Tallinn aitab hoolduskoormusega inimesed tööturule

Tallinna linn kavatseb osaleda Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis, millega luuakse pealinnas elavatele hoolduskoormusega inimestele mitmed toetavad teenused ning võimaldades hoolduskoormusega lähedasel tööle minna. 

Pilt: Albert Truuväärt

Tallinn aitab hoolduskoormusega inimesed tööturule

Toimetaja: Toomas Raag

Tallinna linn kavatseb osaleda Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis, millega luuakse pealinnas elavatele hoolduskoormusega inimestele mitmed toetavad teenused ning võimaldades hoolduskoormusega lähedasel tööle minna. 

Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt osaleb Eesti pealinn Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis "Abiks hoolduskoormusega inimestele".

Abilinnapea Betina Beškina sõnul mõjutab kauaaegne hoolduskoormuse kandmine ja eemalolek tööturult hooldajate vaimset ja füüsilist tervist ning seeläbi raskendab ka nende tööleminekut.

"Kahtlemata on neil suurem risk langeda majanduslikku kitsikusse ja sotsiaalselt ebavõrdsesse olukorda võrreldes töölkäivate inimestega. Välisprojekti eesmärgiks ongi välja töötada sobilik teenusmudel, mis pakub kompaktselt teenuseid nii hoolduskoormusega inimestele kui nende lähedastele," selgitas Beškina. "Tänu projektis välja arendatavatele nõustamis- ja tugigrupi teenustele säilib hoolduskoormusega inimestel võimekus püsida tööturul või pääseda tööturule." 

Beškina ütles, et projekti käigus töötatakse välja Tallinnas elavatele hoolduskoormusega inimestele toetavad teenused ja tehakse neile kättesaadavaks asjakohane info.

"Läbi projekti tegevuste tõstetakse hoolduskoormusega inimeste teadlikkust ja valmisolekut tööturule sisenemiseks, suurendatakse oskusi orienteerumaks olemasolevates hoolekandeteenustes -ja toetustes ning pakutakse psühhosotsiaalset toetust," rääkis abilinnapea. "Täiendavalt toetatakse sarnaste kogemustega inimeste vahelist suhtlust ning juhendatakse neid igapäevase hooldusega seotud tegevustes. Teenustega toetatakse tööturul püsimist ja sinna pääsemist."

Projekti tulemusel välja arendatud nõustamis- ja tugigrupi teenustele säilib hoolduskoormusega inimestel võimekus püsida tööturul või pääseda tööturule; paraneb vajaduspõhiste teenuste ja vajaliku info kättesaadavus hoolduskoormusega inimestele; suureneb tööealiste hoolduskoormusega inimeste toimetulek ja tugivõrgustik, mis omakorda toetab nende vaimse ja füüsilise tervise säilimist, töö- ja pereelu ühildamist ning erialase kvalifikatsiooni alles jäämist; osutatakse edaspidi teenuseid hoolduskoormusega inimestele sealhulgas kombineeritult teenustega, mida osutatakse nende hooldusvajadusega lähedastele Tallinna linna eelarvest.

Projekti kasusaajad on tööealised hoolduskoormusega pereliikmed. 2018. aastal oli 15-74-aastaseid hoolduskoormusega inimesi ligi 6115 ning suure hoolduskoormusega inimesi Tallinnas hinnanguliselt 4587. Hooldajatoetust sai 2018. aastal Tallinnas 3107 inimest. Pikaaegne hoolduskoormuse kandmine ja eemalolek tööturult mõjutab hooldajate vaimset ja füüsilist tervist ning seeläbi raskendab aktiivsele tööturule sisenemist. Neil on suurem risk langeda majanduslikku vaesusesse ning sotsiaalselt ebavõrdsesse olukorda võrreldes töölkäivate inimestega.

Antud väiteid kinnitavad puuetega inimeste hulgas läbiviidud uuringud, näiteks puuetega tallinlaste toimetulekut käsitlev sotsiaaluuring. Seetõttu, kui suudetakse õigeaegselt inimese toimetulekut toetada ja pakkuda teenuseid hoolduskoormuse vähendamiseks, on omavalitsuse ja riigi kulud inimese toimetuleku tõstmisel väiksemad.

Veebruarist 2020 kuni 2022. aasta märtsini kestva projekti kogueelarve on 499 830 eurot, sellest välistoetus on 374 872 eurot.

Laadimine...Laadimine...