Uuring: terviseseisund on parim perearsti teenust kasutavatel eakatel

Tartu ülikooli (TÜ) meditsiiniteadlaste juhitud projektist „Eaka elanikkonna tervisevajaduste piirkondlik hindamine“ selgus, et kõige parem oli objektiivselt hinnatud seisund perearsti teenuse kasutajatel ning hooldekodudes elavatel isikutel, kõige halvem aga hooldajatoetusega isikutel ning statsionaarse ja koduse õendusabi patsientidel.

Pilt: Scanpix

Uuring: terviseseisund on parim perearsti teenust kasutavatel eakatel

Tartu ülikooli (TÜ) meditsiiniteadlaste juhitud projektist „Eaka elanikkonna tervisevajaduste piirkondlik hindamine“ selgus, et kõige parem oli objektiivselt hinnatud seisund perearsti teenuse kasutajatel ning hooldekodudes elavatel isikutel, kõige halvem aga hooldajatoetusega isikutel ning statsionaarse ja koduse õendusabi patsientidel.

Uuringu autorid, TÜ sisekliiniku dotsent Kai Saks, peremeditsiini professor Ruth Kalda, TÜ kliinikumi arst-õppejõud Helgi Kolk, Tartu linnavalitsuse tervishoiuosakonna juhataja Sirje Kree, TÜ emeriitprofessor Ene-Margit Tiit ja TÜ doktorant, projekti administraator Pärt Prommik toovad projekti põhiliste tulemustena välja, et tervisest sõltuva elukvaliteedi hinnang läks hästi kokku objektiivse seisundi hindamise tulemustega.

"Abistamisega seotud stressi oli kõige enam päevahoolduse klientide omastel, sageli ka hooldajatoetusega elavate ning õendusabiteenuseid kasutavate isikute lähedastel. Vähem kui pooled professionaalidest rakendavad sageli eakatele ennetuse meetmeid, preventsiooni vajadust tunnistavad aga enamus," märkisid uuringu korraldajad.

Uuring paneb ette, et omastehooldus vajab toetamist professionaalsete teenustega - eriline tähelepanu hooldajatoetusega ja õendusteenuseid saavatele eakatele. " Eesmärk peab olema vajalike teenuste paketi korraldamine, selle paindlik ja kulusäästlik toimimine nõuab professionaalset juhtumikorraldust koos sellest tulenevate õiguste ja vastutusega," märkisid uuringu korraldajad.

Nad leiavad, et kõigi professionaalide teadlikkust eakate tervise, toimetuleku ja preventsiooni iseärasustest on vaja oluliselt parandada – vaja on luua struktuuriüksused, kes seda korraldaks ja kannaks vastutust.

Projekti eesmärk oli saada ülevaade tervishoiu- või hoolekandeteenuseid vajavate vanemate inimeste tervise- ja toimetulekuprobleemidest, elukvaliteedist ning terviseedenduse vajadusest.Lisaks uuriti, mida arvavad tervishoiu- ja hoolekandetöötajad eakate ennetuse vajadustest ning kuivõrd rakendavad seda igapäevatöös. Hinnati ka hooldusvajadusega inimeste igakülgse hindamise metoodika (interRAI) kasutatavust erinevate teenusepakkujate poolt. 

Eesti teadusagentuuri TerVe programmi raames rahastatud uuringus tehtud 2013.-2014. aastal Tartu linnas ja maakonnas 65-aastastel ja vanematel inimestel kokku 3918 hindamist.

Laadimine...Laadimine...