VÕLG ON VÕÕRA OMA: Kas vanemate võlad nuheldakse laste kaela?

Kes maksab surnu võlad? Võlgade tasumine on vägagi eluline küsimus ka siis, kui võlgnik ise on siitilmast lahkunud. Internet on täis küsimusi pärimise kohta, eriti kui asi puudutab surnu võlgu ja varasid ning pole teada, kumba on rohkem. Pärimisse tuleb igal juhul suhtuda väga tõsiselt, seetõttu ei tohi pärimise teadet lihtsalt prügikasti visata – isegi kui huvi päranduse vastu puudub. 

Pilt: Scanpix

VÕLG ON VÕÕRA OMA: Kas vanemate võlad nuheldakse laste kaela? (2)

Imbi Ernits-Kaljuste

Kes maksab surnu võlad? Võlgade tasumine on vägagi eluline küsimus ka siis, kui võlgnik ise on siitilmast lahkunud. Internet on täis küsimusi pärimise kohta, eriti kui asi puudutab surnu võlgu ja varasid ning pole teada, kumba on rohkem. Pärimisse tuleb igal juhul suhtuda väga tõsiselt, seetõttu ei tohi pärimise teadet lihtsalt prügikasti visata – isegi kui huvi päranduse vastu puudub. 

Kui asja sinnapaika jätate, võib see tähendada, et saate päranduseks surnu võlad. Pärandist loobumiseks on aega ainult kolm kuud.

"Sattusime lapsega keerulisse olukorda. Minu eksmees suri paar nädalat tagasi. Kuna tal lähisugulasi polnud, sai meie alaealisest lapsest tema ainupärija. Tuttavatelt sain teada, et eksmehel olid viimasel aastal tekkinud erinevad võlad, ta oli ostnud laenuga korteri. Tal oli ka muud vara – auto ja midagi veel. Olen kuulnud, et kui pärandist ei loobu, siis tuleb hakata maksma pärandaja võlgu. Mida teha? Kas pärandi peab igal juhul vastu võtma või see on vabatahtlik? Kas tuleb pöörduda notari poole või toimub kõik n-ö automaatselt?"

See on ainult näide, millisesse olukorda on keegi üksinda last kasvatav naine sattunud. Pärimine võib segaste pere- ja sugulussuhete juures osutuda veelgi keerulisemaks, seega peaks see internetis abiküsija ja teised sarnasesse olukorda sattunud inimesed aega viitmata pöörduma notari poole, kes sasipuntrast oskab väljapääsu soovitada.

"Kehtiva loobumissüsteemi kohaselt peab pärija pärandist loobumiseks näitama üles aktiivset tahet. Vanematel inimestel võib olla kinnistunud arusaam enne 2009. aastat kehtinud pärimise korrast, kus pärandist loobumiseks ei olnud vaja notari juurde minna, vaid tegevusetusega loobuti sellest juba automaatselt. Praegu võib tegevusetus aga tekitada tulevikus probleeme just pärandvaras sisalduvate kohustustega," hoiatab vandeadvokaat Piret Pallo.

Igasuguste pärimist puudutavate küsimustega soovitab Pallo minna esmajoones notari jutule. "Notari poole pöördumist ei maksa karta. Praktikas tullakse lihtsamate pärimisasju puudutavate küsimustega tihtipeale advokaatide juurde, inimese aega ja raha hoiaks aga kokku see, kui ta esitaks need pärimismenetlust läbi viivale notarile, kes on oma ala vaieldamatu spetsialist ja tegeleb pärimisasjadega pidevalt."

Pärimise käigus võite muu hulgas kokku puutuda pärandvara inventuuri või surnu pankrotiga. Isegi kui pärandusest loobute, läheb see edasi teie lastele või lastelastele ja kõik algab otsast peale.

Kuigi notar teeb päringuid riiklikesse registritesse ja pankadesse, ei anna need täit pilti lahkunu tasumata kommunaalmaksetest, maksukohustustest või võetud kiirlaenudest. Seetõttu tuleb pärijatel endil surnust järele jäänud dokumendid ja lepingud põhjalikult läbi vaadata.

Pärija saab pärandi vastu võtta ainult tervikuna, st tal ei ole võimalik kohustusi maha jätta ja võtta vastu ainult see osa varast, mis talle meeldib.

