Valmis Tallinna linna konsolideeritud majandusaasta aruanne

"Linna finantsseisund on väga hea," kinnitas linnapea Taavi Aas. "Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings omistas Tallinnale 2017. aastal krediidireitingu tasemel A+ stabiilse väljavaatega, osutades linna heatasemelisele maksevõimele ning mõõdukale laenukoormusele. Sellega tõusis Tallinna linna krediidireiting esmakordselt Eesti riigiga samale tasemele."

Valmis Tallinna linna konsolideeritud majandusaasta aruanne

"Linna finantsseisund on väga hea," kinnitas linnapea Taavi Aas. "Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings omistas Tallinnale 2017. aastal krediidireitingu tasemel A+ stabiilse väljavaatega, osutades linna heatasemelisele maksevõimele ning mõõdukale laenukoormusele. Sellega tõusis Tallinna linna krediidireiting esmakordselt Eesti riigiga samale tasemele."

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande.

Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna valitseva ja olulise mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta.

Konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeerinud KPMG Baltics OÜ kinnitusel on linna finantsaruandlus usaldusväärne ning kajastab linna finantsmajanduslikku seisundit õigesti ja õiglaselt.

Aruandes antakse ülevaade Tallinna linna konsolideerimisgrupi, so 23 ametiasutuse ja nende hallatava 253 asutuse ning linna valitseva mõju all oleva 9 äriühingu, 13 sihtasutuse ja ühe mittetulundusühingu majandusaasta tegevustest.

Seisuga 31. detsember 2017 oli konsolideerimisgrupi bilansimaht 1,57 miljardit eurot ja netovara 1,13 miljardit eurot. Aruandeaasta tegevustulud olid 847 miljonit eurot ja tegevuskulud 775 miljonit eurot. Linna konsolideerimisgrupi tulemiks 2017. aastal kujunes 67 miljonit eurot.

Konsolideerimisgrupis töötas 2017. aastal kokku ligi 19 000 töötajat ja nende keskmine töötasu kuus oli 1200 eurot. Konsolideerimisgrupi finantspositsioon tervikuna on tugev ja grupi üksused on suutelised täitma oma kohustusi kreeditoride ees ning teenindama võetud laene. Konsolideerimisgrupi netovõlakoormus oli 230 miljonit eurot, so 28,2% põhitegevuse tuludest.

Tallinna linna bilansimaht oli 31. detsembri seisuga 1,25 miljardit eurot ja netovara 921 miljonit eurot. Linna tulemiks 2017. aastal kujunes 31 miljonit eurot. Linna asutustes töötas 2017. aastal kokku üle 12 000 töötaja ja nende kuu keskmine töötasu aruandeaastal oli 1120 eurot. Linna töötajate töötasu kasv võrreldes eelneva aastaga oli 7,18%.

2017. aasta tegevustulud olid kokku 617 miljonit eurot, millest maksutulud moodustasid 66,9%, saadud toetused 19,6%, tulu kaupade ja teenuste müügist ning muud tulud (sh põhivara müük) kokku 13,5. Tegevustulud kasvasid võrreldes eelneva aastaga 63 miljonit eurot, samal ajal kui tegevuskulud suurenesid 46 miljonit eurot. Tegevustulude suurim kasv oli maksutuludes ja saadud toetustes – võrreldes 2016. aastaga suurenesid aruandeaastal maksutulud 29 miljoni euro võrra ning toetusi saadi enam 30 miljoni euro ulatuses.

Linna tegevuskulud olid kokku 588 miljonit eurot, millest tööjõukulud moodustasid 39,1%, põhivara amortisatsioon 5,8%, antud toetused 22,3% ning muud tegevuskulud 32,8%. Võrreldes 2016. aastaga suurenesid tegevuskulud 8,5% ehk 46 miljoni euro võrra. Enim kasvasid tööjõukulud ja antud toetused– vastavalt 19 ja 27 miljonit eurot.

2017. aasta investeerimistegevuse finantseerimiseks võttis linn 30 miljonit eurot laenu. Suurimad investeeringuobjektid 2017. aastal olid Gustav Adolfi Gümnaasiumi hoone ja võimlahoone rekonstrueerimine summas 6,6 miljonit eurot, Linnamäe Vene Lütseumi hoone tervikrenoveerimine summas 4,7 miljonit eurot, Tallinna Loomaaia polaariumi jääkarude ekspositsiooni rajamine summas 2,7 miljonit eurot, Sõle Spordikompleksi ehitus summas 8,3 miljonit eurot, Kalevi Spordihalli rekonstrueerimine summas 7,3 miljonit eurot, Lennujaama trammitee ehitus summas 6,1 miljonit eurot, Kopli trammitee rekonstrueerimine summas 19,6 miljonit eurot, Õpetajate kodu (eluhoone Uuslinna 3a) ehitus summas 4,2 miljonit eurot, Mustamäe tervisekeskuse ehitus ja projekteerimine summas 4,5 miljonit eurot, haiglate hoonete renoveerimine ja liftide vahetus summas 3,5 miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...