VIDEO! Elanikud saavad kaasava eelarvega endale teenuseid luua

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul saavad iga linnaosa elanikud valida, millist projekti nad soovivad toetada.

Pilt: Mats Õun

VIDEO! Elanikud saavad kaasava eelarvega endale teenuseid luua (3)

Erki Varma

"Iga linnaosa elanikud saavad valida, millist projekti nad soovivad toetada," rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. 

Kõlvart ütles, et linnavalitsus lubas eelmisel aastal välja töötada kaasava eelarve kontseptsiooni. "Tänaseks on see meil laua peal. Eesmärgiga, et juba järgmisel aastal saaksime protsessi käivitada," märkis ta.

Kõlvarti sõnul on Tallinna järgmise aasta eelarvesse ette nähtud 800 000 eurot, mis jagatakse kaheksa linnaosa vahel. "Iga linnaosa elanikud saavad valida, millist projekti nad soovivad toetada," rääkis linnapea. 

"Iga aasta igas linnaosas üks projekt," rääkis Kõlvart. "Juba järgmisel aastal alustame sellega."

Iga linnaosa saab eraldi eelarve

Tallinna linnapea sõnul tutvuti kaasava eelarve kontseptsiooni loomisel ka kolleegide kogemustega teistes linnades, kus sarnased eelarved on kasutusel. "Tutvusime nii Tartu kui Helsingi kaasava eelarvega, kuid lõpuks lähtusime siiski Tallinna omapärast," selgitas Kõlvart.

Tallinna omapäraks on tema hinnangul kaheksa linnaosa, mis igaüks on omamoodi ja erinev. "Seepärast saigi otsustatud teha igale linnaosale eraldi eelarve, eraldi konkurss ja eraldi valikud," sõnas ta.

Kolmapäeval toimus linnavalitsuses kaasava eelarve kontseptsiooni esimene lugemine ning nüüd saadetakse see linnaosadesse, et saada sealsete halduskogude arvamus ja kommentaarid. "Seejärel võtab linnavalitsus selle vastu ja saadab volikokku kinnitamiseks," selgitas Kõlvart.

Ideekorje võimalike objektide osas igas linnaosas on Kõlvarti sõnul kavas korraldada veel sel aastal. "Ideekorje saab olema nii veebis kui posti teel," lubas Kõlvart. Kokku korjatud ideed vaatab üle ekspertkomisjon, et juba järgmise aasta algul oleks võimalik linnaosades korraldada hääletus. "Ja järgmise aasta lõpuks peavad olema kaasava eelarve abil valitud objektid valmis."

Tallinna linna kaasava eelarve eesmärgid on viia eelarveaastal igas linnaosas ellu vähemalt üks projekt, mille idee pakuvad välja ja valivad hääletusel linnaosa elanikud; kaasata linlasi linnakeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse; suurendada kodanikuaktiivsust, linnaosade sidusust ja kogukonnatunnet ning innustada linnaosa elanikke ühiselt mõtlema ja tegutsema.

Ideid võib esitada igaüks

Kaasava eelarve kogusumma kinnitab linnavolikogu asjaomase aasta eelarve vastuvõtmisel. 75 protsenti kogusummast jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ja 25 protsenti kogusummast jaotatakse proportsionaalselt, lähtudes linnaosa elanike arvust jooksva aasta 1. juulil.

Kaasava eelarve projekt on linnaosa haldusterritooriumile avalikes huvides objekti rajamine või seal olemasoleva objekti parendamine, täiendamine või laiendamine. Asjaomane avalik objekt peab olema kõigile linlastele enamiku ajast tasuta kasutatav, väärindama linnaruumi ja toetama linna arengueesmärke. Kaasava eelarve projekt ei tohi aga olla linna asutuse, linnale kuuluva või linna osalusega eraõigusliku juriidilise isiku eelarveaasta tegevustega seotud investeeringuobjekt.

Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks. Kõiki esitatud ideid hindab spetsialistidest koosnev eksperdikomisjon, mille töösse võib kaasata valdkonnaeksperte. Konkreetse linnaosaga seotud idee hindamisse kaasab komisjon selle linnaosa valitsuse esindaja, et selgitada välja idee vastavus kaasava eelarve tingimustega. Ideede analüüsi ja hindamise tulemused avalikustatakse Tallinna linna veebilehel.

Ideed, mille eksperdikomisjon on vastavaks tunnistanud, pannakse linnaosade kaupa hääletusele. Hääletusel saab osaleda vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn. Igaüks saab hääletada kuni kahe meelepärase idee poolt, mis on kavandatud tema elukohajärgsesse linnaossa. Et tagada kaasava eelarve õiguspärasus ja kaalukus ning vältida olukorda, kus küllaltki suurte summade kasutamise üle otsustab väike hulk inimesi, määratakse linnaosa elanike üldarvust lähtudes kindlaks minimaalne hääletusel osalejate arv. Selleks, et hääletusel enim hääli saanud idee ellu viidaks, peab näiteks Pirita ja Nõmme linnaosas hääletusel osalema vähemalt 500 inimest, kuid Lasnamäel kui suurimas linnaosas on vajalik hääletajate arv 1500.

Pärast hääletust reastatakse ideed linnaosade kaupa saadud häälte arvu alusel, alustades enim hääli saanud ideest. Igas linnaosas viiakse Tallinna linna kaasava eelarve vahenditest ellu paremusjärjestuses enim hääli saanud idee. Ideede elluviimise korraldab linnavalitsus või sõlmib idee esitajaga idee elluviimiseks koostöölepingu.

Kuna 2021. aasta on Tallinna linnas kaasava eelarve rakendamise esimene aasta, esitatakse vajaduse korral enne 2022. aasta menetlust ettepanekud menetluskorra muutmise kohta.

Määrus jõustub üldises korras pärast riigi teatajas avaldamist.

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...