1 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

Pauluse esimene kiri tessalooniklastele«5

Tähetargad hommikumaalt
1 Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal
Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid
tähetargad Jeruusalemma
2 ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas?
Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.”
3 Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm
koos temaga.
4 Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad
ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima.
5 Need ütlesid talle: „Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on
kirjutatud prohveti käe läbi:

6 Ja sina, Petlemm Juudamaal,
ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem,
sest sinust lähtub Valitseja,
kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.”

7 Seepeale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde
kutsuda, päris nendelt täpset aega, millal täht oli paistma
hakanud,
8 ja saatis nad Petlemma, öeldes: „Minge ja uurige täpselt
välja, kes see laps on! Ja kui te olete ta leidnud, teatage
mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama.”

9 Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele.
Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel,
kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps.
10 Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga.
11 Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema
emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma
aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.
12 Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam
Heroodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma
maale.

Põgenemine Egiptusesse
13 Kui nüüd tähetargad olid lahkunud, vaata, siis ilmus
Issanda ingel Joosepile unenäos ja ütles: „Tõuse, võta kaasa laps ja
tema ema ning põgene Egiptusesse ja jää sinna, kuni ma
sind käsin, sest Heroodes tahab lapse üles otsida ja hukata!”
14 Siis Joosep tõusis, võttis lapse ja tema ema ning põgenes
öösel Egiptusesse.
15 Ja ta oli seal Heroodese surmani, et läheks täide, mis
Issand on rääkinud prohveti suu kaudu: „Ma olen kutsunud oma Poja
Egiptusest.”

Petlemma laste tapmine
16 Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud,
raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja
selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad,
arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja
uurinud.
17 Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremija kaudu:

18 „Raamas kuuldakse häält,
nutmist ja kaebamist on palju.
Raahel nutab oma lapsi
ega lase ennast lohutada,
sest neid ei ole enam.”

Asumine Naatsaretti
19 Kui nüüd Heroodes oli surnud, vaata, siis ilmus Issanda
ingel Egiptuses viibivale Joosepile unenäos
20 ja ütles: „Tõuse üles, võta laps ja tema ema ning mine
Iisraelimaale, sest need, kes püüdsid last tappa, on surnud!”
21 Siis ta tõusis, võttis lapse ja tema ema ning tuli
Iisraelimaale.
22 Kuulnud aga, et Arhelaos on kuningaks Juudamaal oma isa
Heroodese järel, kartis Joosep sinna minna. Teda hoiatati
unenäos, et neil tuleb varjuda Galileas,
23 ning ta tuli ja asus elama külla, mida kutsutakse
Naatsaretiks, et läheks täide, mida on räägitud prohvetite
kaudu, et teda hüütakse Naatsaretlaseks.

3
Ristija Johannese jutlus
1 Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda
kõrbes:
2 „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!”
3 Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu:
„Hüüdja hääl on kõrbes:
Valmistage Issandale tee,
tehke tasaseks tema teerajad!”

4 Johannesel oli kaamelikarvadest kuub, ja ta niuete
ümber oli nahkvöö, aga roaks olid talle rohutirtsud ja metsmesi.

5 Siis läks tema juurde Jeruusalemma ja terve Juudamaa ja
kogu Jordani ümbruskonna rahvas,
6 ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis
Johannes nad Jordani jões.

7 Aga kui ta nägi palju varisere ja sadusere ristimisele
tulevat, ütles ta neile: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud
põgenema tulevase viha eest?
8 Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja
9 ja ärge hakake iseenestes ütlema: „Meie isa on ju
Aabraham!”, sest ma ütlen teile: Jumal võib siinsetest kividest
äratada Aabrahamile lapsi.
10 Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu,
mis ei kanna head vilja, raiutakse nüüd maha ja visatakse tulle.
11 Mina ristin teid veega, et te meelt parandaksite, aga see,
kes tuleb pärast mind, on minust vägevam. Mina ei kõlba tooma talle
jalatseidki. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.
12 Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning
kogub oma nisud aita, aga aganad põletab ta ära kustutamatu
tulega.”

Jeesuse ristimine
13 Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast
Johannesel ristida.
14 Aga Johannes püüdis teda igati keelata: „Mul on vaja
lasta ennast sinul ristida - ja sina tuled minu juurde!”
15 Jeesus aga kostis talle: „Olgu pealegi; sest nõnda on meile
kohane täita kõike õigust!” Siis Johannes andis talle
järele.
16 Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest
välja. Ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala
Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema peale,
17 ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg,
kellest mul on hea meel!”

