Savisaar: BBC ütles paari nädalaga, Riigikohus ei suuda aastaga öelda, et ma pole mõjuagent

Edgar Savisaar loobub kohtuvaidlusest Postimehe ja Tuuli Kochiga nn mõjuagendi kaasuses, sest Riigikohus pole aastaga suutnud seda lahendada, kuigi BBC vabandas viga tehes paari nädalaga.

Pilt: Scanpix

Savisaar: BBC ütles paari nädalaga, Riigikohus ei suuda aastaga öelda, et ma pole mõjuagent

Edgar Savisaar loobub kohtuvaidlusest Postimehe ja Tuuli Kochiga nn mõjuagendi kaasuses, sest Riigikohus pole aastaga suutnud seda lahendada, kuigi BBC vabandas viga tehes paari nädalaga.

 

Kuigi Savisaar loobus kohtuteest kõrgeimas kohtuastmes, kinnitas Keskerakonna liider, et pöördub selle küsimuse juurde tagasi Keskerakonna kongressi järgselt.

Savisaar meenutas, et 2010. aasta jõulueelsel ajal nimetasid Postimees ja Tuuli Koch teda toonase kaitsepolitsei peadirektor Raivo Aegi kihutamisel mõjuagendiks, julgeolekuohuks ning mõjuvõimuga kauplejaks. Need väited ei pidanud Savisaare sõnul paika, mistõttu kaebas ta Postimehe ja Tuuli Kochi kohtusse ning nõudsin valeväidete ümberlükkamist. 

"See kohtuasi on olnud riigikohtu laual otsustamiseks juba aasta aega ning praeguseni ei ole lahendini jõutud. Selle aja jooksul on riigikohus lükanud otsustamist korduvalt edasi. Tänavu 6. mai, 5. juuni ja 28. oktoober on kuupäevad, millisteks on riigikohus selles asjas lubanud otsuse teha, aga ei teinud. See on kummastav, kuna asi on olemuselt lihtne," märkis Savisaar.

Tema sõnul käib vaidlus kolme lause üle asjas, kus Savisaare väitel pole vastaspoole poolt esitatud mitte ühtegi tõendit. "Mida nii kaua otsustada? BBC-l, kes viimaste valimiste järgselt mind kogemata samuti Venemaa-meelseks nimetas, võttis minu kaebuse läbivaatamine see-eest vaid mõned nädalad, ning minu ees vabandati," märkis Savisaar.

"Olen selles asjas otsust oodanud suure huviga. Viimati määras riigikohus uueks otsuse väljakuulutamise kuupäevaks 20. novembri. See on täpselt selline aeg enne Keskerakonna kongressi, et võib delegaate ühele või teisele poole mõjutada. Ma ei soovi, et minu poliitiline tegevus oleks sellest kohtuotsusest ühel või teisel moel mõjutatud. Ma ei soovi poliitkonjukturismi. Ma soovin vältida ühe- või teistsugusele kohtuotsusele poliitilise tähenduse omistamist. Seetõttu esitasid minu advokaadid kolmapäeval riigikohtule avalduse, millega loobun edasisest kohtuvaidlusest Postimehe ja Tuuli Kochiga," selgitas Savisaar.

Küll aga rõhutab Savisaar, et eelnev ei tähenda, et ta oleksin nõus sellega, mida Postimees ja Tuuli Koch tema kohta avaldasid. "Ma tulen selle teema juurde tagasi pärast kongressi olukorras, kus õigusemõistmine ja päevapoliitika ei kohtu," lisas Savisaar.

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kolmeliikmeline koosseis leidis tänavu juunis, et Edgar Savisaare ja Postimehe vaidluses ehk niinimetatud mõjuagendi kaasuses peab otsuse langetama laiem ring kohtunikke. Kaasust vaaginud kolmeliikmelise koosseisu arvates on vaja anda asi arutamiseks riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseisule kohtupraktika ühtlustamiseks ja edasiarendamiseks.

Mullu oktoobri lõpus jättis Tallinna ringkonnakohus rahuldamata Savisaare hagi Postimehe vastu, mis tõi 2010. aasta lõpus avalikkuse ette kaitsepolitsei hinnangu, milles kirjeldati Savisaart Venemaa mõjuagendina ja nimetati teda ohuks riigi julgeolekule.

Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsuse põhjendusi tuleb muuta, kuid otsus lõppjäreldusena jäi muutmata. Seepeale teatas Savisaare esindaja, et viib vaidluse riigikohtusse, mis võttis kaasuse ka menetlusse.

"Ringkonnakohtu otsuse aluseks on muuhulgas käsitlus, et artikli pealkirjas võib avaldada provokatiivselt ebaõiget teavet, kui selle eesmärgiks on ajakirjandusväljaande majanduslik huvi kutsuda lugejat artikliga tutvuma. Sellise uue ja teedrajava käsitlusega ei ole võimalik kahjuks nõustuda, sest raha teenimist ei tohi õigustada kelmusliku valetamisega," ütles advokaat Oliver Nääs mullu oktoobris.

Nääsi sõnul on tähelepanuväärne, et ringkonnakohus tuvastas üheselt, et Tuuli Kochi ja Postimehe poolt avaldatud teave oli avaldamise hetkel riigisaladuseks ning teave pärines kaitsepolitseiametist. "Riigisaladuse lekitamine on kuritegu, oleks huvitav teada, kes selle eest vastutab. Avaldatu eest algselt Tuuli Kochile antud Bonnieri preemia tuleks täna avaldatud kohtulahendi valguses üle anda toonasele kaitsepolitsei juhile Raivo Aegile," lausus Nääs.

