GALERII! Kartulipõllu pidaja jäi kohtus pika ninaga, kohus jättis Harju tänava maaomaniku kaebuse rahuldamata

"Linn on avatud läbirääkimistele," ütles abilinnapea Eha Võrk, kommenteerides Tallinna Ringkonnakohtu otsust jätta rahuldamata OÜ Uranose apellatsioonkaebus, millega Harju tn 30 omanik vaidlustas linna õiguse sundvalduse seadmisele.

Pilt: Mats Õun
Tallinn Kohus

GALERII! Kartulipõllu pidaja jäi kohtus pika ninaga, kohus jättis Harju tänava maaomaniku kaebuse rahuldamata

Pealinn

"Linn on avatud läbirääkimistele," ütles abilinnapea Eha Võrk, kommenteerides Tallinna Ringkonnakohtu otsust jätta rahuldamata OÜ Uranose apellatsioonkaebus, millega Harju tn 30 omanik vaidlustas linna õiguse sundvalduse seadmisele.

7images

Tallinna Ringkonnakohus ei rahuldanud OÜ täna Uranos apellatsioonkaebust Harju tänav 30 osas ning asus sarnaselt halduskohtule seisukohale, et vaidlustatud otsus on proportsionaalne ning selle tühistamiseks alust ei ole. Kohus leidis otsuses, et kinnistuga piirnev Trepi tänav on ajalooline ning kaitstav arheoloogiamälestisena.

OÜ Uranos esitas Tallinna Ringkonnakohtule kaebuse, millega soovis Tallinna linnavolikogu otsuse "Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine"  tühistamist.

Linna õigusteenistuse jurist Kent Märjamaa ütles, et ringkonnakohus jättis nagu halduskohuski rahuldamata omaniku kaebuse sundavalduse seadmise peale, otsustades, et linnal oli õigus see kehtestada.

"Linn on teinud kinnistu omanikule ettepanekuid seda maad osta, kuid pole jõutud vastastikusele kokkuleppele, sest linna ja maaomaniku nägemused kõnealuse maa hinna osas erinevad suuresti," sõnas ta. 

Kohus leidis otsuses, et Trepi tänav on ajalooline ning kaitstav arheoloogiamälestisena. "Linna kaalutlusruum tänava asukoha üle otsustamisel on seetõttu redutseeritud. /…/Neist tingimustest tulenevalt pidi vastustaja võimaluse korral Trepi tänava taastama ning seda ei saanud rajada mistahes kohta või mistahes kujuga," märkis kohus.

Kuna Trepi tänava taastamine on võimalik, ei olnud OÜ-l Uranos tänava taastamise üle otsustamisel Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevalt kaalutlusruumi ning tänav tuli endises asukohas taastada.

"Seetõttu oli sundvalduse seadmiseks ülekaalukas avalik huvi," märkis kohus.

Harju tn 30 paiknes kuni 1940. aastani hoonestus, mis hävines pommitamise tagajärjel. Hoonestuse kõrvalt möödus enne seda Trepi tänav. Kultuuriministri 1996. aasta määrusega on endine Trepi tänav tunnistatud arheoloogiamälestiseks. Kuni 2006. aastani asus endise Trepi tänava alal avalikult kasutatav tee koos treppidega.

Linn on avatud läbirääkimistele

Tallinna abilinnapea Eha Võrgu sõnul on linn endiselt nüüd ja ka tulevikus valmis kinnistu omanikuga läbi rääkima ja nimetatud maatüki välja ostma hinna eest, mis vastab selle tegelikule väärtusele. "Praeguses kohtuotsuses on kirjas, et linnal ei ole mingit vajadust seda kinnistut sellise raha eest osta," ütles ta.

Tallinna linn on Võrgu sõnul kohtu otsusega rahul: "Kui teine pool kaebab edasi, jääb linn oma seisukohale kindlaks. See on õiguslikult põnev, kui asi läheb riigikohtusse, sest see oleks pretsedenti loov," ütles Võrk.

