Uuest aastast antakse uuendtoidu loamenetlus üle EL-ile

Tulevast aastast jõustub uuendtoidu määrus, millega antakse uute toitude turule toomise loamenetlus veterinaar- ja toiduametilt üle Euroopa toiduohutusametile (EFSA), mis kiirendab menetluse protsessi.

Pilt: Scanpix

Uuest aastast antakse uuendtoidu loamenetlus üle EL-ile

Tulevast aastast jõustub uuendtoidu määrus, millega antakse uute toitude turule toomise loamenetlus veterinaar- ja toiduametilt üle Euroopa toiduohutusametile (EFSA), mis kiirendab menetluse protsessi.

Määrus ajakohastab ja lühendab uuendtoidu turustamise loa saamiseks kuluvat aega, lihtsustab EL-i kolmandatest riikidest pärineva traditsioonilise toidu turustamist ja täpsustab uuendtoidu määratlust, teatas maaeluministeerium.

"Loodame, et uue loamenetlusprotseduuriga väheneb senine keskmine ajakulu kolmelt aastalt ligikaudu 1,5 aastale. Samuti lubatakse lihtsam loamenetlus väljastpoolt Euroopa Liitu pärineva traditsioonilise toidu turustamiseks, ajakulu selliste toitude puhul peaks jääma ühe aasta piiresse. Mõlemal juhul võib see periood pikeneda, juhul kui Euroopa toiduohutusamet (EFSA) küsib lisateavet," ütles maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev.

Suurimad uuest määrusest tulenevad muutused uuendtoidu valdkonnas on seotud uuendtoidu turustamiseks vajaliku loaga: senine niinimetatud individuaalne luba muutub üldloaks; alates 1. jaanuarist hakkab kehtima ka uuendtoidu loetelu, milles on kirjas kõik EL-is turule lubatud uuendtoidud.

Samuti muutub lubade menetlemine tsentraalseks ehk loataotlus esitatakse otse Euroopa Komisjonile ning taotlusi hakkab hindama Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), varasemalt tegeles sellega veterinaar- ja toiduamet. Lisaks on loomisel ka elektroonne taotluste esitamise süsteem, mis on kasutusvalmis alates 3. jaanuarist.

Uues määruses on esitatud turustamise üleminekusäte sellise toidu puhul, mida kehtiva uuendtoidu määruse alusel ei määratletud uuendtoiduna, kuid mis on uuendtoit uue määruse kohaselt. Sellist toitu tohib turustada seni, kuni uue määruse kohaselt esitatud loataotluse alusel on langetatud otsus turule lubamise kohta. Selleks tuleb loataotlus esitada hiljemalt 2. jaanuariks 2020, kui uuendtoidu rakendusaktides ei ole ettenähtud muud kuupäeva.

Uuendtoit võib olla toit uuest või tahtlikult muudetud molekulaarstruktuuriga materjalist; mikroorganismidest, seentest, vetikatest, taimedest, loomadest, nende osadest või raku- või koekultuurist; mineraalset päritolu materjalist; valmistatud tootmisprotsessi abil, mis mõjutab oluliselt toidu koostist, struktuuri, toiteväärtust, inimese ainevahetust või mittesoovitavate ainete sisaldust; või valmistatud tehisnanomaterjalist.

Uuendtoiduks loetakse ka sellised ained ja koostisosad, mida enne 15. maid 1997 turustati üksnes toidulisanditena, kui neid soovitakse turustada muu toiduna.

Laadimine...Laadimine...