Edgar Savisaar esitas kohtule hagi Tuuli Kochi ja Postimees AS-i vastu ebaõigete faktiväidete ümberlükkamiseks või mittekohaste väärtushinnangute avaldamisega põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamiseks, mõistes välja rahaline kompensatsioon.

Ringkonnakohtu hinnangul on antud väidete näol tegemist väärtushinnangutega. See nähtub juba sellest, et tegemist on kaitsepolitsei hinnangutega, samuti nende väidete sisust. Hinnanguid, et hageja on oht riigi julgeolekule, et ta on oma tegevusega muutunud teise riigi mõjuagendiks ja et tema tegevuse tagajärjel võib tulevikus tekkida olukord, kus riik muutub mõjuvõimuga kauplemise objektiks ja teise riigi poolt manipuleeritavaks, ei ole võimalik kinnitada ega ümber lükata.

Kuivõrd artiklis avaldatu puhul on tegemist väärtushinnangutega, siis puudub ringkonnakohtu hinnangul alus kohustada Tuuli Kochi ja Postimeest avaldatud andmeid ümber lükkama ja neilt ebaõigete andmete avaldamisega tekitatud mittevaralist kahju hüvitama.

Kohus leidis, et mittevaralise kahju nõude esitamine ligi kolm aastat pärast väidetavat au teotamist kinnitab seda, et avaldatud väärtushinnangud ei kutsunud hagejas esile hingelisi kannatusi sellises ulatuses, et oleks õigustatud hingeliste piinade või kannatuste hüvitamine rahalise kompensatsiooni väljamõistmisega.

Savisaar polnud rahul 2010. aasta 16. detsembril Postimehe paberlehes ja veebis avaldatud loo pealkirjaga "Vastuluure kirjeldab Edgar Savisaart Venemaa mõjuagendina" ega loos sisaldanud tekstilõikudega: "Eesti presidendi, peaministri ja siseministri käes on kaitsepolitsei teabeettekanne, milles Keskerakonna esimeest Edgar Savisaart nimetatakse ohuks riigi julgeolekule" ning "nimelt selgub, et juba suve algusest saadik on Savisaar kaitsepolitsei vastuluureametnike jaoks olnud märkega "oht julgeolekule" ja tema kohta kasutatakse nimetust " mõjuagent"."

Samuti polnud Savisaar rahul päev hiljem avaldatud loo pealkirjaga "Savisaare julgeolekuoht seisnes mõjuvõimuga kauplemises".

Savisaar leidis esmalt Harju maakohtule esitatud hagis, et viidatud tekstilõikudes avaldati tema kohta faktiväited, mille kohaselt on ta Venemaa mõjuagent, ta on ohuks Eesti julgeolekule ning ta kauples mõjuvõimuga. Need Savisaare hinnangul ebaõiged väited või väidetavalt ebakohased väärtushinnangud rikuvad hagi kohaselt tema õigusi, mistõttu nõudis ta andmete ümberlükkamist või väärtushinnangute avaldamise õigusvastasuse tuvastamist ja nende avaldamisega tekitatud moraalse kahju hüvitamist.

Harju maakohus märkis aga mullu 16. mail kuulutatud lahendis, et kõigi viidatud tekstilõikude näol on tegu küll Savisaare kohta avaldatud faktiväidetega, kuid mitte sellises sisus, nagu ta ise väidab. Kohtu hinnangul tegi Savisaar meelevaldse järelduse, justkui oleks Postimees ja ajakirjanik nimetanud Savisaart Venemaa mõjuagendiks ja ohuks riigi julgeolekule ning väitnud, et ta kauples mõjuvõimuga. "Kohus on seisukohal, et avaldatud artiklitest ning neis sisalduvast informatsioonist midagi sellist järeldada ei saa," märkis kohus.

Otsuse kohaselt on artiklites refereeritud üksnes kaitsepolitsei väiteid ja hinnanguid Savisaare käitumisele. "Et kaitsepolitsei ja vastuluure kirjeldab Edgar Savisaart Venemaa mõjuagendina ning nimetab ohuks riigi julgeolekule, hageja vaidlustanud ei ole. Samuti ei ole vaidlustatud väidet, mille kohaselt seisneb hageja julgeolekuoht vastuluure hinnangul just mõjuvõimuga kauplemises," märkis kohus.

Kohus märkis, et väljaanne lähtus heas usus sellest, mida kaitsepolitsei kui vastavate andmete avaldamiseks pädev riigiasutus oli avaldanud, ja seda kohtu hinnangul õigustatult. "Kohtu hinnangul oleks absurdne, kui ajakirjandust hakataks võtma vastutusele riigiasutuste poolt avaldatud informatsiooni eest," seisab otsuses.

Kohus lisas, et selleks, et antud asja saaks rahuldada Savisaare kasuks, oleks tal tulnud esmalt vaidlustada kaitsepolitsei avaldatud info vaidluses kaitsepolitseiga ning alles seejärel oleks ta saanud võimaliku positiivse kohtuotsuse korral esitada hagi lehe vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks.

Laadimine...Laadimine...