Linn annab teise lisaeelarvega raha teedele, tervishoiule ja haridusele

Tallinna linna teisest lisaeelarvest tagatakse linna teede hea seisukord ja lisaraha panustatakse ka tallinlaste terivsesse ja linna laste algharidusse. Tervishoiuvaldkonnas suurenevad kulud seoses Tallinna Kiirabi töötajate palgatõusuga, haridusvaldkonnas aga panustatakse nii lasteaia tasuta toidukulude katmisse, kui lasteaiaõpetajate palgatõusu.

Pilt: Scanpix/ pilt on illustreeriv

Linn annab teise lisaeelarvega raha teedele, tervishoiule ja haridusele

Tallinna linna teisest lisaeelarvest tagatakse linna teede hea seisukord ja lisaraha panustatakse ka tallinlaste terivsesse ja linna laste algharidusse. Tervishoiuvaldkonnas suurenevad kulud seoses Tallinna Kiirabi töötajate palgatõusuga, haridusvaldkonnas aga panustatakse nii lasteaia tasuta toidukulude katmisse, kui lasteaiaõpetajate palgatõusu.

Tallinna linnavalitsuses läbis täna esimese lugemise Tallinna linna 2017. aasta teine lisaeelarve, mille uuele linnavolikogu koosseisule edastamise otsus jääb valimiste järel ametisse asuva uue linnavalitsuse teha.

2017. aasta teise lisaeelarve puhul on tegemist tänavuses linnaeelarves ette nähtud kulutuste korrigeerimisega ning ümberpaigutustega kavandatavates kulutustes, lähtudes eelarve üheksa kuu täitmise andmetest ja täpsustatud prognoosidest ning ametiasutuste esitatud ettepanekutest.

"Lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute maht 163 393 euro võrra, mille tulemusena kujuneb Tallinna linna 2017. aasta eelarves planeeritud sissetulekute ja kavandatud väljaminekute täpsustatud mahuks 676 550 938 euro" ütles tegevlinnapea Taavi Aas. "Valdkonnad, mille kulud lisaeelarvega enim suurenevad, on teed ja tänavad, tervishoid ning haridus".

Linna asutuste tegevuskulusid suurendatakse nii omatulude, välisrahastuse kui ka investeerimistegevuse eelarvest tehtavate ümberpaigutuste arvelt. Teede ja tänavate valdkonnas nähakse investeerimistegevuse eelarvest vahendite ümberpaigutuse arvelt täiendavalt ette 1 200 000 euro teerajatiste korrashoiuks seoses tekkinud vajadusega tagada Tallinna tänavate hea seisukord.

Tervishoiuvaldkonnas suurenevad Tallinna Kiirabi kulud vastavalt riigiga sõlmitud halduslepingule 876 979 euro võrra, mis nähakse ette asutuse tööjõukuludeks seoses tervishoiutöötajate tunnitasu tõusuga alates 01.04.2017. Haridusvaldkonnas nähakse ette vahendid Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks linnavalitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses kokku summas 533 520 euro. Linna eelarve vahenditest töötasu saavate koolieelsete munitsipaallasteaedade töötasu alammäära tõstmiseks alates 1. septembrist 2017 õpetajatel 1 050 eurole ja õpetajate abidel 560 eurole nähakse lisaeelarves ette täiendavalt 365 000 euro.

Investeerimistegevuse eelarves täpsustatakse investeeringuobjektide maksumusi tulenevalt läbi viidud riigihangetel selgunud tegelikest maksumustest ning tehakse nii investeeringuobjektide vahelisi kui ka kulude ja investeeringute vahelisi ümberpaigutusi. Tulenevalt ümberpaigutustest tegevuskuludesse vähenevad investeerimisprojektide kulutused kokku 1 330 512 euro. Antav sihtfinantseerimine investeerimistegevuseks aga suureneb 535 125 euro tulenevalt jäätmejaamade ehitamiseks ja multiliftkonteinerite soetamiseks ette nähtud vahendite eraldamisega linna liikmelisusega MTÜ-le Keskkonnateenused.

Lisaeelarvega suurenevad linna tulud kokku 472 766 euro, sh linnakassa tulud vähenevad 452 211 euro, kuna väheneb nii parkimistasu 600 000 euro kui ka trahvid 200 000 euro ning samas suureneb maamaksu tulu 300 000 euro, lisaks saadavad toetused suurenevad 53 507 euro ning linna asutuste omatulud suurenevad 871 470 euro võrra. 

Laadimine...Laadimine...