4
Jeesust kiusatakse kõrbes
1 Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata.
2 Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd
paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte.
3 Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled
Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!”
4 Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on:
Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”

5 Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma
pühakoja harjale
6 ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta
ennast alla, sest kirjutatud on:
Sinu pärast käsib ta oma ingleid
ja nemad kannavad sind kätel,
et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.”

7 Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi
kiusata Issandat, oma Jumalat.”
8 Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja
näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust
9 ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha
langed ja mind kummardad.”
10 Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest
kirjutatud on:
Kummarda Issandat, oma Jumalat
ja teeni ainult teda!”

11 Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli
tema juurde ja need teenisid teda.

Jeesus alustab kuulutamist
12 Aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes on
vangistatud, läks ta tagasi Galileasse
13 ja jättis Naatsareti ning asus elama Kapernauma, mis on
järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas,
14 et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:

15 „Sebulonimaa ja Naftalimaa,
mere teel, sealpool Jordanit,
paganate Galilea,
16 rahvas, kes istub pimeduses,
on suurt valgust näinud,
ja neile, kes istuvad surma maal ja surma varjus -
neile tõuseb valgus!”

17 Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama: „Parandage
meelt, sest taevariik on lähedal!”

Jeesus kutsub esimesed jüngrid
18 Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht
venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda
Andreast, noota heitvat - nad olid ju kalurid -
19 ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist
inimesepüüdjad!”
20 Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning
järgnesid talle.

21 Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vendade paari,
Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa
Sebedeusega paadis ja parandasid võrke, ja ta kutsus neid.
22 Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinnapaika ning
järgnesid talle.

Rahvas koguneb Jeesuse ümber
23 Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende
sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning
tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.
24 Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde
toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade
käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud,
ning tema tegi nad terveks.
25 Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja
Kümnelinnamaalt ja Jeruusalemmast ja Juudamaalt ja sealtpoolt
Jordanit.

5
Jeesuse mäejutlus
1 Aga kui Jeesus nägi rahvahulki, läks ta üles mäele ja istus
sinna maha, ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud,
2 avas ta oma suu ja õpetas neid:

3 „Õndsad on need, kes on vaimus vaesed,
sest nende päralt on taevariik.
4 Õndsad on kurvad,
sest neid lohutatakse.
5 Õndsad on tasased,
sest nemad pärivad maa.
6 Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele,
sest nemad saavad küllaga.
7 Õndsad on halastajad,
sest nende peale halastatakse.
8 Õndsad on puhtad südamelt,
sest nemad näevad Jumalat.
9 Õndsad on rahutegijad,
sest neid hüütakse Jumala lasteks.
10 Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse,
sest nende päralt on taevariik.

11 Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja
taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse.
12 Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas!
Just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid.
13 Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega
saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks
kui visata inimeste jalgade tallata.

14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on
mäe otsas.
15 Ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambijalale,
nii et selle valgus paistab kõigile majasolijatele.
16 Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid
tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.

17 Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid
tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma.
18 Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao
Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis
sündima peab, on sündinud.
19 Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema
tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige
pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda
hüütakse suureks taevariigis.

20 Sest ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem
kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!

21 Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei
tohi tappa! ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla.
22 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale
vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga oma vennale ütleb:
„Tola!”, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: „Sina jäle!”,
peab minema tulepõrgusse.

23 Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb
meelde, et su vennal on midagi sinu vastu,
24 siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma
vennaga ja alles siis tule ja too oma and!
25 Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kuni sa oled
temaga teel, et sinu vastane sind ei annaks kohtuniku kätte ja
kohtunik kohtuteenri kätte ja sind ei heidetaks vangi!
26 Tõesti, ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt enne välja, kui
oled tagasi maksnud viimsegi veeringu.

27 Te olete kuulnud, et on öeldud: Sa ei tohi abielu rikkuda!
28 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda
himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud.

29 Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja
heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast
kui lasta kogu keha heita põrgusse.
30 Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiu ta maha ja
heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast
kui lasta kogu kehal minna põrgusse.

31 Seaduses on öeldud: Mees, kes oma naise minema ajab,
andku talle lahutuskiri!
32 Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma naise muul põhjusel
kui liiderdamise pärast minema ajab, teeb oma naisest
abielurikkuja, ja kes iganes võtab minema aetud naise, rikub
abielu.

