1 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

Matteuse evangeelium10
10
Jeesuse kaksteist apostlit
1 Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde
ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja
ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust.
2 Nende kaheteistkümne apostli nimed on aga need: esimene
Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja
Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend,
3 Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja tölner Matteus,
Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus,
4 Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes tema ka ära andis.

Jeesus annab apostlitele ülesanded
5 Jeesus läkitas välja need kaksteist, käskides neid:
„Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna,
6 pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde!
7 Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal!
8 Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks
pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu olete saanud,
muidu andke!
9 Ärge soetage kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele,
10 ei pauna teele ega kahte särki ega jalatseid ega saua,
sest töömees on oma elatist väärt!
11 Aga kuhu linna või külasse te iganes sisse astute, uurige,
kes seal on vääriline, ja sinna jääge, kuni te sealt lahkute!
12 Majja astudes aga tervitage seda!
13 Ja kui see maja väärib, tulgu teie rahu tema peale, kui ta aga
ei vääri, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde!
14 Ja kus iganes teid vastu ei võeta ega kuulata teie sõnu,
sellest majast või linnast minge välja ja raputage maha selle
koha tolm oma jalgadelt!
15 Tõesti, ma ütlen teile: Soodoma- ja Gomorramaal on
kohtupäeval hõlpsam põli kui sellel linnal!

Jeesus julgustab püsivusele
16 Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge
siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid!

17 Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte
ja teid piitsutatakse nende sünagoogides,
18 teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate
ette neile ja rahvastele tunnistuseks.
19 Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või
mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida
rääkida,
20 sest teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu.
21 Aga vend annab surma venna ja isa lapse, ning lapsed
tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata.
22 Ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga
kes peab vastu lõpuni, see päästetakse.
23 Siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege
teise! Sest tõesti, ma ütlen teile, te ei jõua kõiki Iisraeli
linnu läbi käia, enne kui Inimese Poeg tuleb.
24 Ei ole jünger üle õpetajast ega teenija üle oma isandast.
25 Jüngrile olgu küllalt, et tema saab selliseks nagu ta
õpetaja ja teenija nagu ta isand. Kui nad pereisandat on kutsunud
Peltsebuliks, kui palju enam siis tema peret!

Keda karta, keda mitte
26 Ärge siis kartke neid! Midagi ei ole ju kinnikaetut, mis
ei tuleks ilmsiks, ega peidetut, mida ei saadaks teada.
27 Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges, ja mida te
kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda kuulutage katuselt!
28 Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga
tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus
hukata!
29 Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski
neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata.
30 Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud.
31 Ärge siis kartke! Teie olete enam väärt kui palju
varblasi.

Jeesuse tunnistamisest
32 Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda
tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas.
33 Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema
salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.

Rahust ja mõõgast
34 Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei
ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka,
35 sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart
tema emast ja miniat tema ämmast,
36 ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed.

37 Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind
väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei
ole mind väärt.
38 Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind
väärt.
39 Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab
minu pärast, leiab selle.

Jüngri vastuvõtmise palgast
40 Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu
võtab, võtab vastu minu Läkitaja.
41 Kes prohveti vastu võtab ta prohvetinime tõttu, saab
prohveti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab
õige inimese palga.
42 Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või
ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma ütlen
teile, ta ei jää oma palgast ilma.”

Laadimine...Laadimine...