Valitsus peab tähtsaks tervishoiu ja hoolduse kaasajastamist

Sotsiaalministeeriumi teatel on täna valitsuses kinnitatud tegevusprogrammis tähtsal kohal tõhusa tervishoiu arendamine, pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadustega inimeste poliitika kaasajastamine.

Pilt: Scanpix

Valitsus peab tähtsaks tervishoiu ja hoolduse kaasajastamist

Toimetaja: Toomas Raag

Sotsiaalministeeriumi teatel on täna valitsuses kinnitatud tegevusprogrammis tähtsal kohal tõhusa tervishoiu arendamine, pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadustega inimeste poliitika kaasajastamine.

Valitsuse kinnitatud tegevusprogrammis on oluline osa ülesannetest sotsiaalministri vastutusel, teatas ministeeriumi pressiesindaja BNS-ile. Fookuses on inimkeskse ja tõhusa tervishoiu arendamine, pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadustega inimeste poliitika kaasajastamine, eakate toimetuleku ja heaolu tõstmine, tööhõive suurendamine ja oskuste arendamine ning liikumisharjumuste suurendamine ja vaimse tervise probleemide ennetus.

"Valitsus toetab riigi jätkusuutlikku arengut ning kogu ühiskonda kaasavat poliitikat," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Sotsiaalvaldkonna eesmärgid on valitsuse tegevusprogrammis olulisel kohal ning meie pikemaajaliselt planeeritud tegevused tagavad kindlasti jätkusuutliku ja tõhusa arengu nii tervise-, töö-, sotsiaal- kui ka võrdse kohtlemise teemade eestvedamisel. Samme tuleb astuda ka tervise- ja sotsiaalvaldkonna suurema integreerituse suunas, olgu selleks siis õendusabi parem kättesaadavus hooldekodudes või kahe süsteemi laialdasem ühildamine. Peamine on, et inimesed saaksid vajalikku abi ning ei peaks pidevalt pead murdma killustunud teenuste vahel.“

Sotsiaalministeeriumi olulisemad prioriteedid järgneval neljal aastal on panustamine tööhõive suurendamisse ja oskuste arendamisse, mille jaoks analüüsitakse tööturumeetmete tõhustamise võimalusi, kaalutakse noorte tööhõive soodustamiseks töölepingu seaduse nõuete leevendamist, jätkatakse NEET noorte toetamist tööturule sisenemisel. Samuti analüüsitakse võimalusi naiste ja meeste palgalõhe vähendamiseks. 

Ministeerium kaasajastab pikaajalise hoolduse korraldust ja erivajadustega inimeste poliitikat, luues muu hulgas arusaadavad reeglid sotsiaalteenuste eest tasumisel maksimaalse omaosaluse määramiseks, arvestades, et koduteenused peaks olema inimesele soodsam lahendus. Samuti plaanib ministeerium lihtsustada püsiva puude süsteemi, panna rõhku hooldustöötajate väljaõppele ja täiendharidusele ning jätkata innovaatilise eakatekodu rajamist keerulise hooldusvajadusega inimestele. 

Sotsiaalministeerium jätkab inimkeskse ja tõhusa tervishoiu arendamist, mille jaoks kiirendab ühtse digiregistratuuri kasutuselevõttu, arendab tervise infosüsteemi, alustab patsiendiportaali teenuste uuendamist, viib ellu tervisekeskuste investeeringute kava ja parandab õendusabi kättesaadavust hooldekodudes. 

Eakate toimetuleku ja heaolu tõstmiseks seab ministeerium eesmärgiks erakorralise pensionitõusu ning hoiab keskmise vanaduspensioni maksuvabana. Töötab välja ka ettepanekud tööandja pensioni kogumise soodustamiseks ning sooduspensionide reformimiseks.

Valitsus võtab fookusesse vaimse tervise probleemide ennetamise ja õigeaegse abi tagamise, mille jaoks koostab vaimse tervise rohelise raamatu, toetab vanemlike oskuste arendamise programmide elluviimist, analüüsib võimalusi seksuaalse või füüsilise väärkohtlemise ohvriks langenud laste abistamise süsteemi arendamiseks, tõhustab koostöös teiste ministeeriumidega lähisuhtevägivalla ennetusele suunatud strateegiaid. 

Valitsus kinnitas neljapäeval oma nelja aasta tegevusprogrammi, mis lähtub valitsuse viiest prioriteedist, milleks on peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik. Tegevusprogramm lähtub koalitsioonilepingust ning seal on 486 ülesannet.

Laadimine...Laadimine...