. See asjaolu oli tingitud sellest, et teostati mitmete varasemate aastate menetlustega seoses kordusmõõtmisi. Sarnaselt eelnevate aastatega on hoonetes paiknevate objektide kohta esitatud kaebuste arv jätkuvalt vähenenud.

Terviseameti Lõuna talitusele laekus avaldusi seoses häiriva müraga 21 korral. Tööstusmüraga seoses pöörduti talituse poole üheksal juhul, neist viie puhul teostati müra mõõtmised. Ühel juhul ületas müra kehtestatud normtasemeid. Hoonete tehnokommunikatsioonide müraga seoses pöörduti talituse poole kuuel juhul. Peamisteks häiringu tekitajateks olid õhksoojuspumbad, ventilatsiooniseadmed ja soojasõlmest lähtuv müra. Kolmel juhul näitasid mõõtmised müra mittevastavust kehtestatud normtasemetele. Müraallika valdajad reageerisid ja müratasemed viidi vastavusse kehtestatud müra normtasemetega. Muu müraga seotud kaebusi esines kuuel korral. Kahel korral teostati ka mõõtmised, kuid müratasemete ületamist ei täheldatud.

Raplamaal registreeriti kaks mürakaebust seoses Seli ja Orgita karjääride müraga. Kaebused anti menetlemiseks Tehnilise Järelevalve Ametile. Terviseameti Lääne talitusele laekus neli kaebust müra kohta Pärnumaal seoses hoone tehnokommunikatsioonide, tööstuse, ringraja ja meelelahutusüritusega. Näiteks esitati korduskaebus Pärnu linna lähistel asuva Audru ringraja müra kohta. Müra on häiriv suveperioodil nädalavahetustel, mil toimuvad võistlused. Ringraja omanik on lasknud teha müramõõtmised ning mürakaardi koostamise, mille uuringu järgi müratase ümberkaudsete elamute juures pole ületatud. Probleemist teavitati ka vallavalitsust ja ringrada ümbritsevat müraekraani on tõhustatud.

Terviseameti Lääne talituse Haapsalu esindusele esitati kaks kaebust kalatoodetega tegelevate külmhoonete tehnoseadmete müra kohta. Mõlemal juhul näitasid müramõõtmised, et müra on ettevõtete lähedal elamualadel ületatud. Mõlemale ettevõttele koostasime ettekirjutuse viimaks müratasemed vastavusse kehtivate piirtasemetega.

Ida-Virumaal esitati viis kaebust füüsikaliste mõjurite kohta seoses tööstusmüraga. Sillamäe linna elanikult tuli kaebus teadmata allikast plahvatustest pärineva müra ja vibratsiooni kohta. Terviseamet andis kaebuse üle Tehnilise Järelevalve Ametile ning teatas keskkonnakaitseinspektsioonile sellest kirjalikult. TJA teatas kaebuse menetluse lõpetamisest peale läbiviidud kontrolli.

Lääne-Virumaal saabus ametile kaks mürakaebust. Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroost tuli kaebus seoses Kunda linnas motokrossirajalt leviva müraga. Amet teavitas olukorrast Kunda linnavalitsust ning tõi välja KOV-i ülesanded antud situatsioonis. Linnavalitsus algatas munitsipaliseerimise menetluse ning detailplaneeringu algatamise korral teostatakse KSH raames analüüs mürataseme vähendamise ning alandamise osas.

Jõhvi kortermaja elanikult tuli kaebus seoses kõrval asuva Jõhvi kaubanduskeskuse hoone tagaküljele paigaldatud ventilatsiooniseadmetest tuleneva müraga. Kaebuse lahendamiseks alustatud järelevalvemenetluse käigus teostati mürataseme mõõtmised kortermaja välisterritooriumil, mille tulemused näitasid, et kaubanduskeskuse tehnoseadmete tööst tekkiv müra ületab Eestis kehtestatud müra normtasemeid. Rimi Eesti Food AS, kes on tehnoseadmete korrashoiu eest vastutaja, teostas ventilatsioonisüsteemi seadmetele hooldustööd, millest teavitas ametit.

Olukorra kontrollimiseks võttis terviseameti Ida talitus ühendust kaebajaga ning selgitas välja, et müra ikkagi häirib. Sellest teatati ettevõttele kirjalikult ning küsiti mürataseme kontrollmõõtmiste tulemusi. Täiendavalt teatati, et juhul kui müraprobleemi ei lahendata, tehakse asjakohane ettekirjutus. Kaebus on endiselt menetluses.

Avinurme Ülejõe elumaja elanikult laekus kaebus Wiru Vili TÜ ettevõtte maheviljakuivati tööst tuleneva müra kohta. Kaebuse lahendamiseks teostati müra mõõtmised kaebaja elumaja välisterritooriumil, mille tulemused näitasid, et öine müratase ületab normatiivi. Sellest teatati ettevõtet ning küsiti kirjalikult infot rakendavatest kavatsetavate abinõude kohta müra vähendamiseks ja mis ajaks tekkiv müratase vastab kehtestatud normtasemetele. Ettevõte teatas oma kirjaga, et tema ei nõustu talle esitatud müra mõõtmiste tulemustega. Praegu ettevõte ei tööta. Kaebuse menetlemine lõpetatakse ning alustatakse uuesti juhul, kui tuleb korduv kaebus, millest teatatakse nii ettevõttele kui ka kaebajale kirjalikult.

Mitteioniseeriva kiirgusega seoses möödunud aastal terviseametile avaldusi ei laekunud.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...