VIDEO! Tallinn kavatseb laiendada soodustusi ka eralasteaedadele ja -hoidudele

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul soovib linn keerulisel ajal pakkuda abi ja tuge eelkõige neile, kes seda kõige enam vajavad.

Pilt: Mats Õun

VIDEO! Tallinn kavatseb laiendada soodustusi ka eralasteaedadele ja -hoidudele

Toimetaja: Toomas Raag

"Selleks, et lapsehoiuteenust saavaid, era- ja munitsipaallasteasutuses käivaid lapsi koheldaks võrdselt, tegime ettepaneku katta laste toidukulu lapsehoiuteenusel ning koolieelsetes eralasteasutustes samas ulatuses," ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina. "Iga laps on võrdne ning seega võiks võrdne olla ka linna toetus lapse kohta – sõltumata sellest, kellele kuulub lasteaed," ütles Meelespea Waldorflasteaias käiva lapse vanem ja lasteaia juhatuse liige Jonna Pechter.

Tallinna linnavalitsus esitas tänasel istungil linnavolikogule eelnõu kahe määruse muutmiseks, mille vastuvõtmisel asuks linn katma ka eralasteaia- ja lastehoiuteenust saavate laste toidukulu ning maksaks haridusliku erivajadusega lapse õppemaksu toetust. 

Beškina sõnul soovib linn keerulisel ajal pakkuda abi ja tuge eelkõige neile, kes seda kõige enam vajavad. "Selleks, et lapsehoiuteenust saavaid, era- ja munitsipaallasteasutuses käivaid lapsi koheldaks võrdselt, tegime ettepaneku katta laste toidukulu lapsehoiuteenusel ning koolieelsetes eralasteasutustes samas ulatuses," täpsustas Beškina. "Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse kasutajaid on linn seni toetanud kohatasu maksmisel ning lisaks maksab linn lapsehoiuteenuse hüvitist kuni 187 eurot kalendrikuus ühe lapse kohta. Nüüd soovime toetada ka eralasteaia ja lapsehoiuteenuseid saavate laste toidukulu katmist ja toetada haridusliku erivajadusega laste vanemaid õppemaksu tasumisel."            

Nii hakkab linn katma eralasteaias ja lastehoius käivate laste toidukulu piirmäära ulatuses, mis on sõimerühmaealise lapse puhul 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse puhul 2 eurot päevas ning hariduslike erivajadustega lapse õppemaksu toetust 71,25 eurot.

Lapsehoiuteenust saava lapse toidukulu kaetakse samuti piirmäära ulatuses, kuid toidukulu hüvitis tasutakse otse lapsevanemale. Linnaosa sotsiaalhoolekande osakond arvutab toidukulu katmise piirmäära ja määratud toidutasu päevade arvu korrutise ning lisab antud summa lapsehoiuteenuse hüvitise piirmäärale, nii et lapsevanemale kantakse lapsehoiuteenuse hüvitis ning toidukulu hüvitis üle ühe kande ja summana.

Lapsehoiuteenust kasutava haridusliku erivajaduse lapse hüvitise saamiseks märgib taotleja lapsehoiuteenuse hüvitisega samale taotlusele, et soovib saada lisahüvitist ning esitab koolivälise nõustamismeeskonna otsuse haridusliku erivajadusega lapse kohta. Lisahüvitise suurus on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraga.

Hüvitise saamise eelduseks on, et lapse ja vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn ning laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja. Hüvitist saab taotleda lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna kaudu.

Eralasteaias käiva lapse toidukulu kaetakse linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses kohal käidud päevade eest, mille eest on arvestatud toidutasu. Toetust makstakse juhul, kui lapse ja vanema(te) elukohaks on rahvastikuregistris Tallinn ning laps on kuni kolme munitsipaallasteaia järjekorras. Toetuse saajaks on eralasteasutuse pidaja, kes esitab lapsevanemale selle võrra väiksemaid arveid.

