Sügisest tõusevad linna lasteaedade ja huvikoolide õpetajate palgad

Tallina lisaeelarve pea 26 miljonist eurost eraldati raha ka õpetajate palkade tõusuks, Reidi tee ehituse lõpetamiseks ja linnale oluliste kultuurisündmuste toetamiseks.

Pilt: Scanpix

Sügisest tõusevad linna lasteaedade ja huvikoolide õpetajate palgad

Toimetaja: Juuli Nemvalts

Tallina lisaeelarve pea 26 miljonist eurost eraldati raha ka õpetajate palkade tõusuks, Reidi tee ehituse lõpetamiseks ja linnale oluliste kultuurisündmuste toetamiseks.

"Lisaeelarve tähendab tavapäraselt üsna mitmeid häid uudiseid nii linlastele, linna töötajatele, kui ka linna külastajatele," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. "Lisaeelarve eelnõu sisaldab ettepanekuid nii linnaeelarve täiendamiseks kui ka täpsustamiseks. Lisaeelarve loob eeldused kõigi 2019. aastaks kavandatud tegevuste parimal moel teoks saamiseks."

Kõlvart lisas, et linna head käekäiku toetab üldine soodne majanduskeskkond. "Käesoleva aasta nelja kuuga sai linn eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tulu üksikisiku tulumaksult 12,3% enam. Sellest tulenevalt suurendame lisaeelarvega prognoositavat tulumaksu tulu 13 miljoni euro võrra."

Tugev finantsvõimekus

"Tallinna linnal läheb jätkuvalt hästi. Vaid mõned nädalad tagasi kinnitas linna tugevat finantspositsiooni reitinguagentuur Fitch, kes tõstis linna krediidireitingu uuesti Eesti riigiga samale tasemele AA-," tõdes Kõlvart. "Tegemist on kõrge hinnanguga Tallinna finantsvõimekusele, millega linna usaldusväärsus rahvusvahelise reitinguagentuuri hinnangul on Eesti riigiga samal tasemel."

Tallinna 2019. aasta lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve kogumaht 25,8 miljoni euro võrra, mille tulemusena kujuneb linna 2019. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute täpsustatud mahuks 787 miljonit eurot.

Linna asutuste omatulud kasvavad ligi 2,8 miljonit eurot, millest suuremad kasvud on kavandatud Spordi- ja Noorsooameti ning Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusalades. Toetusi saab linn esialgu kavandatust 1,8 miljonit eurot enam, sh riigilt 1,4 miljonit eurot ning välisrahastusest 0,4 miljonit eurot.

Prioriteedid paigas

Valdkonnad, mille tegevuskulud lisaeelarvega enim suurenevad, on haridus, linnatransport ning teed ja tänavad.

Haridusvaldkonnas näeb lisaeelarve ette alates 1. septembrist munitsipaallasteaedade ja huvikoolide õpetajate palga alammäära tõstmise 1250 eurole. Haridusasutuste juhtide (v.a üldhariduskoolide) töötasu tõuseb 5-7,5%. Haridusasutuste palgatõusudeks on lisaeelarves ette nähtud 1,8 miljonit eurot, kokku panustab linn linnaeelarve vahenditest 2019. aastal haridusasutuste personali palgakuludeks 93,3 miljonit eurot.

Lisavahendid nähakse lisaeelarvega ette ka ühistranspordile, kuna OÜ MRP Linna Liinid ei suutnud kahjuks täita Tallinna linnaga sõlmitud sõitjateveo lepingut, mistõttu pidi linn aasta algusest üle võtma ka senise vedaja ühistranspordiliinid ning tagama sõitjatele ühistransporditeenuse katkematu kasutamise. Sellest tingituna on Tallinna Linnatranspordi AS-ile lisaeelarvega ette nähtud täiendavalt 2 miljonit eurot liiniveo ümberkorraldamisest lisandunud kulude katteks.

Täiendavaid vahendeid näeb lisaeelarve ette ka nii teerajatiste puhastamiseks ja korrashoiuks kui ka liiklusohutuse suurendamiseks. Tavapärasest lumerohkem talv tõi kaasa ka suuremad kulutused lume äraveole, mistõttu eraldatakse need kulutused summas 600 tuhat eurot lisaeelarvega. Jalgrattaradade ja teekattemärgistuse uuendamiseks on lisaks kavandatud kokku 300 tuhat eurot. 

Lisaeelarvest saab raha lisaks ka sotsiaalhoolekandevaldkond. Suurenenud nädala- ja päevahoiuteenuse maht ja klientide arv Käo Tugikeskuses ning Tallinna Tugikeskuses Juks on tinginud vajaduse näha nendeks teenusteks ette täiendavad vahendid summas 265 tuhat eurot. Eakate hoolekande ööpäevase üldhoolduse teenuse kulud suurenevad 244 tuhande euro võrra, seda eeskätt väljaspool Tallinna asuvatelt hooldekodudelt ostetava hooldusteenuse hinnatõusust tingituna.

Täiendavad vahendid on ette nähtud ka nii Tallinna linna kui atraktiivse reisisihtkoha turunduseks kui ka erinevate ürituste korraldamiseks. Lisavahendeid saavad mitmed olulised kultuurivaldkonna sündmused, sh filmifestival PÖFF, muusikafestival Mustonenfest, valgusfestival Kadriorus jmt. Lisaeelarvest eraldatakse ka toetust Kelly Sildaru olümpiaettevalmistusteks. Lisavahendid saavad ka Tallinna päev, mis sel aastal on pühendatud eesti keelele ja kirjandusele; samuti Vanalinna päevad, mis sel aastal on pühendatud Tallinna esmamainimise 800. aastapäevale.

Enim suurenevad lisaeelarvega teede ja tänavate ning heakorra valdkonna investeeringud. Suurimaks objektiks on loomulikult Reidi tee ehitus, milleks nähakse lisaeelarvega täiendavalt ette 12,26 miljonit eurot. 2019. aasta Reidi tee tööde mahuks kujuneb kokku 26,2 miljonit €, mis võimaldab Reidi tee juba käesoleva aasta lõpuks valmis ehitada. Lisaks suureneb ka Reidi tee kogumaksumus, seda eelkõige tulenevalt liikluse paremaks reguleerimiseks planeeritavate elektrooniliste muutuvteabega liiklusmärkide lisandumisest.

G. Otsa, K. Pätsi ja J. Krossi mälestusmärkide rajamiseks nähakse täiendavalt ette 300 tuh € eesmärgiga paigaldada G. Otsa mälestusmärk 2019. aastal ning projekteerida K. Pätsi ja J. Krossi mälestusmärgid. 

Linna võlakoormus jääb endiselt mõõdukaks ulatudes 2019. aasta lõpuks vaid 34%-ni linna põhitegevuse tuludest (seadusega lubatud kuni 60%).

Laadimine...Laadimine...