Keskkonnaministeerium: raiemahud tulevikus vähenevad

Keskkonnaministeeriumi juhitav metsanduse arengukava töörühm kaardistas ligi 100 metsandusega seotud probleemi ning leidis, et metsade aastased raiemahud tulevikus vähenevad.

Pilt: Scanpix

Keskkonnaministeerium: raiemahud tulevikus vähenevad

Keskkonnaministeeriumi juhitav metsanduse arengukava töörühm kaardistas ligi 100 metsandusega seotud probleemi ning leidis, et metsade aastased raiemahud tulevikus vähenevad.

Metsade majandamise osas on tõdetud, et aastane raiemaht tulevikus küpsete metsade osakaalu vähenemise pärast kahaneb, kuid olulised on tegevused pikaajalise puidukasutuse tagamiseks, teatas keskkonnaministeerium BNS-ile.

Metsanduse arengukava aastateks 2021 kuni 2030 koostamise käigus kogunenud töörühm kaardistas kokku ligi 100 metsanduse ökoloogia, majanduse, kultuuri ja sotsiaalse valdkonna probleemi. Kõige enam probleeme leidi ökoloogia ja majanduse valdkonnas.

"Nii nagu oli ka arvata, on kohati olnud laual väga erinevad seisukohad ning tuliseid vaidlusi jagus töörühmadesse palju. Samas tänan ja tunnustan kõiki liikmeid, kes vaatamata erinevatele nägemustele metsanduse kui valdkonna reguleerimisest on jõudnud paljuski kokkuleppele, millised probleemid lahendamist vajavad. See on juba suur samm lähemale ühiskondliku kokkuleppe saavutamisele," ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Sõnastati ka probleeme, mis olid sisult kas vastandlikud või mille puhul oli sama teemat käsitletud erineva nurga alt. Näiteks kraavivõrgu seisund erametsas ei ole rahuldav ei sotsiaal- ega majandusvaldkonna jaoks, samas ökoloogiavaldkond leidis, et kuivendamisel on tugev mõju mitmetele looduslikele kooslustele.

Teisalt olid need valdkonnad ühel meelel, et loodusväärtuste kaitse on vajalik, ning leiti, et metsa loodusväärtuste hoidmise finantsmehhanism ei ole metsaomanikele piisav, jätkusuutlik ega õiglane.

Metsanduse uue arengukava algatamise protsess jätkub 14. juunil töörühma kogunemisega, kus jätkatakse alamtöörühmadest koondatud probleemide valdkondadeülest prioretiseerimist, tutvustatakse teadlaste tehtud alusuuringu tulemusi ning täpsustatakse metsanduse 2021.-2030. aasta arengukava algatamise eesmärki. Lisaks käsitletakse kohtumisel avaliku kaasamisküsitluse tulemusi ning küsitluse kaudu laekunud ettepanekute rakendamise võimalusi.

Pärast arengukava protsessi algatamist asutakse lähteülesandes kirjeldatud probleemidele lahendusi otsima ja koostatakse koostöös huvigruppidega arengukava terviktekst. Seejärel saadab keskkonnaministeerium valmiva arengukava seaduseelnõu koos seletuskirjaga kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja teistele huvilistele ning lõpuks viib viimistletud eelnõu valitsusse, kes saadab selle hiljemalt aastal 2020 riigikogule kinnitamiseks.

Laadimine...Laadimine...