Minister Iva: ärme alahinda eakaid

"Peame üha enam mõtlema, kuidas kaasata vanemaealisi erinevatesse valdkondadesse ja ühiskondlikesse tegevustesse," rõhutab sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Pilt: Scanpix

Minister Iva: ärme alahinda eakaid

Toimetaja: Moonika Tuul

"Peame üha enam mõtlema, kuidas kaasata vanemaealisi erinevatesse valdkondadesse ja ühiskondlikesse tegevustesse," rõhutab sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

"Meie soov on, et inimesed saaksid iseseisvalt oma kodudes elada võimalikult kaua ja osaleda aktiivselt tööhõives ning ühiskonnaelus. Peame üha enam mõtlema, kuidas kaasata vanemaealisi erinevatesse valdkondadesse ja ühiskondlikesse tegevustesse," rõhutab sotsiaalkaitseminister Kaia Iva tänasel rahvusvahelisel eakate päeval.

"Riik, omavalitsused, kogukonnad, tööandjad ja töötajad – kõik peaksid senisest enam hindama vanemaealiseid inimesi," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. "Kaotame need stigmad, justkui meie eakad poleks võimelised enam midagi pakkuma. Ehkki on ka neid, kes tõesti vajavad ühiskonna abi ja tuge, ei ole see kõikidega nii. Uuringud on näidanud, et vanemaealised tahavad olla aktiivsed ja võiksid panustada vastavalt oma soovidele ning võimetele nii kogukonna elus kui ka tööturul."

Sotsiaalministeerium sõlmis sel aastal MTÜga Eesti Külaliikumine Kodukant kaheaastase lepingu, mille jooksul arendatakse koostöös kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujatega välja Eestile sobiv koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks hoolekandesse. Minister Iva sõnul on vanemaealiste iseseisva toimetuleku suurendamine ja nende kaasamine vabatahtlikku tegevusse järjest olulisem. "Inimene peab saama olla aktiivne igas vanuses. Eesti vanemaealiste potentsiaal ja eelised on kasutamata, seega tahame projekti kaasata ka rohkem vanemaealisi," sõnas minister.

Oktoobri lõpus korraldab sotsiaalministeerium koostöös ministeeriumi juurde loodud vanemaealiste poliitika komisjoniga seminari, mis keskendub vanemaealiste üksindusele ja sotsiaalsele kaasatusele. Seminari eesmärk on juhtida ühiskonna ja kohalike omavalitsuste tähelepanu vanemaealiste üksinduse ja üksildusega kaasnevatele probleemidele. Seminaril arutatakse, kas ja kuidas praegused tegevused toetavad vanemaealiste sotsiaalset kaasatust ning kuidas leida üles need vanemaealised, kes sooviksid ühiskondlikes tegevustes kaasa lüüa. "Soovime, et seminari lõpuks oleks kõigil veelgi parem arusaam sellest, kuidas kaasata vanemaealisi kogukonna tegemistesse," lisas minister Iva.

  • Poliitikauuringute Keskuse Praxis 2013. aastal tehtud uuringu kohaselt on sotsiaalvaldkonnas vabatahtlikke seni kaasatud vähe, sest puudub ühtne vabatahtlike kaasamise ja rakendamise praktika.
  • Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringu (2015) tulemused kinnitasid, et 45% 50-74 aastastest inimestest on valmis rohkem panustama ühiskonda. Soodustamaks vanemaealiste panustamisvõimalusi ühiskonnas, on eriti tähtis edendada vanemaealiste kaasamist vabatahtlikku tegevusse.
  • Statistikaameti 2018. aasta andmetel elab Eestis natuke üle 300 000 vanaduspensionäri.
  • Statistikaameti Eesti tööjõu-uuringu andmete järgi oli 2017. aastal vanuses 65-74 keskmiselt hõivatud 32 900 inimest ning 60-64-aastastest olid hõivatud 47 900 inimest.
  • 2017. aasta lõpus oli üldhooldusteenusel 7866 inimest. Teenuse saajatest 64,4% olid naised ja 35,6% mehed.
Laadimine...Laadimine...