Hariduslike erivajadustega laste vanemaid toetatakse koolieelse eralasteasutuse õppemaksu tasumisel, kui laps käib eralasteasutuses ja lapsele on antud koolivälise nõustamismeeskonna soovitus. Toetuse ülemmäär lapse kohta on võrdne munitsipaallasteaia kohatasuga. Kui vanem on tasunud õppemaksu vähem, toetatakse vanemat tasutud summa ulatuses. Toetust makstakse üks kord kuus, selle saamiseks tuleb vanematel esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Taotluse võib esitada kuni kolm kuud pärast eralasteaia teenuse kasutamise kuud. Ka õppemaksu toetust makstakse üksnes Tallinna elanikele.

Soodustused rakenduksid tagasiulatuvalt 1. septembrist.

Munitsipaallasteaedades katab linn laste toidukulu kehtestatud piirmäära ulatuses juba 2017. aastast ja kahe nädala eest esitas linnavalitsus linnavolikogule eelnõu ka vähekindlustatud perede laste ning haridusliku erivajadusega laste kohatasust vabastamiseks.  

Eralasteaedade juhid: vajadus sellise toetuse järele on suur

Meelespea Waldorflasteaia direktor ja lasteaiaõpetaja Piret Kipper ütles, et Tallinna eralasteaedade toetamine on väga teretulnud ning vajadus sellise toetuse järgi on ilmselgelt suur. "Minu meelest on see loogiline samm, see võiks olla enesestmõistetav, et eralasteaedadesse suhtutakse samamoodi nagu munitsipaallasteaedadesse, sest miks eralasteaias käivad lapsed on siis teistmoodi – ühesugused lapsed on ju kõik!" ütles ta.

Eesti Eralasteaedade Liidu juhatuse liige ja Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis paikneva "Kalli-kalli" lasteaia tegevjuhi Signe Suurvälja sõnul on eralasteaedadesse Tallinnas väga suur tung, sest pealinnas kipub iseäranis just sobivas asukohas olevaid lasteaiakohti siiski nappima. "Meie lasteaias näiteks on järjekorras üle saja lapse, kes ei saanudki kohta sel õppeaastal," sõnas ta.

"Tallinn on ju kõik üks piirkond, aga kui Pirita lapsele pakutakse kohta Nõmmel, siis see kindlasti ei ole lahendus …" ütles Suurväli. "Samuti on eralasteaiad palju paindlikumad, neil on väiksemad rühmad, rohkem õpetajaid ühe lapse kohta ja teised eelised, nagu näiteks mõni pedagoogiline suund või muu eripära, mida munitsipaallasteaias ei ole," selgitas ta, miks osa Tallinna elanikke langetab valiku eralasteaia kasuks. 

Iga laps on võrdne!

Meelespea Waldorflasteaias käiva lapse vanema ja lasteaia juhatuse liikme Jonna Pechteri sõnul on linnal eralasteaedadest ainult võita, sest need võimaldavad pakkuda mitmekesisemat alusharidust täiendava pingutuseta. "Lapsed on erinevad ning lapsevanemate väärtushinnangud, soovid ja eelistused samamoodi," sõnas ta.

"On täiesti mõeldamatu, et linn peaks suutma luua igale maitsele sobivaid lasteaedu, aga samal ajal ei ole mõistlik ka jätta peresid erinevatest võimalustest ilma," ütles ta. "Iga laps on võrdne ning seega võiks võrdne olla ka linna toetus lapse kohta – sõltumata sellest, kellele kuulub lasteaed. Kui eralasteaed suudab hoida oma kulubaasi munitsipaallasteaiaga sarnasel tasemel, saavad lapsed käia eralasteaias samadel tingimustel kui munitsipaallasteaias, kui kulud on kõrgemad, peavad lapsevanemad juurde maksma," arvas ta.

Laadimine...Laadimine...