Tallinn hakkab taas maksma matusetoetust

"Matusetoetust summas 250€ saavad taotlema hakata kõik, kes korraldavad matust isikutele, kes lahkusid meie hulgast alates 1. jaanuarist 2018 ning kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn," rääkis Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.

Pilt: Scanpix

Tallinn hakkab taas maksma matusetoetust

"Matusetoetust summas 250€ saavad taotlema hakata kõik, kes korraldavad matust isikutele, kes lahkusid meie hulgast alates 1. jaanuarist 2018 ning kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn," rääkis Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.

Tänasel linnavolikogu istungil muudeti sotsiaaltoetuste maksmise tingimusi ja korda, millega kehtestati universaaltoetusena ka matusetoetus.

Tallinna Linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul ei sõltu matusetoetuse saamine enam taotleja sissetulekust, sest nüüd on toetus lisatud universaaltoetuste alla. "Matusetoetust summas 250€ saavad taotlema hakata kõik, kes korraldavad matust isikutele, kes lahkusid meie hulgast alates 1. jaanuarist 2018 ning kelle viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Tallinna linn. Taotlusi saab esitada kolme kuu jooksul lahkunu surmapäevast arvates ning seda ka tagasiulatuvalt kolm kuud alates toetuse maksmise algusest," märkis Kõlvart.

"Arvestades matusetoetuse eesmärki, oleme Tallinnas võtnud eesmärgiks maksta taotlejale toetus välja võimalikult kiiresti – määrus võimaldab toetuse saada kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest," lisas volikogu esimees Kõlvart.

Toetust saab taotleda tuues taotluse lahkunu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda või Tallinna Perekonnaseisuametisse, saata see nimetatud asutustesse posti või digitaalselt allkirjastatud e-kirja teel. Taotluse vormid leiab ka Tallinna kodulehelt.

Koos taotlusega tuleb esitada surma tõendav dokument. Taotluse allkirjastamisega kinnitab taotleja, et korraldab matused ja kannab tsiviilõiguslikku vastutust teiste isikute toetuse taotlemise õigust omavate isikute ees. Toetuse taotleja elukoht ei pea rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linn.

Kui toetuse taotleja ei ole surnuga sugulane või tema elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole sama surnu viimase elukohaga, märgitakse taotluses, miks taotleja matused korraldab. Sotsiaalhoolekande osakondadel ja Tallinna Perekonnaseisuametil on õigus nõuda matuste korraldamise kohta täiendavaid tõendeid. Matusetoetus makstakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

Koos riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamisega otsustas riik eraldada vahendid matuste korraldamisega seotud kulude katmiseks riigieelarvest toetusfondi kaudu kohaliku omavalitsuse üksustele. Toetuse eesmärk on matusetoimingute kulude osaline katmine. Riikliku matusetoetuse seaduse kohaselt loetakse matuse korraldamise kuludeks lahkunu transportimise, tuhastamise, või matmise kulu.

Lisaks matusetoetusele sätestatakse määruses veel kaks uut universaaltoetuse liiki – hoolduspere toetus ja asendushooldusteenuse kasutaja toetus. Tallinna poolt pensionilisa maksmisel muudetakse väljamakse tegemise aega – toetus makstakse välja sünnikuule eelneval kuul. Sünnitoetuste menetlemine antakse üle perekonnaseisuametile.

Laadimine...Laadimine...