Euroopa Liidus ühtlustusid reeglid piiriülestes perekonnavaidlustes

Euroopa nõukogu võttis vastu uuendatud nn Brüssel IIa määruse, mis täpsustab piiriülest kohtualluvuse regulatsiooni ning millega luuakse võimalus perekonnaasjades lahendite automaatseks tunnistamiseks ilma erimenetluseta.

Pilt: Scanpix

Euroopa Liidus ühtlustusid reeglid piiriülestes perekonnavaidlustes

Toimetaja: Toomas Raag

Euroopa nõukogu võttis vastu uuendatud nn Brüssel IIa määruse, mis täpsustab piiriülest kohtualluvuse regulatsiooni ning millega luuakse võimalus perekonnaasjades lahendite automaatseks tunnistamiseks ilma erimenetluseta.

"Piirideta Euroopas on küsimus ühes liikmesriigis tehtud lahendi tunnustamises ja täitmises teises liikmesriigis järjest aktuaalsem. Seetõttu on määruse vastu võtmine suur samm perekonnaõiguse valdkonnas, sest sellega saame pakkuda tõhusamat kaitset lastele ja vähendada ajakulu piiriüleste perekonnaasjade menetlustes. Ühtlasi tagab see suurema õiguskindluse, sest vanemad saavad perekonnavaidlustes lähtuda ühestest reeglitest. Ent selge on see, et meie töö ei lõppe siin, sest oluline on nende reeglite mõistlik rakendamine," märkis BNS-le justiitsminister Raivo Aeg.

Brüssel IIa määrus on olnud jõus alates aastast 2005 ning seda peetakse Euroopa Liidu perekonnaasjade nurgakiviks. Määrus reguleerib kohtualluvust, kohtulahendite täidetavaks tunnistamist ning keskasutuste vahelist koostööd lastega seotud vaidlustes ja abielulahutustes. Vanemliku vastutuse asjades täiendab see Haagi 1980. aasta lapseröövi ning 1996. aasta lastekaitse konventsioone Euroopa Liidu siseselt.

Määruse uues versioonis täpsustatakse muuhulgas lapse tagastamise menetlust lapseröövi asjades, ühtlustatakse täitemenetluse reegleid ning tõhustatakse kohtute ja keskasutuste vahelist koostööd. Samuti seatakse rangemad ajalised piirangud lapse tagastamise menetluses ning selgemad reeglid lapse teise riiki paigutamiseks.

Määrus on Euroopa Liidus otsekohalduv ega vaja seega eraldi seadusemuudatusi.

Laadimine...Laadimine...