33 Veel olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: „Sa ei
tohi valet vanduda!” ja „Issandale antud vandeid tuleb pidada!”
34 Aga mina ütlen teile: Ärge vanduge üldse, ei taeva juures,
sest see on Jumala troon,
35 ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega
Jeruusalemma juures, sest see on suure Kuninga linn!
36 Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi
juuksekarva valgeks või mustaks teha!
37 Iga teie „jah” olgu „jah” ja iga „ei” olgu „ei”, aga mis
üle selle, see on kurjast.

38 Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba
vastu!
39 Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes
teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat
põske, keera talle ka teine ette!
40 Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su
särki - jäta talle ka kuub!
41 Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga
kaks!
42 Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga
sellele, kes sinult tahab laenata!

43 Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja
vihka oma vaenlast!
44 Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage
nende eest, kes teid taga kiusavad,
45 et te saaksite oma taevase Isa lasteks - tema laseb ju
oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada
õigete ja ülekohtuste peale!
46 Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka
te saate? Eks tölneridki tee sedasama?
47 Ja kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis
teete? Eks paganadki tee sedasama?
48 Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on
täiuslik!

6
Jeesuse mäejutlus
1 Hoiduge aga, et te oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad
teid vaataksid, muidu ei ole teil palka oma Isalt, kes on
taevas!

2 Kui sa nüüd almuseid jagad, siis ära lase enese ees pasunat
puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja
tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti, ma ütlen teile,
neil on oma palk käes!
3 Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi
teadku, mida su parem käsi teeb,
4 et su almus oleks varjatud, ja su Isa, kes näeb varjatutki,
tasub sulle!

5 Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu
silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides
ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad! Tõesti,
ma ütlen teile, neil on oma palk käes!
6 Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja
lukusta uks, palveta oma Isa poole, kes on varjatud, ja su Isa,
kes näeb varjatutki, tasub sulle!

7 Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad
arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tõttu.
8 Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida
teile vaja läheb, enne kui te teda palute!
9 Teie palvetage siis nõnda:
Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
10 Sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
11 Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
12 Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
13 Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast!
[Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]

14 Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused,
siis annab ka teie taevane Isa teile andeks,
15 kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie
Isa teie eksimusi andeks.

16 Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu
silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et
näidata inimestele oma paastumist. Tõesti, ma ütlen teile, neil on
oma palk käes!
17 Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja
pese oma nägu,
18 et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su Isale, kes
on varjatud, ja sinu Isa, kes näeb varjatutki, tasub sulle!

19 Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste
neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
20 Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei
riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
21 Sest kus su aare on, seal on ka su süda.

22 Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on
kogu su ihu valgust täis.
23 Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust
täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis
pimedus?

24 Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta
vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab
teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat.

25 Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast,
mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole
enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas?
26 Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu
aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole
palju enam väärt kui nemad?
27 Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe
küünragi juurde lisada?
28 Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele
lilli väljal, kuidas nad kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra,
29 aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei
olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist.
30 Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja
homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te
nõdrausulised!
31 Ärge siis hakake muretsema, öeldes: „Mis me sööme?” või
„Mis me joome?” või „Millega me riietume?”
32 Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab
ju, et te seda kõike vajate.
33 Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis
seda kõike antakse teile pealegi!
34 Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne
päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma
vaevast.

7
Jeesuse mäejutlus
1 Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut,
2 sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse
kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega
mõõdetakse ka teile!

3 Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese
silmas aga ei märka?
4 Või kuidas sa võid oma vennale öelda: „Lase ma tõmban pinnu
sinu silmast välja!” ja ennäe, sul endal on silmas palk?
5 Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja, ja
siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata!

6 Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke
oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega
ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks!

7 Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage,
ja teile avatakse,
8 sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale
avatakse!
9 Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub
leiba, ent tema annab talle kivi?
10 Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao?
11 Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma
lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head
neile, kes teda paluvad!

12 Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile
teeksid, tehke ka nendele! See ongi Seadus ja
Prohvetid.

13 Minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on
tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes astuvad sealt
sisse!
14 Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja
pisut on neid, kes selle leiavad.

15 Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde
lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid!
16 Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata
kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt?
17 Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu
halba vilja.
18 Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda
head vilja.
19 Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja
visatakse tulle.
20 Küllap te tunnete nad ära nende viljast!

