SEB uuring: eestlastel on rohkem oma firmasid kui Balti naabritel

SEB Panga korraldatud uuringule Eestis vastanutest ütles 19%, et neil on oma ettevõte, samas kui Lätis ja Leedus kinnitas seda 8% vastanutest.

Pilt: Scanpix

SEB uuring: eestlastel on rohkem oma firmasid kui Balti naabritel

Toimetaja: Toomas Raag

SEB Panga korraldatud uuringule Eestis vastanutest ütles 19%, et neil on oma ettevõte, samas kui Lätis ja Leedus kinnitas seda 8% vastanutest.

See-eest selgus leedulaste (17% vastanutest) ja lätlaste (14%) vastustest, et tegelikult tegelevad nad eraettevõtlusega sagedamini kui eestlased (6% vastanutest).

Ettevõtlusega ei kavatse tegelema hakata 44% leedulastest ning 34% lätlastest ja eestlastest.

"Uuringu kohaselt on leedulased ja lätlased ettevõtlikumadki kui eestlased, kuid nad ei pea oluliseks äritegevuse formaliseerimist. Eestlastel on tunduvalt rohkem ettevõtteid, mille üheks põhjuseks on see, et Eestis on firma loomine lihtne ja bürokraatiavaba. Samas eestimaalaste tegelik ettevõtlus-aktiivsus on küsitluse järgi naabritest veidi madalam. Kahtlemata soosib ka tänane majanduskeskkond ning kõrge tööhõive Eestis palgatööl käimist," ütles SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Neist vastanutest, kes kavatsevad ettevõtlusega tegelema hakata, on kõige rohkem äriideesid, või isegi mitu, leedulaste seas (77%), kellele järgnevad lätlased (67%) ning eestlased (61%).

Ettevõtlus tähendab eestlaste ja lätlaste jaoks ennekõike oma ideede ja plaanide realiseerimist – nii arvab ligikaudu 60% neis riikides vastanutest -, aga leedulased näevad selles täiendavat sissetulekut (58%). Kusjuures vaid 6-7 protsenti kõigis riikides vastanutest märkis, et eraettevõtluseni viib suutmatus leida sobivat palgatööd.

Eestis küsitletutest on ettevõte 25% meestest ja ligi 13% naistest. Üle 1250 euro kuus teenivate seas on kõige rohkem ettevõtjaid (üle 35%) ning kõige vähem on ettevõtjaid 750–1000 eurot teenivate hulgas (ligi 17%). Ettevõtlusvaimu toetab haridus, kuna kõrgharidusega inimestest on ligi 31% ettevõtjad, samas kui põhi-, kesk- või kutseharidusega inimeste seas on ettevõtjate osakaal alla 20%.

Uuringus osales Balti riikides kokku üle 3000 inimese, kellest ühel või teisel moel tegeleb ettevõtlusega üle 700 inimese.

 

Laadimine...Laadimine...