Keskkonnaamet: rändlindude kaitsmine vajab rahvusvahelist koostööd

Keskkonnaministeeriumi teatel rändab Eestist läbi mitu korda rohkem linde, kui pesitseb, seega on rahvusvaheline koostöö looduse kaitsmisel vajalik.

Pilt: Scanpix

Keskkonnaamet: rändlindude kaitsmine vajab rahvusvahelist koostööd (1)

Keskkonnaministeeriumi teatel rändab Eestist läbi mitu korda rohkem linde, kui pesitseb, seega on rahvusvaheline koostöö looduse kaitsmisel vajalik.

Eestis pesitsevast umbes 200 linnuliigist on paiksed vähem kui 5 protsenti. Liikide heaks seisundi hoidmiseks ei piisa, kui seda teha vaid Eestis. Seega on Eesti sõlminud rahvusvahelised kokkuleppeid nii elupaikade, lindude kui ka loomade kaitseks – näiteks Natura 2000-ga, mis on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, eesmärgiga tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse,vahendas BNS.

Eesti Natura 2000 alad valiti välja Euroopa Liiduga liitumiseks ajaks aastal 2004. Euroopa Liidu liikmesmaana peab Eesti korraldama Natura 2000 aladel loodusväärtuste säilimise, kirjutab keskkonnaamet enda kodulehel. Eelmisel aastal koosnes Eesti Natura 2000 võrgustik 66 linnualast ja 542 loodusalast. Kuna linnu- ja loodusalad suures osas kattuvad, siis on Eesti Natura 2000 võrgustiku kogupindala 14 863 ruutkilomeetrit. Pisut alla poole Natura aladest asub meres ja Eesti maismaa territooriumist on Natura 2000 aladega kaetud 17 protsenti.

Ramsari konventsioon on rahvusvaheline märgalade kaitset ja kasutamist reguleeriv rahvusvaheline kokkulepe. Eesti ühines Ramsari konventsiooniga 1993. aastal. Varem kuulus Ramsari alade nimekirja Matsalu looduskaitseala, mis liideti juba 1976. aastal nimekirjaga NSVL-i koosseisus. Ramsari konventsiooni kohaselt on märgaladeks nii looduslikud kui ka kunstlikud sood ning nii seisu- kui ka vooluveelised, alalised või ajutised, mageda-, riim- või soolaseveelised veealad, sealhulgas merealad, mille sügavus ei ületa kuut meetrit. Algselt oli see kokkulepe mõeldud spetsiaalselt veelindude kaitseks, et luua neile nn varjupaikade võrk. Konventsiooni teksti koostamise käigus sai selgeks aga, et sama oluline on ka märgalade kui elukeskkonna kaitse. Ramsari konventsiooni kohaselt on Eestis 17 rahvusvahelise tähtsusega märgala.

Berni konventsiooni eesmärk on Euroopa loodusliku taimestiku ja loomastiku ning nende looduslike elupaikade säilitamine ja rahvusvahelise koostöö edendamine looduse kaitseks, pöörates erilist tähelepanu ohustatud liikide, sealhulgas ohustatud rändliikide kaitsele. Berni konventsiooni raames omistatakse elurikastele ja hästi korraldatud kaitsealadele Euroopa kaitsealade diplom. Eestis ja kogu Baltikumis on vaid üks Euroopa kaitsealade diplomiga tunnustatud ala – Matsalu rahvuspark, millele anti see tunnustus 2003. aastal.

Helcomi ehk Helsinki komisjoni konventsioon on Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitset tagav kokkulepe, mis sõlmiti 1995. aastal. Bioloogilise mitmekesisuse kohapealt on oluline Läänemere kaitsealade võrgustiku loomine, mille kaitse peab olema tagatud riiklike kaitsemeetmetega. Eesti ratifitseeris konventsiooni 1995. aastal. Eestis on Läänemere kaitsealadeks ehk Helcomi aladeks nimetatud seitse ala.

IBA ehk inglise keeles Important Bird Areas koondab tähtsad linnualad, mis on määratud elujõuliste linnupopulatsioonide säilimise tagamiseks kogu maailmas. IBA alad on kindlaks määranud rahvusvaheline linnukaitseorganisatsioon BirdLife International. Kuna linnud on tihtilugu head elurikkuse indikaatorliigid, siis vaatamata sellele, et IBA alad on valitud lähtuvalt linnuliikidest, aitab nende kaitsmine kaasa ka üldise elurikkuse kaitsmisele. Eestis on 64 IBA ala.

Maailma looduskaitseliit IUCN on rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab nii riikide valitsusi, valitsusväliseid ühendusi kui ka rahvusvahelisi organisatsioone. See on organisatsioon, kus ametnike ja poliitikutega töötavad üheskoos ka teadlased ja praktikud. IUCN on määratlenud rahvusvahelised kategooriad kaitsealade kaitse režiimide kohta.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...