2 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

matteuse evangeelium4
4
Jeesust kiusatakse kõrbes
1 Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata.
2 Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd
paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte.
3 Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled
Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!”
4 Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on:
Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”

5 Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma
pühakoja harjale
6 ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta
ennast alla, sest kirjutatud on:
Sinu pärast käsib ta oma ingleid
ja nemad kannavad sind kätel,
et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.”

7 Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi
kiusata Issandat, oma Jumalat.”
8 Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja
näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust
9 ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha
langed ja mind kummardad.”
10 Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest
kirjutatud on:
Kummarda Issandat, oma Jumalat
ja teeni ainult teda!”

11 Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli
tema juurde ja need teenisid teda.

Jeesus alustab kuulutamist
12 Aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes on
vangistatud, läks ta tagasi Galileasse
13 ja jättis Naatsareti ning asus elama Kapernauma, mis on
järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas,
14 et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:

15 „Sebulonimaa ja Naftalimaa,
mere teel, sealpool Jordanit,
paganate Galilea,
16 rahvas, kes istub pimeduses,
on suurt valgust näinud,
ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus -
neile tõuseb valgus!”

17 Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: „Parandage
meelt, sest taevariik on lähedal!”

Jeesus kutsub esimesed jüngrid
18 Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht
venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda
Andreast, noota heitvat - nad olid ju kalurid -
19 ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist
inimesepüüdjad!”
20 Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning
järgnesid talle.

21 Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari,
Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa
Sebedeusega paadis ja parandasid võrke, ja ta kutsus neid.
22 Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinnapaika ning
järgnesid talle.

Rahvas koguneb Jeesuse ümber
23 Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende
sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning
tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.
24 Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde
toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade
käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud,
ning tema tegi nad terveks.
25 Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja
Kümnelinnamaalt ja Jeruusalemmast ja Juudamaalt ja sealtpoolt
Jordanit.

Ringu

Vasta kommentaarile

Niii tublid! Väga tore algatus. Muusika päästab palju südameid :)

Laadimine...Laadimine...