HOOLEKOGUD TAHAVAD VÕIMU! Volikogu esimees Terik: koolijuhi valimine peab jääma omavalitsusele

Riigikogule tehtud pöördumise "Anname koolikogukonnale suuremad õigused" algatajad tahavad hoolekogule suuremat sõnaõigust. Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik sõnab, et kuna kohalik omavalitsus on kooli pidaja, on kõige õigem, et ta vastutab ka koolijuhi valimise või vallandamise eest.

Pilt: Ilja Matusihis
Haridus

HOOLEKOGUD TAHAVAD VÕIMU! Volikogu esimees Terik: koolijuhi valimine peab jääma omavalitsusele (1)

Enn Tosso

"Kooli hoolekogul on kindlasti suur roll kaasa rääkida, ent omavalitus vastutab kooli eest ning seetõttu peab omavalitsus ka otsustama, kes kooli juhib," ütles Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik. Riigikogule tehtud pöördumises soovivad selle algatajad, et direktori töölevõtmisel ja vallandamisel on vajalik kooli hoolekogu nõusolek.

Riigikogule tehtud pöördumises "Anname koolikogukonnale suuremad õigused" on märgitud, et koolikogukonna huvide tulemuslikuks esindamiseks ei ole hoolekogul piisavalt seaduses sätestatud sõnaõigust, mis võimaldaks koostöiselt kooli juhtimises osaleda.

Algatajate sõnul oleks vaja kaaluda seadusemuudatust ning tuua sisse nõue, et direktori töölevõtmisel ja vallandamisel on vajalik kooli hoolekogu nõusolek. Samuti tehakse ettepanek anda hoolekogule õigus algatada direktori vallandamise protseduur juhtudeks, kui kooli kogukond ei ole koolijuhi tööga rahul.

Terik ütles, et kuna kohalik omavalitsus on kooli pidaja, on kõige õigem, et ta vastutab ka koolijuhi valimise või vallandamise eest.

Terik selgitas, et kooli hoolekogusse kuuluvad nii lapsevanemad kui ka õpilased, kes saavad nad kaasa rääkida õppetöö korraldamises ja teistes nüanssides. "Tark omavalitsusjuht kuulab hoolekogu soovitusi ning erimeelsused ning diskussioonid pole mitte sugugi halvad," sõnas ta.

Terik ütles, et kindlasti arvestab omavalitsus lapsevanemate soovitustega, kes on oma erialal tugevad spetsialistid. Ta rõhutas, et kodanikuühiskond tähendabki erimeelsusi ja diskussioone osapoolte vahel.

"Lõplik sõna koolijuhi valikul peab jääma omavalitsusele, kuid näiteks Tallinnas kui suurimas omavalitsuses pole koolijuhi valimine omavalitsuse juhi ainuisikuline otsus. Oleme alati kaasanud linnosa ning haridusameti," märkis Terik.

Ta ütles, et ehkki omavalitsustel on erisusi tulenevalt suurusest, peab koolijuhi valimise lähtekoht olema sama nii Tallinnas kui Kihnus.

Hoolekogu valimise kord vajab muutusi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Hille Ilves ütles, et kui anda koolipidamisel suuremad õigused hoolekogule, siis esmalt  peaks üle vaatama kogu koolide juhtimise ja koolikorralduse kontseptsiooni praeguses õigusruumis.

"Võimalike muudatuste kontekstis tuleb väga põhjalikult läbi analüüsida ka hoolekogude liikmete valimise kord ning täiustada hoolekogude komplekteerimise protseduure," sõnas ta.

Ilves osutas, et seda kõike peaks alustama õigest otsast ning suurema otsustusõigusega peab kaasnema ka suurem vastutus, mida kehtiv seadus ei sätesta.

"Valikuprotseduur hoolekogudesse vajab muutmist. Kui hoolekogu valitakse üheks aastaks, siis ei teki pikemat vaadet ega võeta ka vastutust," märkis ta.

Ilves ütles teemat kokku võttes, et hoolekogu rolli suurendamist kehtiva põhikooli ja gümnaasiumi seaduse vaates ei ole näha, sest hoolekogul puudub vastutaja roll.

"Kuna töölepingu sõlmimine  on kooli pidaja pädevus, siis hoolekogul ei saa olla veto panemise õigust direktori töölevõtmisel ega ka vallandamisel," sõnas ta.

Kultuurikomisjon kritiseeris koostööd hoolekogudega

Riigikogu kultuurikomisjon arutas kollektiivset pöördumist, millega soovitakse suurendada hoolekogu kui koolikogukonna esindaja õigust kaasa rääkida ja osaleda koolijuhte puudutavates olulistes otsustes.

Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must nentis, et on omavalitsusi, kus kohalike esinduskogude ja koolide hoolekogude koostöö on nõrk. Samas märkis Must, et kui kooli hoolekogule õigusi juurde anda, võib see tähendada kohalike omavalitsuste õiguste kärpimist.

"Eelkõige on komisjoni ülesandeks aru saada, kas ettepanekuga soovitakse lahendada üksikjuhtumeid või on tegemist probleemiga, mis vajab lahendamist seadusandlikul tasandil," rääkis esimees.

Komisjoni liige Katri Raik toetas arutelu jätkamist ning mõtestamist, mis on hoolekogu roll olukorras, kus kooli kogukonnad on muutunud aina aktiivsemaks ja teadlikumaks.

"Võimalik, et arutelu tulemuseks on kompromiss kollektiivses pöördumises pakutu ja teiste lahenduste vahel. Koolidirektori valimisel ja hindamisel on oma roll nii koolikogukonnal kui ka kohalikul omavalitsusel, ilmselt ka riigil," märkis Raik. 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...