"Pärijatel on võimalik pärandi vastuvõtmisest täielikult loobuda, sel juhul ei hakka surnu võlad neid mingilgi moel puudutama. Kui pärija siiski otsustab pärandi vastu võtta, siis saab ta loomulikult lisaks varadele kaasa ka pärandaja võlad," selgitab vandeadvokaat Rait Kaarma. Kui pärandvaraks olev korter või maja on laenu tagatiseks, siis pärivad pärijad tagatiseks oleva kinnisvara koos laenuga.

Pärijad vastutavad kohustuste eest solidaarselt

Pärandiga üle tulnud võlgade – laenu, sh viiviste ja intresside – tagasimaksmise eest vastutavad pärijad solidaarselt. See tähendab, et võlausaldaja võib laenu terves ulatuses sisse nõuda ka ühelt neist. Kui pärandaja on olnud mõnele ettevõttele või eraisikule võlgu, on võlausaldajal õigus esitada võlanõue pärijatest ükskõik kellele. Võla tasunud pärijal on omakorda õigus nõuda ülejäänud pärijatelt välja nende osa võlast.

Kui võlgasid satub pärandi hulgas olema rohkem kui varasid, ei pea see Kaarma sõnul pärija jaoks automaatselt tähendama seda, et pärija peab pärandaja võlad ise kinni maksma. "Et seda olukorda vältida, peab pärandi vastuvõtja taotlema notarilt, et viidaks läbi pärandvara inventuur. Sellisel juhul peab pärija pärandaja võlgu tasuma ainult selles ulatuses, kui palju see on pärandi hulka kuulunud varade arvelt võimalik ega pea seda tegema näiteks isiklikust varast."

Kui seadusjärgsed pärijad pärida ei soovi, on neil võimalik kolme kuu jooksul alates pärandaja surmast või sellest teadasaamisest pärandist loobuda või võtta see vastu pärandvara inventuuriga, mille käigus selgub varade tegelik seis. Kui inventuuri ei tehta, siis võib surnu võlad sisse nõuda ka pärijate enda vara arvelt. Pärandi inventuur on kohustuslik, kui pärija on alaealine.

Inventuur piirab pärijate vastutuse päranduse suurusega

Pärandi inventuuri lubab seadus taotleda kolme kuu jooksul alates hetkest, kui pärandi vastu võtnud pärija pidi teada saama võlgadest. Kui pärija pärimismenetlust algatades ei oska karta, et tegemist võib olla oodatust suuremate võlgadega ega taotle pärandi inventuuri kohe, siis on tal võimalus seda teha hiljem, kuid mingil juhul ei tohi mööda lasta kolmekuulist tähtaega hetkest, kui talle võlgadest teada anti või ta neist ise teada sai.

Inventuuri tegemiseks määrab notar kohtutäituri, kes selgitab välja pärandvara koosseisu ja teeb sellest nimekirja, kuhu paneb kirja väljaselgitatud vara, kohustused, võlad ja oma hinnangu vara väärtusele. See iseenesest ei vabasta võlgade tasumisest, kuid piirab pärija vastutuse pärandvara väärtusega.

Pallo juhib tähelepanu, et mitme pärija puhul ei too vastutuse piiramine ühe pärija puhul automaatselt kaasa sama tagajärge ülejäänud pärijatele. "Kui üks pärija nõuab inventuuri, siis kehtivad selle tagajärjed kõigi nende pärijate suhtes, kes samuti on inventuuri nõudnud. Seega peaksid kõik pärijad selgelt väljendama oma tahet inventuur läbi viia. Vastasel korral vastutab võlgade eest pärandvara ulatuses ainult see pärija, kes inventuurinõude esitas. Seejuures inventeeritakse pärandvara siiski vaid üks kord, olulise põhjuseta ei ole uut pärandavara nimekirja vaja teha."

Pärandaja võib pärast surma veel pankrotti minna

Kui inventuuri tulemusena on selge, et võlad ületavad varasid ja pärija ei soovi neid kinni maksta, peab pärija lisaks taotlema kohtult surnud isiku pärandvara pankroti väljakuulutamist. Sel juhul rahuldatakse nõuded vastavalt pankrotiseaduses toodud järjekorrale. Pankroti väljakuulutamisel tegeleb pärandvara realiseerimise ja võlgade tasumisega pankrotihaldur.

Ilmselgete võlgade puhul ei pea pärija pärandit vastu võtma. Kolme kuu jooksul isiku surmast teada saamisest võib ta notari juures kogu pärandist loobuda. Loobuja peab aga arvestama, et sellisel juhul läheb pärimisõigus üle tema lastele ja laste loobumisel lastelastele. Alaealise nimel pärandist loobumiseks on vajalik kohaliku omavalitsuse kui eestkosteasutuse, samuti kohtu nõusolek.