21 Mitte igaüks, kes mulle ütleb: „Issand, Issand!”, ei saa
taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on
taevas.
22 Paljud ütlevad mulle tol päeval: „Issand, Issand, kas me
ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja
ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid?”
23 Ja siis ma tunnistan neile: Ma ei ole teid kunagi tundnud,
minge ära minu juurest, te ülekohtutegijad!

24 Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb,
sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.
25 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning
sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli
rajatud kaljule.
26 Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei
tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale.
27 Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning
sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine
oli ränk.”

28 Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et
rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest,
29 sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda
nagu nende kirjatundjad.

8
Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise
1 Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured
rahvahulgad.
2 Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja
ütles: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!”
3 Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma
tahan, saa puhtaks!” Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest
puhtaks.
4 Ja Jeesus ütles talle: „Vaata, et sa sellest kellelegi ei
räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda and, mis
Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!”

Jeesus tervendab Kapernaumas
5 Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem
ja palus teda:
6 „Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas
piinas!”
7 Jeesus ütles talle: „Kas ma tulen ja teen ta terveks?”
8 Ent väeülem vastas: „Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et
sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu
teener paraneb!
9 Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on
sõdureid ja kui ma ütlen ühele: „Mine ära!”, siis ta läheb, ja
teisele: „Tule siia!”, siis ta tuleb, ja oma teenijale: „Tee
seda!”, siis ta teeb.”
10 Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes
temaga kaasas käisid: „Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku
ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi!
11 Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja
läänest ning istuvad lauda Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga
taevariigis,
12 Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse,
kus on ulgumine ja hammaste kiristamine.”
13 Ja Jeesus ütles väeülemale: „Mine! Nagu sa oled uskunud,
nõnda sündigu sulle!” Ja tema teener paranes selsamal tunnil.

14 Ja Jeesus, tulnud Peetruse majja, nägi tema ämma lamavat
palavikus.
15 Ja Jeesus puudutas ta kätt, ning palavik lahkus temast.
Ja ämm tõusis üles ning teenis teda.

16 Aga õhtu jõudes toodi Jeesuse juurde palju kurjadest vaimudest
vaevatuid,
ja ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged,
17 et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:
„Ta on võtnud ära meie haigused
ja kandnud meie tõved.”

Jeesus seab jüngriks saada soovijad valiku ette
18 Aga kui Jeesus nägi rahvahulka enese ümber, käskis
ta minna vastaskaldale.
19 Ja üks kirjatundja ütles tema juurde astudes: „Õpetaja, ma
tahan sulle järgneda, kuhu sa ka iganes läheksid!”
20 Ja Jeesus vastas talle: „Rebastel on urud ja taeva lindudel
pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.”
21 Üks teine tema jüngritest ütles talle: „Issand, luba
mul enne minna matma oma isa!”
22 Aga Jeesus vastas talle: „Järgne mulle ja lase surnuil oma
surnud matta!”

Jeesus vaigistab tormi
23 Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa.
24 Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid
paadi. Aga Jeesus magas.
25 Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes:
„Issand, aita! Me hukkume!”
26 Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te
nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve
ning järv jäi täiesti vaikseks.
27 Inimesed aga imestasid, öeldes: „Kes ta siis selline on,
et isegi tuuled ja järv kuulavad tema sõna?”

Jeesus ajab välja kurjad vaimud
28 Ja kui Jeesus jõudis vastaskaldale gadaralaste maale,
juhtus talle vastu kaks hauakambreist tulnud kurjast vaimust vaevatut,
kes olid hirmsad ja väga ohtlikud, nii et keegi ei saanud käia
seda teed.
29 Ja vaata, need karjusid: „Mis on meil sinuga asja, sa
Jumala Poeg? Kas sa oled tulnud meid enneaegu piinama?”
30 Aga tükk maad neist eemal oli suur seakari söömas.
31 Kurjad vaimud palusid siis teda: „Kui sa meid välja
ajad, siis läkita meid seakarja sisse!”
32 Ja ta ütles neile: „Minge!” Siis need tulid välja ja
läksid sigade sisse. Ja vaata, kogu kari sööstis järsakult järve
ja uppus.
33 Karjased aga põgenesid ja läksid linna ja kuulutasid
kõike ning kurjast vaimust vaevatute lugu.
34 Ja vaata, kogu linn tuli välja Jeesusele vastu. Ja teda
nähes nad palusid, et ta lahkuks nende paikkonnast.

