Õpetajad saavad kõrgemat palka kui kunagi varem

Digiõpikud muudavad õpilaste koolikoti kergemaks ja õppimise iga last arvestavamaks; omavalitsused said põhikoolihoonete nüüdisajastamiseks 45,5 lisamiljonit, kirjutab oma arvamusloos haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Pilt: Scanpix
Arvamus Haridus

Õpetajad saavad kõrgemat palka kui kunagi varem (1)

Mailis Reps

Digiõpikud muudavad õpilaste koolikoti kergemaks ja õppimise iga last arvestavamaks; omavalitsused said põhikoolihoonete nüüdisajastamiseks 45,5 lisamiljonit, kirjutab oma arvamusloos haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Möödunud õppeaasta oli kahtlemata edukas. Haridust puudutavaid seadusi on muudetud ja raha investeeritud. Kõik ikka selle nimel, et haridust edendada ja veelgi tõhusamaks muuta. Igas kooliastmes suunavad lapsi ja noori mitmed eri spetsialistid, keda on vaja toetada ja hinnata. Viimast mõtet silmas pidades oleme pööranud tähelepanu õpetajate, kasvatajate ja tugispetsialistide palkade konkurentsivõime tõstmisele. Õpetaja palga alamäär tõusis seni kõrgeimale tasemele, 1250 euroni. Vabariigi valitsus suunas omavalitsustele 15 miljonit eurot lasteaiaõpetajate palkade tõstmisele. See muutus tõstis paljude lasteaedade õpetajate elatustaset.

Lihtsam ka välismaal õppida

Ka õpilaste jaoks on toimunud mitu muudatust, mis teevad nende kooliteekonna mõnevõrra kergemaks. Õppeaasta alguses jõudsid koolidesse digiõpikud veebikeskkonna Opiq kaudu. Pean seda suureks töövõiduks, sest digiõpikutega soovime muuta õpilaste koolikoti kergemaks ning õppimise individuaalsemaks ja interaktiivsemaks. Riik on investeerinud ka koolikeskkonna parendamisse, nii toetasime möödunud õppeaastal omavalitsusi põhikoolihoonete nüüdisajastamisel veel 45,5 miljoni euroga.

Mainimata ei saa jätta ka seda, et sügisest on kõigil väga hea inglise keele oskusega gümnaasiumilõpetajatel võimalik sooritada tasuta rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgtaseme (C1) inglise keele test ja saada rahvusvaheline keeleoskuse taset tõendav tunnistus. See lihtsustab edasist haridusteed noortel, kes plaanivad siduda oma elu erialaga, mis eeldab väga head võõrkeeleoskust ning neil, kes soovivad saada välisriigis õppimise kogemusi.

Kutseharidusele oleme pööranud erilist tähelepanu. Võeti vastu seadus, mis parandab kutseõppe ja tööturu seotust. Lisaks uuendati rahastamisskeemi, mis annab koolidele suurema vabaduse oma sihtide seadmisel ja julgustab õppetulemusi parandama. Valitsus kinnitas ka kutseharidusstandardi muudatused, millega toetatakse noori erialavalikute tegemisel ning mis toovad suuremat paindlikkust kooli lõpetamise tingimustesse. Oluline on mainida, et haridus- ja teadusministeeriumi vastvalminud analüüsi põhjal on 80% kutseõppuritest rahul teadmiste ja oskustega, mida kutsekoolid pakuvad.

Möödunud õppeaasta tõi kõrgharidusse mitu olulist muudatust, mille vilju saame tulevikus noppida. 2019. aasta alguses allkirjastasin ülikoolide halduslepingud. Tegemist oli olulise verstapostiga, sest lepiti ju kokku ülikoolide vastutusvaldkonnad, peamised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused.

Südamest tänu tehtud töö eest

Märtsis võeti riigikogus vastu kõrgharidusseadus ja ülikoolide seadused, mis suurendavad paindlikkust nii üliõpilaste kui ka kõrgkoolide jaoks, soodustavad kõrgkoolide vahelist koostööd, tugevdavad ülikoolide ja ühiskonna seoseid ning võimaldavad kujundada akadeemilistele töötajatele atraktiivse karjäärimudeli. Tudengite jaoks on seaduste uuendamine märgiline, sest mitmed nende soovitud muudatused kirjutati seadustesse sisse. Näiteks uuest õppeaastat alates on võimalik akadeemilise puhkuse ajal õpingutega jätkata ja eksameidki sooritada.

Tegelikult leiab möödunud õppeaasta töövõite pea igast valdkonnast. Näiteks täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr on tõusnud läbi aegade rekordilisele tasemele! Uuringu järgi on noorsootööga rahul pea 90% noortest ja huviharidus sai 14 miljonit lisarahastust. Samuti astusime suure sammu idufirmade toetamise suunas – haridus- ja teadusministeerium ning sihtasutus Kred-Ex ja Startup Estonia on otsustanud toetada haridusvaldkonna idufirmade loomist 300 000. Need edusammud on võimalikud tänu koostööle eri gruppide vahel. Soovin südamest tänada kõiki, kes on panustanud Eesti haridusse. Aitäh!

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...