1 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

Matteuse evangeelium9
9
Jeesus tervendab halvatu
1 Ja Jeesus astus paati ja tuli teisele poole järve oma
kodulinna.
2 Ja vaata, tema juurde kanti üks halvatu, kes oli kanderaamil.
Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: „Ole julge,
poeg, sinu patud on sulle andeks antud!”
3 Ja vaata, mõned kirjatundjad mõtlesid endamisi: „See
teotab Jumalat!”
4 Jeesus, teades nende mõtteid, ütles neile:
„Mispärast te mõtlete kurja oma südames?
5 Sest kumb on kergem, kas öelda: „Sinu patud on andeks
antud!” või öelda: „Tõuse püsti ja kõnni!”?
6 Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte
andeks anda maa peal,” - siis ta ütles halvatule - „tõuse
püsti, võta oma kanderaam ja mine koju!”
7 Ja too tõusis ning läks koju.
8 Seda nähes hakkasid rahvahulgad kartma ja ülistasid Jumalat,
kes annab inimestele sellise meelevalla.

Jeesus kutsub jüngriks tölneri
9 Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi,
tollihoone juures istuvat, ja ütles talle: „Järgne mulle!” Ja
Matteus tõusis ning järgnes talle.
10 Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata, palju
tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja
ta jüngritega.
11 Ja seda nähes ütlesid variserid tema jüngritele: „Miks
teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega?”
12 Aga seda kuuldes vastas Jeesus: „Ei vaja arsti terved,
vaid haiged.
13 Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid
halastust! Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!”

Paastumise küsimus
14 Siis tulid ta juurde Johannese jüngrid ja küsisid: „Miks
meie ja variserid paastume, sinu jüngrid aga ei paastu?”
15 Ja Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid või leinata sel
ajal, kui peigmees on nende juures!? Ent päevad tulevad, mil
peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad!

16 Aga keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, sest
paik rebeneks küljest ja käristaks augu veel suuremaks.
17 Ei kallata ka värsket veini vanadesse nahklähkritesse,
muidu lähkrid rebeneksid ja vein voolaks maha ning lähkrid
muutuksid kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse
lähkritesse, ja siis säilivad mõlemad.”

Jeesus äratab surnuist Jairuse tütre ja tervendab
veritõbise naise
18 Kui Jeesus seda neile rääkis, vaata, siis tuli üks ülem,
kummardas teda ja ütles: „Mu tütar suri äsja, kuid tule, pane
oma käsi ta peale, siis ta ärkab ellu!”
19 Ja Jeesus tõusis, läks temaga kaasa ja samuti ta jüngrid.
20 Ja vaata, üks naine, kes oli olnud veritõves kaksteist
aastat, tuli ta selja taha ja puudutas ta kuue palistust,
21 sest naine mõtles endamisi: „Kui ma ainult saaksin puudutada
tema kuube, siis ma pääseksin!”
22 Aga Jeesus pöördus ja sõnas teda nähes: „Tütar, ole
julge, sinu usk on su päästnud!” Ja naine sai terveks selsamal
hetkel.
23 Kui Jeesus ülema majja jõudis ning nägi vilepuhujaid ja
käratsevat rahvahulka,
24 siis ta ütles: „Hoiduge eemale, tüdruk ei ole surnud,
vaid magab!” Aga nad naersid tema üle.
25 Ent kui rahvahulk oli välja aetud, läks Jeesus sisse,
võttis tal käest kinni ja tüdruk ärkas üles.
26 Ja kuuldus sellest levis üle kogu selle maa.

Jeesus teeb nägijaks kaks pimedat
27 Kui Jeesus sealt edasi läks, järgnesid talle
kaks pimedat, kisendades: „Taaveti Poeg, halasta meie peale!”
28 Kui ta siis koju tuli, astusid pimedad ta juurde. Ja
Jeesus küsis neilt: „Kas te usute, et mina võin seda teha?” Nemad
ütlesid talle: „Jah, Issand!”
29 Siis ta puudutas nende silmi ja ütles: „Teile sündigu
teie usku mööda!”
30 Ja nende silmad avanesid. Ja Jeesus hoiatas neid:
„Vaadake, et keegi sellest teada ei saaks!”
31 Aga nemad läksid välja ja levitasid juttu tema kohta kogu
sellel maal.

Jeesus tervendab tumma
32 Kui need olid lahkunud, vaata, siis toodi tema juurde tumm
mees, kes oli kurjast vaimust vaevatud.
33 Ja kui kuri vaim oli välja aetud, hakkas tumm rääkima.
Rahvahulgad panid seda imeks ja ütlesid: „Sellist asja ei ole
Iisraelis iialgi nähtud!”
34 Variserid aga ütlesid: „Ta ajab kurje vaime välja
kurjade vaimude ülema abil.”

Jeesuse kaastunne rahva vastu
35 Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende
sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ja
parandades kõik haigused ja kõik nõtrused.
36 Aga rahvahulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad
olid väsitatud ja vaevatud otsekui lambad, kellel ei ole
karjast.
37 Siis ta ütles oma jüngritele: „Lõikust on palju,
töötegijaid aga vähe.
38 Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid
välja oma lõikusele!”

Laadimine...Laadimine...