Õiguskantsler: maski kandmise kohustuse saab vaidlustada vaid kohtus

Igaühel on õigus esitada halduskohtule kaebus, esialgse õiguskaitse taotlus või kahju hüvitamise nõue, kui ta leiab, et sunnivahendi rakendamisega on rikutud tema õigusi.

Pilt: Mats Õun/ Foto on illustreeriv
Eesti

Õiguskantsler: maski kandmise kohustuse saab vaidlustada vaid kohtus (1)

Toimetaja: Sandra Lepik

"Sunnivahendit rakendatakse siis, kui haldusorgani ettekirjutus jäetakse hoiatuses märgitud tähtaja jooksul täitmata. Valitsuse korraldusega on sisuliselt tehtud ettekirjutus ja hoiatus. Kui inimene näiteks kaubanduskeskuses või ühissõidukis maski ei kanna, siis võib järelevalveorgan määrata talle kohustuse eiramise eest sunniraha," selgitas õiguskantsler Ülle Madise.

Madise sõnul on võimalik kaitsemaski kandmise kohustust vaidlustada vaid kohtus, vahendas BNS Postimeest.

Madise selgitas, et valitsuse korralduse õiguspärasuse hindamiseks saab pöörduda kaebusega Tallinna halduskohtusse. "Kui kohus leiab, et korraldus või mõni selle säte on õigusvastane, siis tunnistab ta selle kehtetuks. Kohtuotsuse võib vaidlustada kõrgema astme kohtus, lõppastmes riigikohtus," lisas Madise. Ta lisas, et õiguskantsleril pole võimalik valitsuse korraldust kehtetuks tunnistada.

Madise sõnul teeb Covid-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud meetmete ja piirangute – ka kaitsemaski kandmise kohustuse – täitmise üle järelevalvet terviseamet, kes võib kaasata ka politsei- ja piirivalveameti.

"Viiruse leviku tõkestamise meetme, sh maski kandmise kohustuse nõuetekohaselt täitmata jätmisel võib järelevalveorgan rakendada korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid, näiteks määrata sunniraha," märkis kantsler. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot ja seda võib määrata ka korduvalt.

"Sunnivahendit rakendatakse siis, kui haldusorgani ettekirjutus jäetakse hoiatuses märgitud tähtaja jooksul täitmata. Valitsuse korraldusega on sisuliselt tehtud ettekirjutus ja hoiatus. Kui inimene näiteks kaubanduskeskuses või ühissõidukis maski ei kanna, siis võib järelevalveorgan määrata talle kohustuse eiramise eest sunniraha," selgitas Madise.

Igaühel on õigus esitada halduskohtule kaebus, esialgse õiguskaitse taotlus või kahju hüvitamise nõue, kui ta leiab, et sunnivahendi rakendamisega on rikutud tema õigusi. "Kohus saab kontrollida, kas sunnivahendi rakendamise eeldused on täidetud, kas sunni liik ja selle kohaldamise viis on proportsionaalsed ning kas ei esine sunni kohaldamist välistavat asjaolu," lisas Madise. 

Kaubanduskeskuste omanikul või poe pidajal on õigus kehtestada oma alale sisenemise ning ka kaupade ja teenuste pakkumise tingimused, nt kohustuse kanda maski, lisas Madise. Ta lisas, et eraõigussuhte osapooled on üldiselt vabad kujundama omavahelisi suhteid, ka ühepoolselt, kui need pole vastuolus seadusega.

"Eraõigussuhtest tekkinud vaidlused lahendatakse kokkuleppel või maakohtus tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras," märkis õiguskantsler. 

Kaubanduskeskuste reeglite täitmist saab kontrollida turvatöötaja. "Õiguskantsleri pädevuses ei ole kontrollida kaubanduskeskuse omanike, poepidajate ja turvatöötajate tegevust," lisas ta. 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...