Kartulipõld vanalinnas

Abilinnapea rõhutas, et kuna linn soovib, et selles kohas säiliks ka haljasala, siis selle nimel edasi tegutsetaksegi.

"Kartulipõld on linna survestamiseks liiga lahja argument," mainis muinsuskaitsja Jaan Tamm Harju tänava haljasala kartulivagude kohta, mille rajaja proovis linnalt omamoodi protestiaktsiooniga suurt rahasummat välja pressida.

"See oli algusest peale riskile minek ja julgeksin öelda, et spekulatsioonimaiguline äriidee," võttis Eesti muinsuskaitse seltsi üks asutajaid ja n-ö hing, arheoloog Jaan Tamm kokku Harju tänava kinnistu saaga. Omanik Heino Viik üritab maatükki hiigelsumma ehk 1,6 mln euro eest linnale maha müüa, või siis saavutada Kirjanike maja lähedase haljas-ala täisehitamise. Mullu võttis ta tähelepanu võitmiseks appi kartulipaneku.

Kirjanike maja lähedal enda kinnistule kartulid maha pannud Heino Viik väidab, et on linnale lahendusi pakkunud, aga ükski neist pole sobinud.

Muuhulgas on Viik linnale 3-4 aastat tagasi välja pakkunud ühekordse maapealse ärihoone ehitamise. Seda pole linnaametnikud linnaruumi sobivaks pidanud. Kinnistu müügipakkumise on linn liiga kõrge, 1,6 mln eurose hinna tõttu samuti tagasi lükanud, väites, et see on kümme korda üle pakutud. Viigi väitel on kinnistu tegelik väärtus koguni 3,2 mln eurot. Samuti pole linnale sobinud kinnistute vahetamine.

Heino Viigi väitel pole linn lasknud 14 aastat kinnistut kasutada sihipäraselt: sihtotstarve on ärimaa ja elamumaa täpselt pooleks. Samas peab ta tasuma aastas 6000 eurot maamaksu.

Pommitamise memoriaal

Ala hõlmav ja hoonestamist võimaldav detailplaneering võeti vastu 2000. aastal, kuid seda ei kehtestatud. Tallinna Linnavolikogu 09.03.2006 otsusest tulenevalt otsustati maa-ala haljastada ja rajada sinna 1944. aasta 9. märtsi pommitamise memoriaal.

Memoriaalina pidi välja ehitatama Nõelasilma värav ja Trepi tänav. Tallinna linn alustas 2006. aastal Harju tn 30 kinnistust põhja poole jääval naaberkinnistul seal ajalooliselt asunud Trepi tänava ja Nõelasilma värava väljakaevamisi. Kaevetööd ulatusid ka OÜ Uranos kinnistu piiresse. Tänava taastamise käigus rajati Harju tn 30 kinnistule tugimüür ning selle äärde, osaliselt samale kinnistule Nõelasilma värav. Harju tn 30 omanik OÜ Uranos ehitustöödeks nõusolekut ei andnud.

Tallinna Linnavolikogu 02.05.2019 otsusega nr 90 "Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine" seati Harju tn 30 kinnisasjale Tallinna linna kasuks sundvaldus kohaliku tee ehitamiseks, hooldamiseks ja kasutamiseks avalikes huvides järgmistel tingimustel: 1) sundvaldus ulatub kinnisasja 35 m2 suurusele osale põhjaküljel, millele on ehitatud müür ja osa Nõelasilma väravast; 2) sundvaldus seatakse tähtajatult; 3) sundvalduse tasu aastas on 1113 eurot, millele lisandub sundvalduse alale vastav maamaks; 4) sundvalduse tasu makstakse kinnisasja omanikule 1. juuliks sama aasta eest; 5) Tallinna linn tagab sundvalduse ala majandusliku säilimise (ala haldamise, heakorra, remontimise ja muude omanikukohustuste täitmise) ja kannab kõik sellega seotud kulud.

Laadimine...Laadimine...