Tiia-Liis Jürgenson: Nõmme üldplaneering ootab hinnangut

"Mitte keegi ei mõista Nõmme olemust ja linnaosa vajadusi paremini kui siinsed elanikud ja kui me praegu ei kasuta seaduses ette nähtud võimalust, enne kehtestamist planeeringus esitatud seisukohad veelkord üle vaadata, pole meil hiljem õigust nuriseda, kui miski ei peaks meeldima," kirjutab Nõmme linnaosa vanem Tiia-Liis Jürgenson.

Pilt: Erakogu

Tiia-Liis Jürgenson: Nõmme üldplaneering ootab hinnangut (1)

Tiia-Liis Jürgenson, Nõmme linnaosa vanem

"Mitte keegi ei mõista Nõmme olemust ja linnaosa vajadusi paremini kui siinsed elanikud ja kui me praegu ei kasuta seaduses ette nähtud võimalust, enne kehtestamist planeeringus esitatud seisukohad veelkord üle vaadata, pole meil hiljem õigust nuriseda, kui miski ei peaks meeldima," kirjutab Nõmme linnaosa vanem Tiia-Liis Jürgenson.

 
31. juulini on Nõmme Linnaosa Valitsuses, Tallinna Linnaplaneerimise Ametis ja Tallinna koduleheküljel avalikul väljapanekul Nõmme üldplaneering. Tegemist on äärmiselt olulise dokumendiga, mis määrab linnaosa arengu aastakümneteks. Just seepärast tuleks end planeeringus pakutuga kurssi viia ning kui vaja, esitada oma ettepanekud ning vastuväited.
 
Mitte keegi ei mõista Nõmme olemust ja linnaosa vajadusi paremini kui siinsed elanikud ja kui me praegu ei kasuta seaduses ette nähtud võimalust, enne kehtestamist planeeringus esitatud seisukohad veelkord üle vaadata, pole meil hiljem õigust nuriseda, kui miski ei peaks meeldima.
 
Kaua tehtud protsess on jõudmas lõpusirgele
 
Nõmme üldplaneeringu koostamist alustati aastal 2000. Kahe järgneva aastaga jõuti planeeringu esmavariandiga pea ühele poole, ent selles ilmnenud küsitavustest tekkinud erimeelsuste tõttu asi takerdus. Jätkati alles 2008. aastal. Seekord püüti eelnenud kogemustega arvestada, ent siiski pidi linnaosa valitsus tellima 2012. aastal erapooletu ekspertiisi, milles tehtud ettepanekud ja täiendused lõppvarianti sisse viidi. Nii on töö Nõmme üldplaneeringu kallal kestnud vaheaegadega üle pooleteise aastakümne. Vanarahvas kinnitab, et kaua tehtud asjad nägevat välja kaunikesed. Lähtudes linnaosa valitsuse asjatundjate poolt välja öeldust, tundub vanarahval seekord õigus olevat. Ent ei saa unustada ka teist vanasõna – oma silm on kuningas, ja sellepärast kordan kutset – kallis Nõmme rahvas, tulge palun ja vaadake üldplaneering oma silmaga üle! See on teie kodu, mille tulevikust räägitakse, teie ja teie lapsed hakkavad elama linnaosas, mida selle planeeringu kohaselt arendatakse. Demokraatia pole vaid loosung, vaid see on kohustus oma õigusi ja vabadusi rakendada, kasutagem siis seda, sest Nõmmel, nagu mujalgi Tallinnas, on oluline elanike kaasamine otsustusprotsessi!
 
Üldplaneering hindab Nõmme looduslähedust ja inimkesksust
 
Planeeringu koostamisel on analüüsitud tänaseks kujunenud linnaruumi struktuuri ning toimimist ning asumi eripärast tulenevaid võimalusi, millest lähtudes on valitud ruumilise arengu eesmärgid. Üldplaneering saab aluseks detailplaneeringutele, vormides seeläbi oluliselt tuleviku Nõmme nägu. Sellest, kuivõrd suudeti planeeringu koostamisel arvestada väljakujunenud hoonestuse, elulaadi ja rahva soovidega, sõltub meie elu kvaliteet ning linnaosa jätkusuutlikkus atraktiivse ja kõiki vajadusi rahuldava elupaigana. 
 
