1 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

Matteuse evangeelium1
.” 1
Jeesuse põlvnemine
1 Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu:
2 Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile
sündisid Juuda ja tema vennad,
3 Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah, Peretsile
sündis Hesron, Hesronile sündis Aram,
4 Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson,
Nahsonile sündis Salma,
5 Salmale sündis Raahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed,
Oobedile sündis Iisai,
6 Iisaile sündis kuningas Taavet.Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon,
7 Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija,
Abijale sündis Aasa,
8 Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram,
Jooramile sündis Ussija,
9 Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele
sündis Hiskija,
10 Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile
sündis Joosija,
11 Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli
vangipõlve ajal.

12 Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel,
Sealtielile sündis Serubbaabel,
13 Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim,
Eljakimile sündis Assur,
14 Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim, Ahhimile
sündis Elihuud,
15 Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan,
Mattanile sündis Jaakob,
16 Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis
Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks.

17 Niisiis on Aabrahamist Taavetini kokku neliteist sugupõlve
ja Taavetist Paabeli vangipõlveni neliteist sugupõlve ja Paabeli
vangipõlvest Kristuseni samuti neliteist sugupõlve.

Jeesuse sünd
18 Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema
Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda
kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last.
19 Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda
avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata.
20 Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle
unenäos Issanda ingel, kes ütles: „Joosep, Taaveti poeg, ära
karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta
kannab, on Pühast Vaimust.
21 Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus,
sest tema päästab oma rahva nende pattudest.”
22 Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud
prohveti kaudu:

23 „Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja,
ja teda hüütakse nimega Immaanuel”,
see on tõlkes: Jumal on meiega.

24 Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel
oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde,
25 ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja
ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus.

Laadimine...Laadimine...