9
Jeesus tervendab halvatu
1 Ja Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma
kodulinna.
2 Ja vaata, tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil.
Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Ole julge,
poeg, sinu patud on sulle andeks antud!”
3 Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi: „See
teotab Jumalat!”
4 Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile:
„Mispärast te mõtlete kurja oma südames?
5 Sest kumb on kergem, kas öelda: „Sinu patud on andeks
antud!” või öelda: „Tõuse püsti ja kõnni!”?
6 Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte
andeks anda maa peal,” - siis ta ütles halvatule - „tõuse
püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!”
7 Ja too tõusis ning läks koju.
8 Seda nähes hakkasid rahvahulgad kartma ja ülistasid Jumalat,
kes annab inimestele sellise meelevalla.

Jeesus kutsub jüngriks tölneri
9 Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi,
tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja
Matteus tõusis ning järgnes talle.
10 Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju
tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja
ta jüngritega.
11 Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele: „Miks
teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?”
12 Aga seda kuuldes vastas Jeesus: „Ei vaja arsti terved,
vaid haiged.
13 Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid
halastust! Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!”

Paastumise küsimus
14 Siis tulid ta juurde Johannese jüngrid ja küsisid: „Miks
meie ja variserid paastume, sinu jüngrid aga ei paastu?”
15 Ja Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid või leinata sel
ajal, kui peigmees on nende juures!? Ent päevad tulevad, mil
peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad!

16 Aga keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, sest
paik rebeneks küljest ja käristaks augu veel suuremaks.
17 Ei kallata ka värsket veini vanadesse nahklähkritesse,
muidu lähkrid rebeneksid ja vein voolaks maha ning lähkrid
muutuksid kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse
lähkritesse, ja siis säilivad mõlemad.”

Jeesus äratab surnuist Jairuse tütre ja tervendab
veritõbise naise
18 Kui Jeesus seda neile rääkis, vaata, siis tuli üks ülem,
kummardas teda ja ütles: „Mu tütar suri äsja, kuid tule, pane
oma käsi ta peale, siis ta ärkab ellu!”
19 Ja Jeesus tõusis, läks temaga kaasa ja samuti ta jüngrid.
20 Ja vaata, üks naine, kes oli olnud veritõves kaksteist
aastat, tuli ta selja taha ja puudutas ta kuue palistust,
21 sest naine mõtles endamisi: „Kui ma ainult saaksin puudutada
tema kuube, siis ma pääseksin!”
22 Aga Jeesus pöördus ja sõnas teda nähes: „Tütar, ole
julge, sinu usk on su päästnud!” Ja naine sai terveks selsamal
hetkel.
23 Kui Jeesus ülema majja jõudis ning nägi vilepuhujaid ja
käratsevat rahvahulka,
24 siis ta ütles: „Hoiduge eemale, tüdruk ei ole surnud,
vaid magab!” Aga nad naersid tema üle.
25 Ent kui rahvahulk oli välja aetud, läks Jeesus sisse,
võttis tal käest kinni ja tüdruk ärkas üles.
26 Ja kuuldus sellest levis üle kogu selle maa.

Jeesus teeb nägijaks kaks pimedat
27 Kui Jeesus sealt edasi läks, järgnesid talle
kaks pimedat, kisendades: „Taaveti Poeg, halasta meie peale!”
28 Kui ta siis koju tuli, astusid pimedad ta juurde. Ja
Jeesus küsis neilt: „Kas te usute, et mina võin seda teha?” Nemad
ütlesid talle: „Jah, Issand!”
29 Siis ta puudutas nende silmi ja ütles: „Teile sündigu
teie usku mööda!”
30 Ja nende silmad avanesid. Ja Jeesus hoiatas neid:
„Vaadake, et keegi sellest teada ei saaks!”
31 Aga nemad läksid välja ja levitasid juttu tema kohta kogu
sellel maal.

Jeesus tervendab tumma
32 Kui need olid lahkunud, vaata, siis toodi tema juurde tumm
mees, kes oli kurjast vaimust vaevatud.
33 Ja kui kuri vaim oli välja aetud, hakkas tumm rääkima.
Rahvahulgad panid seda imeks ja ütlesid: „Sellist asja ei ole
Iisraelis iialgi nähtud!”
34 Variserid aga ütlesid: „Ta ajab kurje vaime välja
kurjade vaimude ülema abil.”

Jeesuse kaastunne rahva vastu
35 Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende
sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja
parandades kõik haigused ja kõik nõtrused.
36 Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad
olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole
karjast.
37 Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju,
töötegijaid aga vähe.
38 Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid
välja oma lõikusele!”

