Finantsinspektsioon tegi SEB Pangale nelja väärteo eest miljon eurot trahvi

"SEB-l on sarnaselt järelevalvega nulltolerants puudujääkide osas, mis kasvõi teoreetiliselt võivad suurendada riski, et panka kasutatakse ära kuritegelikel eesmärkidel," kinnitas SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik.

Pilt: Scanpix

Finantsinspektsioon tegi SEB Pangale nelja väärteo eest miljon eurot trahvi

Toimetaja: Sandra Lepik

"SEB-l on sarnaselt järelevalvega nulltolerants puudujääkide osas, mis kasvõi teoreetiliselt võivad suurendada riski, et panka kasutatakse ära kuritegelikel eesmärkidel," kinnitas SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik.

Finantsinspektsioon (FI) tuvastas puudusi SEB Panga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides ning tegi pangale ettekirjutuse ning nelja väärteo eest trahvi kokku miljon eurot, vahendas BNS. 

FI tuvastas järelevalvemenetluse käigus, et panga puhul esines kliendiandmete kogumisel ja tegelike kasusaajate tuvastamisel puudusi. Samuti esines puudusi rahapesu kahtlustest teatamisel rahapesu andmebüroole.

Finantsinspektsioon tegi pangale ettekirjutuse, mis kohustab teda puudused kõrvaldama. Järelevalvemenetluse käigus tuvastatud põhjustel alustas FI ka väärteomenetluse ning tegi SEB-le aastatel 2017–2019 esinenud puuduste eest trahvi miljon eurot.

"Finantsinspektsioon on alates 2014. aastast saatnud pankadele selge sõnumi, et neil peavad olema kontrollisüsteemid, mis vastavad rahvusvaheliselt kokku lepitud rahapesu tõkestamise normidele," ütles FI juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Ta märkis, et FI ülesandeks on kontrollida pankade süsteeme ning reageerida ilmnenud nõrkustele. "Tuvastasime puudusi AS-i SEB Pank töös rahapesu tõkestamisel, mistõttu otsustasime pangale ettekirjutuse ja tegime trahvi," nentis Kessler.

Finantsinspektsioon viis AS-is SEB Pank läbi kohapealse kontrolli 2019. aasta 26. augustist 27. septembrini. Tulemustest koostati mahukas kohapealse kontrolli akt, millega anti hinnang SEB Panga rahapesu tõkestamise süsteemidele ja kontrollidele ning juhatuse tegevusele seisuga 25. august ning enne seda.

Kliendiandmete kvaliteet on eelisarendatud valdkond

SEB leiab, et auditis ei leidnud tuvastamist, et pank oleks süsteemselt kasutatud ära rahapesuks või terrorismi rahastamiseks, küll tuleb pangal kõrvaldada puudujääke kliendiandmete kogumises ja ärisuhete seires.

"SEB on teinud ja teeb kõik endast oleneva, et vältida enda ära kasutamist kuritegelikel eesmärkidel ja meie konservatiivne strateegia on viidud tõhusalt ka panga protsessidesse ning süsteemidesse. SEB-l on järelevalveasutustega pidev ja väga hea koostöö ning see on loomulik osa panga tööst. Järelevalvealased auditid on aidanud meil täiendavalt arendada meie protsesse, kuidas tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist," märkis Parik. 

Lõppenud audit kinnitas, et SEB-l on mitteresidentide teenindamisel selgepiiriline äristrateegia ning madal riskiisu, mis kajastub ka väikestes tegevusmahtudes. Samuti seda, et SEB-l on olemas kontrollid ja süsteemid valitud konservatiivse äristrateegia elluviimiseks. Lõppenud auditis pööras Finantsinspektsioon tähelepanu, et klientide ja tegelike kasusaajate andmetes esineb vigu alates tähevigadest kuni vastuolulise infoni klientide poolt deklareeritud residentsuse kohta. Järelevalve hinnangul tuleks andmekvaliteeti parandada, kuna see võib ohustada õigeaegset reageerimist riskidele. Lisaks tuvastas lõppenud audit puudusi ärisuhte seires. 

"Kinnitame, et kliendiandmete kvaliteedi ja seireprotsesside täiustamine on SEB üks eelisarendatud valdkondi, kuhu investeerime igal aastal kasvavas tempos. SEB-l on sarnaselt järelevalvega nulltolerants puudujääkide osas, mis kasvõi teoreetiliselt võivad suurendada riski, et panka kasutatakse ära kuritegelikel eesmärkidel. Kõrvaldame meile ette heidetud puudujäägid kuue kuu jooksul ja kavatseme jätkuvalt olla kõrgema riskiga kliendigruppide teenindamisel üks konservatiivsemaid panku Eestis," lisas Parik.

Teatamiskohustuse nõuete rikkumine

FI alustas selle aasta 28. jaanuaril SEB osas väärteomenetlust, mille tulemusel sai pank trahvi.

2017. aasta 27. novembrist kuni 2019. aasta 27. septembrini rikkus SEB Pank andmete registreerimise ja säilitamise kohustust. Samadel kuupäevadel ei järginud pank nõudeid seoses hoolsusmeetmete kohaldamisega tegeliku kasusaaja tuvastamisel ega nõudeid seoses hoolsusmeetmete kohaldamisega ärisuhte seirel.

2017. aasta 8. detsembrist kuni 2019. aasta 18. septembrini ei järginud pank nõudeid seoses teatamiskohustuse täitmisega rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral.

SEB Pank peab haldusotsusega tuvastatud puudused kõrvaldama hiljemalt kuue kuu jooksul alates ettekirjutuse kätte saamisest. Kui pank pole poole aasta pärast ettekirjutuses sätestatud kohustusi täitnud või on neid ebakohaselt täitnud, siis on FI-l õigus määrata pangale sunniraha 32 000 eurot ja iga järgneva sama või sarnase rikkumise korral 100 000 eurot.

Finantsinspektsiooni väärteootsuse peale on AS-il SEB Pank õigus esitada kaebus 15 päeva jooksul alates otsuse kättesaamise päevast.

Pangale tehtud ettekirjutus ja trahviotsus panga kliente ei mõjuta ja pank jätkab Eestis tavapäraselt oma klientide teenindamist. AS-i SEB Pank juhatus ja tema töötajad näitasid FI menetluste käigus üles koostöövalmidust ja soovi tuvastatud puudused kõrvaldada.

Finantsinspektsioon tegi panga rahapesu tõkestamist hinnates tihedat koostööd Rootsi ja Leedu finantsjärelevalveasutustega, kuigi järelevalvemenetlusi teostati igas riigis eraldi.

Rootsi finantsinspektsioon uuris Rootsi emapanga Skandinaviska Enskilda Banken AB rahapesu riskide juhtimist Balti riikides toimunud tehingute puhul ja ka seda, kas neid nõudeid järgiti Rootsis tehtud tehingute puhul. Samal ajal uurisid Eesti ja Leedu finantsjärelevalveasutused, kas Rootsi panga tütarettevõtetes Eestis ja Leedus järgiti kohalikke rahapesu vastu võitlemise nõudeid.

SEB Rootsi emapank avaldas möödunud aasta novembri lõpul ülevaate mitte-residentidest klientide maksete mahtudest Baltikumis aastatel 2005 kuni 2018. Graafikud näitavad, et neil aastatel liikus läbi panga Eesti haru 25,8 miljardit eurot võimalikku kahtlast raha, mille päritolu ei ole läbipaistev. SEB Eesti kinnitusel ei ole panka süstemaatiliselt rahapesuks kasutatud.

Laadimine...Laadimine...