Valitsus kiitis heaks haigekassa nõukogu koosseisu muudatused

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks seaduse muudatused, millega vähendatakse haigekassa nõukogu koosseisu ja luuakse haigekassa juurde nõuandev tervishoiuteenuste loetelu komisjon. 

Pilt: Scanpix/ Tallinn Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane

Valitsus kiitis heaks haigekassa nõukogu koosseisu muudatused

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks seaduse muudatused, millega vähendatakse haigekassa nõukogu koosseisu ja luuakse haigekassa juurde nõuandev tervishoiuteenuste loetelu komisjon. 

Eesmärk on muuta haigekassa nõukogu töö senisest efektiivsemaks ning tagada tervishoiusektori esindajate võimalikult laiapõhjaline ja senisest võrdsem kaasamine Eesti tervisesüsteemi arendamisse. Samuti aitab muudatus vähendada võimaliku huvide konflikti ohtu strateegilistes otsustes.

Eesti Haigekassa nõukogu liikmete arvu on kavas vähendada 15-lt seitsmele. Nõukogu koosseisu hakkavad kuuluma ametikoha järgi tervise- ja tööminister, rahandusminister, Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees, Vabariigi Valitsuse nimetatud kaks nõukogu liiget Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul, üks nõukogu liige Eesti Ametiühingute Keskliidu ja üks nõukogu liige Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul.

"Seaduse järgi peaksid olema nõukogus esindatud kolm peamist huvigruppi – riik, tööandjad ja ravikindlustatud. Senine kogemus on näidanud, et nõukogu saab efektiivselt toimida väiksemas koosseisus kui praegune 15 liiget," ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. "Tervisesektori esindajate kaasamine on väga oluline, kuid senises nõukogus on olnud tööandjate või kindlustatute esindajatena juures vaid mõni tervisesektori esindaja. Partnerite senisest sisulisemaks ja ühetaoliseks kaasamiseks loodi haigekassa nõukogu juurde alaline nõuandev komisjon, mille arvamusele saab nõukogu seisukohtade kujundamisel ja otsuste tegemisel toetuda."

Huvide konflikti ohu vähendamiseks seatakse Vabariigi Valitsuse poolt nimetatud nõukogu liikmetele täiendavad nõuded, et välistada nõukogu liikme seotus tervishoiuteenuse osutamise, ravimi käitlemise, meditsiinitehnoloogia tootmise või müümisega. Samuti ei või nõukogu liige kuuluda nende tegevusalade esindusorganisatsiooni juhtorganisse ega saada esindusorganisatsioonilt lepingu alusel töö- või teenustasu, mis on seotud esindusorganisatsiooni põhitegevusega või tema huvide esindamisega.

Tervisesektori esindajate kaasamiseks ravikindlustuse arendamisse ning haigekassa nõukogu otsustusprotsessidesse moodustatakse nõukogu ja juhatuse juurde alalised nõuandvad komisjonid.

Kehtiva haigekassa seaduse alusel moodustati juba veebruaris toimunud haigekassa nõukogu koosolekul alaline nõuandev komisjon haigekassa ja riikliku ravikindlustuse strateegilist arengut puudutavate küsimuste arutamiseks. Lisaks luuakse ravikindlustuse seaduse alusel haigekassa juhatuse juurde tervishoiuteenuste loetelu komisjon, kes annab arvamusi tervishoiuteenuste loetelu muutmise kohta. Alates 2018. aasta jaanuarist on Sotsiaalministeeriumist viidud haigekassa juurde üle ka ravimikomisjoni tegevus.

Komisjonidesse kuuluvad Eesti Haiglate Liidu, erinevate tervisevaldkonna erialaliitude, Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna ja Tervise Arengu Instituudi esindajad. Haigekassa juurde loodavate nõuandvate komisjonide liikmed peavad täitma huvide deklareerimise vormi.

 

Muudatused on planeeritud jõustuma 2018. aasta 1. septembrist.

 

Laadimine...Laadimine...