TalTechi uurimiskomisjon ei tuvastanud Nurkse instituudis pettust

"Projektide haldamise korra rikkumine on kahetsusväärne. Headele teadustulemustele lisaks tuleb teaduse ja teadlaste usaldusväärsuse tagamiseks kinni pidada kehtestatud reeglitest," sõnas uurimiskomisjoni esimees Renno Veinthal.

Pilt: Scanpix
Haridus

TalTechi uurimiskomisjon ei tuvastanud Nurkse instituudis pettust

Toimetaja: Toomas Raag

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Nurkse instituudi juhtumi uurimiseks moodustatud uurimiskomisjon tuvastas ülikooli reeglite rikkumise, kuid tõendeid pettuse kohta komisjon ei leidnud.

Komisjon otsustas esmaspäeval rektoraadis peetud lõppraporti arutelul veelkord üle vaadata kogu projektide haldamise valdkond ülikoolis ja teha vajalikud muudatused, mis tagaksid ladusa ja reeglitega vastavuses oleva projektide halduse, teatas TalTechi pressiesindaja teisipäeval BNS-ile.

Veel otsustas komisjon teha täiendav panus projektijuhtimise tugisüsteemi tugevdamiseks ülikoolis. See tähendab projektijuhtidele ja uurimisrühmade liikmetele suunatud täiendavaid koolitusi ja nõustamist, samuti täiendavate juhendmaterjalide loomist. Kasutusele otsustati võtta ka üleülikooliline terviklik projektihalduse tarkvara. 

Tuvastati ülikooli reeglite rikkumine

"Projektide haldamise korra rikkumine on kahetsusväärne. Headele teadustulemustele lisaks tuleb teaduse ja teadlaste usaldusväärsuse tagamiseks kinni pidada kehtestatud reeglitest," sõnas uurimiskomisjoni esimees Renno Veinthal. "Küll aga ei leidnud me tõendeid kuriteo toimepanemise kohta ning komisjon jõudis järeldusele, et Postimehe 22. augusti artiklis välja toodud pettuse süüdistustel pole alust."

Uurimiskomisjon palus selgitusi ka konsortsiumi juhtpartnerilt, kelle kinnitusel täitis TalTechi projektimeeskond endale võetud kohustused täielikult.

Uurimiskomisjon leidis, et projekti otseste ja kaudsete kulude raporteerimisel on eksitud. Selle tulemusena on otseste kulude real esitatud kulu, mis oleks pidanud kuuluma kaudsetesse kuludesse; instituudisisene kommunikatsioon oli ebapiisav – projektimeeskonna liikmete rollid ei olnud piisava selgusega teadvustatud ja puudus ühine teadmine uurimisrühma koosseisust ja ülesannetest; OpenGovIntelligence (OGI) projekti meeskond ei ole oma tegevusi projektis piisavalt dokumenteerinud. Osades publikatsioonides puudus korrektne viide projektile; projekti esimese perioodi kohta olid osaajaga töötajate poolt allkirjastatud tööajatabelid olemas osaliselt. Projekti teise perioodi kohta on enamuse töötajate tööajatabelid jäänud allkirjastamata.

Kuu jooksul uuris komisjon kõikide Postimehes esitatud väidete paikapidavust, küsitles kõiki artiklis välja toodud OGI projektis osalenud teadlasi, töötas läbi kõik esitatud tõendusmaterjalid, analüüsis Euroopa Komisjoni reegleid ja TalTechi poolt Euroopa Komisjonile esitatud finants- ja sisuaruanded.

Esitatud tõendid tõestavad osalust projektis

Postimehe artikkel keskendus tööpanuse hindamisel eelkõige ühele aspektile projekti tegevuskava elluviimisest, ehk sisuaruannete koostamisele. "Projektitöö ei seisne üksnes sisuaruannete koostamises, vaid kogu tööplaani täitmises," sõnas Veinthal.

Ta kinnitas, et teadlaste esitatud tõendid tõestavad nende otsest või kaudset osalust projektis. Veinthal selgitas, et OGI projekti olulisteks osadeks olid teoreetilise baasi loomine, arendustegevused, seal hulgas sünergia loomine teiste konsortsiumitega OGI tulemuste baasil, tulemuste levitamine, seal hulgas publikatsioonide koostamine ja avaldamine ning uurimisrühma juhendamine.

Uurimiskomisjon juhtis tähelepanu vastuoludele tunni täpsusega täidetavate ajatabelite ja akadeemilise töö spetsiifika vahel. "Olukord, kus akadeemilised töötajad saavad tunnitabelis näidata tööd maksimaalselt 40 tundi nädalas ning ainult tööpäevadel, ei ole kooskõlas tegeliku teadus- ja loometegevuse praktikaga," lausus Veinthal. Ta rõhutas, et tööajatabelis kajastatud tööaega ja tundide jaotust projektitöö ja muu töö vahel tuleb tõlgendada kui erinevate tööülesannete omavahelist proportsiooni kirjeldavat ajamääratlust. Sellist käsitlust toetab ka valitsuse määruse "Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord" seletuskiri.

Uurimiskomisjon avaldab lõppraporti esimesel võimalusel pärast konsultatsioone partneritega.

TalTechi rektor andis 23. augustil korralduse moodustada ülikoolisisene uurimiskomisjon, mille eesmärk oli kontrollida 22. augusti Postimehe artiklis esitatud väidete paikapidavust ning esitada ettepanekud edasiste juhtimisotsuste langetamiseks.

Laadimine...Laadimine...