Laste ja lastelaste loobumisel läheb pärimisõigus üle pärandaja vanematele ja seejärel nende teistele lastele jne ning nende pärijateks mitte osutumisel vanavanemate lastele, lastelastele jne.

Kuidas teada saada, kas surnul oli laene või võlgu?

Kui notari juures algatatakse pärimismenetlus, selgitab notar pärandaja varalise seisu välja päringutega erinevatesse avalikesse registritesse: kinnistusregistrisse, autoregistrisse, väärtpaberite keskregistrisse, abieluvararegistrisse, äriregistrisse. Samuti uurib notar krediidiasutustest ehk pankadest, kas lahkunul oli seal raha, hoiuseid või kohustusi (krediitkaart, laen vmt). Samas näiteks korteriühistu ning maksu- ja tolliameti poole pole notar kohustatud pöörduma, seega info võimalike kommunaalmakse- või maksuvõlgade kohta võib jääda kätte saamata.

Maksuvõla olemasolu kontrollimiseks soovitab maksuhaldur kasutada avalikku maksuvõla päringut. Selleks on vaja teada pärandaja isikukoodi.

Lahkunul võis olla ka sellist vara, mille kohta ei ole notaril kusagilt päringut teha – nt välismaal asuv vara, antiikmööbel, kunstiteosed vmt. Ka ei tule notari päringutega välja need lahkunu võetud laenud, mida ei olnud väljastanud krediidiasutus ehk pank, vaid mõni muu laenude andmisega tegelev ettevõte või eraisik. Seetõttu oleks soovitatav, et lisaks notari tehtavatele päringutele vaataksid pärijad ise läbi lahkunu dokumendid ja lepingud.

Kui pärijad kahtlustavad, et surnust jäi järele vara, mis tavapäraste päringutega ei selgu, siis võivad nad paluda notaril teha täiendavaid järelepärimisi. Sel juhul peavad pärijad notarit suunama, kuhu päringuid teha. Täiendavad järelepärimised on tasulised.

Kui pärijad vara vastu ei võta, siis on pärijaks surnud isiku viimase elukoha järgne kohalik omavalitsus või teatud juhtudel ka riik. Kohalik omavalitsus pärib samuti kõik surnu õigused ja kohustused. Kohustusi ei päri omavalitsus aga rohkem, kui on päritava vara väärtus.

Tallinn sundpärijana

2014–2015 aastatel on pärandvarana linnale üle tulnud 14 korterit ja vallasvarana elamu Arukülas. Kuues pärimisasjas on Tallinna kaaspärijaks, st linnale kuulub osa pärandvara ühisusest. Väärtesemeid, kunsti vms hinnalist omavalitsus pärinud ei ole.

Päritud korterid on kapitaalremonti vajavas seisukorras ja nende väärtus on 9000–50 000 eurot. Korterite turuväärtuse määramiseks tellitakse eksperthinnang ja korterid müüakse avalikul kirjalikul enampakkumisel.

Enamik pärimisasju, kus Tallinna linn on pärijaks, lõpevad kohtule pärandvara pankroti avalduse esitamisega. Selliseid asju on 2014–2015 olnud 62. Hiljuti on neile lisandunud veel 11 pärimisasja, mille puhul on otsustatud esitada avaldus pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

Juhul, kui pärijaks on kohalik omavalitsus, viiakse vastavalt pärimisseadusele läbi pärandvara inventuur. Tallinna linn vastutab kohustuste eest pärandvara ulatuses. Kui pärandvara nimekirja kantud kohustused (võlad krediidiasutuste jm isikute ees) ületavad nimekirja kantud vara väärtuse, esitatakse kohtule avaldus pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

Kohalik omavalitsus pärimisest loobuda ei saa. Tallinna linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna peaspetsialisti Irina Tihhomirova sõnul tuleb linnal pärimisega seoses tasuda toimingute eest notarile ja pärandvara inventuuri eest kohtutäiturile ning osaleda pärijana kohtuistungitel, kus pankrotihagi menetletakse.

NB! Artikkel kirjeldab pärimise üldisi põhimõtteid. Igal konkreetsel juhul on soovitav pöörduda notari poole, et arutada läbi kõik võimalikud nüansid ja kaaluda võimalusi.

Vt ka
Lähedase kaotus ja pärimine
Mida teha kui võlad on suuremad kui pärandvara väärtus?
Notari nõuanne: kui pärida on vaid võlad...
Kuidas vältida pärimisega seotud probleeme
Varalised suhted perekonnas – pärimine

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...