10
Jeesuse kaksteist apostlit
1 Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde
ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja
ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust.
2 Nende kaheteistkümne apostli nimed on aga need: esimene
Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja
Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend,
3 Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja tölner Matteus,
Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus,
4 Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes tema ka ära andis.

Jeesus annab apostlitele ülesanded
5 Jeesus läkitas välja need kaksteist, käskides neid:
„Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna,
6 pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde!
7 Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal!
8 Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks
pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu olete saanud,
muidu andke!
9 Ärge soetage kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele,
10 ei pauna teele ega kahte särki ega jalatseid ega saua,
sest töömees on oma elatist väärt!
11 Aga kuhu linna või külasse te iganes sisse astute, uurige,
kes seal on vääriline, ja sinna jääge, kuni te sealt lahkute!
12 Majja astudes aga tervitage seda!
13 Ja kui see maja väärib, tulgu teie rahu tema peale, kui ta aga
ei vääri, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde!
14 Ja kus iganes teid vastu ei võeta ega kuulata teie sõnu,
sellest majast või linnast minge välja ja raputage maha selle
koha tolm oma jalgadelt!
15 Tõesti, ma ütlen teile: Soodoma- ja Gomorramaal on
kohtupäeval hõlpsam põli kui sellel linnal!

Jeesus julgustab püsivusele
16 Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge
siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid!

17 Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte
ja teid piitsutatakse nende sünagoogides,
18 teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate
ette neile ja rahvastele tunnistuseks.
19 Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või
mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida
rääkida,
20 sest teie pole rääkijad, vaid teie Isa Vaim kõneleb teie kaudu.
21 Aga vend annab surma venna ja isa lapse, ning lapsed
tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata.
22 Ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga
kes peab vastu lõpuni, see päästetakse.
23 Siis aga, kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege
teise! Sest tõesti, ma ütlen teile, te ei jõua kõiki Iisraeli
linnu läbi käia, enne kui Inimese Poeg tuleb.
24 Ei ole jünger üle õpetajast ega teenija üle oma isandast.
25 Jüngrile olgu küllalt, et tema saab selliseks nagu ta
õpetaja ja teenija nagu ta isand. Kui nad pereisandat on kutsunud
Peltsebuliks, kui palju enam siis tema peret!

Keda karta, keda mitte
26 Ärge siis kartke neid! Midagi ei ole ju kinnikaetut, mis
ei tuleks ilmsiks, ega peidetut, mida ei saadaks teada.
27 Mis ma teile ütlen pimedas, seda ütelge valges, ja mida te
kuulete kõrva sisse sosistatavat, seda kuulutage katuselt!
28 Ja ärge kartke neid, kes ihu tapavad, hinge ei suuda aga
tappa, pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus
hukata!
29 Eks kaks varblast müüda veeringu eest? Ja ometi ükski
neist ei lange maha ilma teie Isa teadmata.
30 Aga teie juuksekarvadki on kõik ära loetud.
31 Ärge siis kartke! Teie olete enam väärt kui palju
varblasi.

Jeesuse tunnistamisest
32 Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda
tunnistan ka mina oma Isa ees, kes on taevas.
33 Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema
salgan ära ka mina oma Isa ees, kes on taevas.

Rahust ja mõõgast
34 Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei
ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka,
35 sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart
tema emast ja miniat tema ämmast,
36 ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed.

37 Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind
väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei
ole mind väärt.
38 Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind
väärt.
39 Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab
minu pärast, leiab selle.

Jüngri vastuvõtmise palgast
40 Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu, ja kes minu vastu
võtab, võtab vastu minu Läkitaja.
41 Kes prohveti vastu võtab ta prohvetinime tõttu, saab
prohveti palga, ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab
õige inimese palga.
42 Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua kas või
ainult karikatäie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti, ma ütlen
teile, ta ei jää oma palgast ilma.”

11
Jüngri vastuvõtmise palgast
1 Ja sündis, et kui Jeesus oli lõpetanud korralduste andmise
oma kaheteistkümnele jüngrile, siis siirdus ta sealt edasi
õpetama ja jutlustama nende linnadesse.

Jeesus vastab Ristija Johannesele
2 Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest,
saatis ta oma jüngreid
3 temalt küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või
jääme ootama teist?”
4 Ja Jeesus vastas neile: „Minge teatage Johannesele, mida te
kuulete ja näete:
5 pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised
saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja
vaestele kuulutatakse evangeeliumi
6 ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast!”

