Tallinn loob Raestipendiumi

Tallinna linnavalitsus lihtsustab linna poolt makstavate stipendiumite regulatsiooni, asutades Raestipendiumi.

Pilt: Dmitri Povilaitis

Tallinn loob Raestipendiumi

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Tallinna linnavalitsus lihtsustab linna poolt makstavate stipendiumite regulatsiooni, asutades Raestipendiumi.

Raestipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

Samuti on stipendiumi eesmärk propageerida ja soodustada Tallinna kui Eesti pealinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistrantide ja doktorantide poolt ning toetada heal tasemel magistritööde ja doktoritööde ning teaduspublikatsioonidega Tallinna linna asutusi arendustegevuses ning aidata kaasa nende ees seisvate ülesannete ja probleemide teaduspõhisele lahendamisele.

Kui siiani maksis Tallinna linn üliõpilastele mitut eri nimega stipendiumi, siis nüüdsest liidetakse kõik senised stipendiumid, välja arvatud Anton Uessoni stipendium ja Tallinna IT-stipendium, ühtseks Raestipendiumiks. See ümberkorraldus lihtsustab Tallinna linna stipendiumisüsteemi ning võimaldab ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide üliõpilasi ja õppejõude Tallinna linna makstavast stipendiumist paremini teavitada.

Anton Uessoni stipendiumi ja Tallinna IT-stipendiumi välja andmised toimuvad jätkuvalt eraldi, kuna need on kitsalt erialaspetsiifilised ja seetõttu nende väljaandmise protseduur erineb mõnevõrra Raestipendiumi väljaandmise protseduurist.

Ühtlasi jätkatakse uue stipendiumi loomisega suundumust, kus stipendiumiga tunnustatavatelt uurimistöödelt eeldatakse suuremat seotust Tallinna kui kohaliku omavalitsuse praktiliste vajadustega. See suundumus peaks soodustama ka õppurite ja nende juhendajate koostööd Tallinna linna asutustega.

Raestipendium erineb märkimisväärselt varasemast stipendiumisüsteemist. Kui seni maksti stipendiume vaid Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppuritele, siis nüüdsest võib kandidaatideks esitada ka nende Tartus asuvate ülikoolide üliõpilasi, kellega Tallinna linnal on sõlmitud koostööleping.

Teiseks, kui seni sai stipendiumi taotleda üliõpilane ise, siis nüüd saavad Raestipendiumi kandidaadi esitada vaid üliõpilase juhendaja, ülikooli struktuuriüksus või Tallinna asutuse teenistuja, kelle konsulteerimisel või kaasjuhendamisel üliõpilane oma uurimistöö kirjutab. Üliõpilane ise stipendiumi taotleda ei saa.

Kolmandaks, kui seni valiti stipendiaadid välja stipendiumikomisjonis, mille kutsus kokku ülikool või rakenduskõrgkool ning kuhu kuulus ka vähemalt üks linna esindaja, siis Raestipendiumi statuudi alusel valib stipendiaadid välja Tallinna linnavalitsuse õppe- ja teaduskoostöö komisjon. Komisjon võib vajaduse korral oma töösse kaasata ülikoolide esindajaid ja eksperte väljastpoolt komisjoni.

Stipendiumi rahastab Tallinna linn. Stipendiumifondi suurus on 45 000 eurot aastas. Magistrantidele on iga eelarveaasta jooksul ette nähtud kuni 36 stipendiumi, iga stipendium 1000 eurot, ja doktorantidele kuni kuus stipendiumi, iga stipendium 1500 eurot. Õppe- ja teaduskoostöö komisjon võib sobivate kandidaatide puudumise korral jätta stipendiume välja andmata või teatud asjaoludel, näiteks kaasautorluse korral stipendiumisummasid jagada või liita.

Stipendiumi kandidaadiks võib esitada ainult magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.

Laadimine...Laadimine...