Avalikule väljapanekule esitatud planeeringu olulisem väärtus on senise elukeskkonna ja loodusläheduse säilimine. Samas lähtutakse ka vajadusest soosida kodulähedaste töökohtade teket ning kindlustamist eluliste esmavajadustega. Lisaks olemasolevale linnaosa keskusele on planeeringuga loodud võimalus uue keskuse tekkeks Hiiu arengualale, samuti antakse võimalus täiendada asumite keskusi vajalike teenindus ja kaubanduspindadega.
 
Siiski pole eesmärgiks hoonestuse tihendamine ja olemasolevate hoonete asendamine, vaid eelkõige kvaliteetse elukeskkonna säilitamine ning Nõmme väärtuste hoidmine. Säilib metsalinna miljöö ja looduslik männik praeguses mahus. Hoonestuse ja eluslooduse tasakaalu ning miljööväärtuse kaitse tagavad täpsed maakasutuse juhtfunktsioonid ja ehitustingimused. Aktiivsest käibest välja jäänud ent looduskeskkonnaga mitte seotud kasutuseta alade hoonestamise Nõmmele iseloomulikul moel, tagavad arendustegevust reguleerivad tingimused. Eluhoonetena on lubatud pere- ja väikeelamud.
 
Üldplaneering määrab suure osa Nõmmest miljööväärtuslikuks alaks, kus kehtivad lisatingimused. Säilitatud on kõik olemasolevad pargid ja avalikud haljasalad. Eraldi käsitletakse tingimusi rekreatsioonivõimaluste edasiseks parandamiseks. Planeering käsitleb linnaosa ümbruskonnaga ühendava ja aasta läbi kasutatavat terviseradade süsteemi, kui võimalust elukeskkonna väärtustamiseks.
 
Üldplaneeringu põhilisteks ülesanneteks on linnaosa säilimine metsalinna, hinnatud elamispiirkonna ja puhkealana; linnaosa tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ajaloolisi linnaehituslikke realiteete arvestades; linnaosa elanike arvu säilitamine või vähene suurendamine kasutuseta jäänud alade käibesse toomise, amortiseerunud elamufondi renoveerimise ja väheväärtusliku hoonestuse asendamise teel; miljööväärtuslike hoonestusalade piiride täpsustamine ning nendele kaitse- ja kasutustingimuste seadmine; rohelise võrgustiku toimimiseks tingimuste seadmine, sealhulgas parkide ja haljastute kasutuse täpsustamine ning puhke- ja virgestusalade määramine; linnaosast lähtuvale ja läbivale liiklusele vajalike ühenduste ja liikumistingimuste tagamine; asumikeskuste mõju tugevdamine ja tasakaalustatud teenindusvõrgu arengu soodustamine; avaliku ruumi ja haljasalade kujundamise üldiste nõuete kirjeldamine; elamualade välisilme parandamise ja kujundamise üldiste põhimõtete määramine; tootmis- ja ettevõtlusalade reserveerimine, et tagada tingimused senise keskkonda sobiva ettevõtluse ja tootmise toimimiseks ning uute ettevõtete, eelkõige väikeäride tekkimiseks.
 
Mida arvate teie?
 
Minu jaoks annab Nõmme üldplaneering kindluse, et ka tulevikus on siin hea elada. Aga mida arvate teie, kallid nõmmekad? Tulge tööpäeviti linnaosa valitsusse või külastage kodulehekülgewww.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering,  heitke üldplaneeringule hindav pilk ja andke oma mõtetest teada. Aega on selleks 31. juulini, ent ärge jätke tutvumist viimastele päevadele. Kui miski väärib teie arvates parandamist, tehke ettepanekud ja nendega arvestatakse. Nõmme Linnaosa Valitsuse soov on, et kehtestataks kõigi nõmmekate huve võimalikult täpselt arvestav üldplaneering.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...