Jeesus kõneleb Ristija Johannesest
7 Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele
kõnelema Johannesest: „Mida te tahtsite näha, kui
läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu?
8 Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas
pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, pehme riide kandjad on
kuningakodades.
9 Või miks te läksite välja? Kas vaatama
prohvetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit!
10 Tema ongi see, kellest on kirjutatud:
Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala,
kes tasandab sinu tee su ees.

11 Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole
tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on
suurem temast.
12 Ristija Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja
ründajad kisuvad selle endale.
13 Kõik Prohvetid ja Seadus on ju ennustanud Johanneseni,
14 ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi
tulema.
15 Kel kõrvad on, see kuulgu!

16 Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on
laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele:

17 Me oleme teile vilet puhunud,
ja te ei ole tantsinud.
Me oleme teile itkenud,
ja te ei ole vastu rindu löönud.


18 Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud, ja nad ütlevad:
„Tal on kuri vaim.”
19 Inimese Poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad: „Ennäe,
see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste
sõber!” Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod.”

Jeesus hurjutab Galilea linnu
20 Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem
oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt
parandanud:
21 „Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui
Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis
teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja
tuhas meelt parandanud.
22 Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on
kohtupäeval hõlpsam põli kui teil!
23 Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse
taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas
oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks
püsinud tänini.
24 Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval
hõlpsam põli kui sinul!”

Jeesus kutsub koormatuid
25 Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja
maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike
eest ja oled selle ilmutanud väetitele!
26 Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.
27 Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne
Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see,
kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.

28 Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud,
ja mina annan teile hingamise!
29 Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina
olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma
hingedele,
30 sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!”

12
Jeesus ja hingamispäev
1 Tolsamal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude.
Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid
ning sööma.
2 Aga seda nähes ütlesid variserid talle: „Vaata, sinu
jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval!”
3 Tema aga ütles neile: „Kas te ei ole lugenud, mida tegi
Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas?
4 Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad,
mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult
preestrid üksi?
5 Või kas te ei ole lugenud Seadusest, et preestrid rikuvad
pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta?
6 Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui
pühakoda!
7 Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab: Ma ei taha
ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid,
8 sest Inimese Poeg on hingamispäeva isand.”

Jeesus parandab hingamispäeval
9 Ja Jeesus läks sealt edasi ning tuli ühte nende sünagoogi.
10 Ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene. Ja nad küsisid
temalt: „Kas hingamispäeval tohib teha terveks?” - et nad võiksid
tema peale kaevata.
11 Aga tema ütles neile: „Kes on teie seast inimene, kellel
on üksainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta
ei haara temast kinni ega tõmba teda välja?
12 Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene! Tähendab,
hingamispäeval tohib teha head.”
13 Siis ta ütles inimesele: „Siruta oma käsi!” Ja too sirutas
ning ta käsi sai jälle terveks nagu teinegi.
14 Aga variserid läksid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu
otsuse, et ta tuleb hukata.

Jeesus on Jumala sulane
15 Aga kui Jeesus sai seda teada, eemaldus ta sealt. Ja
paljud läksid temaga kaasa, ja tema tegi nad kõik terveks.
16 Ja ta hoiatas neid, et nad ei teeks teda tuntuks,
17 et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu:

18 „Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud,
mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel.
Ma panen oma Vaimu tema peale
ja ta kuulutab paganaile õigust.
19 Ta ei riidle ega kisenda
ega kuule tänavail keegi ta häält,
20 rudjutud roogu ei murra ta katki
ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära,
kuni ta on õigusele võidu saatnud,
21 ja paganad loodavad tema nime peale.”

Jeesust süüdistatakse koostöös Peltsebuliga
22 Siis toodi Jeesuse juurde kurjast vaimust vaevatu, kes oli
pime ja tumm, ning Jeesus tegi ta terveks, nii et tumm rääkis ja
nägi.
23 Ja kõik rahvahulgad hämmastusid ning ütlesid: „Egas see
ometi ole Taaveti Poeg?”
24 Aga variserid ütlesid sellest kuulda saades: „See ei
aja kurje vaime välja kellegi muu kui Peltsebuli, kurjade
vaimude ülema abil.”
25 Ent Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile: „Iga
kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse,
ja ükski linn või pere, mis on omavahel riius, ei jää
püsima.
26 Ja kui saatan ajab välja saatana, siis on ta iseenesega
riius. Kuidas võib tema kuningriik siis püsida?
27 Ja kui mina peaksin kurje vaime välja ajama Peltsebuli
abiga, kelle abiga siis teie pojad ajavad neid välja?
Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad.
28 Aga kui mina Jumala Vaimu abil ajan kurje vaime välja,
küllap siis on Jumala riik jõudnud teie juurde.
29 Või kuidas saab keegi minna vägimehe majja ja röövida
tema asju, kui ta esmalt ei köida vägimeest kinni? Alles siis
saab ta tema maja röövida.
30 Kes ei ole minuga, see on minu vastu, ja kes ei kogu
minuga, see pillab laiali.

31 Seepärast ma ütlen teile: Inimestele antakse andeks iga
patt ja teotamine, aga Vaimu teotamist ei anta andeks.
32 Ja kui keegi ütleb midagi Inimese Poja vastu, võib ta
saada andeks, aga kui keegi ütleb midagi Püha Vaimu vastu,
ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul.

33 Kui puu on hea, siis on ta viligi hea,
või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest
puud tuntakse tema viljast.
34 Teie rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head,
kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil.
35 Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene
võtab kurjast varamust kurja.
36 Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast
tühjast sõnast, mis nad on rääkinud,
37 sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest
mõistetakse sind süüdi.”

Jeesus keeldub tegemast erilist tunnustähte
38 Siis mõned kirjatundjad ja variserid vastasid talle:
„Õpetaja, me tahame sinult näha tunnustähte!”
39 Aga tema ütles neile: „See kuri ja abielurikkuja sugupõlv
nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona
tunnustäht,
40 sest nii nagu Joona oli merekoletise kõhus kolm päeva ja
kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja
kolm ööd.
41 Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle
sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad
parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem
kui Joona!
42 Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos
selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli
ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on
rohkem kui Saalomon!

43 Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta
põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda.
44 Siis ta ütleb: „Ma pöördun tagasi oma majja, kust ma
välja tulin.” Ja tulles leiab ta selle tühja olevat ning puhtaks
pühitud ja ehitud.
45 Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist seitse vaimu,
kes on kurjemad temast endast, ja nad tulevad ning asuvad sinna
elama, ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene.
Nõnda sünnib ka sellele kurjale sugupõlvele!”

Tõeline sugulus
46 Kui Jeesus alles rääkis rahvahulkadele, vaata, siis seisid tema ema ja
vennad väljas, otsides võimalust temaga rääkida.
47 [Aga keegi ütles talle: „Vaata, su ema ja su vennad
seisavad väljas ja tahavad sinuga rääkida!”]
48 Tema aga kostis teate toojale: „Kes on mu ema ja kes on mu
vennad?”
49 Ja sirutades käed jüngrite poole ütles ta: „Ennäe, mu ema
ja mu vennad!
50 Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas,
see on mu vend ja õde ja ema.”


5
Issanda päevaks valmistumisest
1 Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada,
2 sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas
öösel.
3 Kui öeldakse: „Nüüd on rahu ja kindel olek”, siis langeb äkiline
hukatus nende peale nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale, ja nad ei
pääse pakku.
4 Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks
teid tabada nagu varas.
5 Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö
ega pimeduse lapsed.
6 Niisiis, ärgem magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained,
7 sest magajad magavad öösel ja joomarid on joobnud öösel.
8 Aga meie, kes me oleme päeva lapsed, olgem kained, rõivastatud usu
ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga,
9 sest Jumal ei ole meid asetanud viha alla, vaid pääste
saamiseks meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,
10 kes meie eest on surnud, et meie, kas me oleme ärkvel või
magame, üheskoos temaga elaksime.
11 Seepärast julgustage üksteist ja igaüks kosutagu teist, nagu te
seda teetegi!

Nõuandeid koguduse eluks
12 Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas
tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad,
13 ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke
omavahel rahu!
14 Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage
pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!
15 Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege
alati head üksteisele ja kõikidele!

16 Rõõmustage alati,

17 palvetage lakkamatult,

18 tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses
Kristuses!

19 Ärge kustutage Vaimu,

20 ärge põlastage prohvetiandi,

21 katsuge läbi kõik, pidage kinni heast,

22 hoiduge igasuguse kurja eest!

Lõputervitused
23 Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja
hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse
Kristuse tulemiseks!
24 Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.

25 Vennad, palvetage meie eest!

26 Tervitage kõiki vendi püha suudlusega!
27 Ma vannutan teid Issanda nimel, et see kiri loetaks ette
kõikidele vendadele!

28 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!

Laadimine...Laadimine...