SDE toonitab keskkonnaprogrammis vajadust majandada metsa mõistlikult

"Eesti puidutööstus annab olulise panuse majanduskasvu, seetõttu on vajalik just koostöös sektoriga leida keskkonnasäästlikud lahendused tulevikuks," seisab programmis. 

Pilt: Scanpix

SDE toonitab keskkonnaprogrammis vajadust majandada metsa mõistlikult

Toimetaja: Sandra Lepik

"Eesti puidutööstus annab olulise panuse majanduskasvu, seetõttu on vajalik just koostöös sektoriga leida keskkonnasäästlikud lahendused tulevikuks," seisab programmis. 

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) toob valimisteks loodud keskkonnaprogrammis välja vajaduse majandada metsa mõistlikult ja liikuda taastuvenergiale ülemineku suunas, samuti tuleks lõpetada ühekordsete plasttoodete kasutamine ning soodustada skeskkonnasäästlikel lahendustel põhinevate tööstusharude tekkimist.

SDE märgib, et mets ei kujuta endast mitte üksnes suurt majanduslikku ressurssi, vaid ka suurt ökoloogilist, kultuurilist ja vaimset rikkust. "Eesti metsapoliitika peab nii lühikeses kui ka pikaajalises perspektiivis tagama meie metsade säilimise ja elurikkuse. Suurendame Eesti metsarikkust ja pärandame oma lastele terved metsad. Eesti puidutööstus ja puidutooted annavad olulise panuse majanduskasvu, seetõttu on vajalik just koostöös sektoriga leida keskkonnasäästlikud lahendused tulevikuks. Peame oluliseks ka töökohtade säilitamist metsanduses. Peame väga oluliseks metsanduse arengukava koostamist ühiskonna osaliste koostöös," seisab programmis.

Partei leiab, et Eesti kliimaeesmärgid peavad olema ambitsioonikad. "Vaja on plaani, kuidas Eesti süsinikuheidet vähendada. Mõistlik on kombineerida eri võimalusi viisil, mis tagab ka looduskeskkonna säilimise. Meil tuleb lahendada keeruline väljakutse, kuidas minna üle taastuvenergiale nii, et põlevkivisektori töötajatel säiliks kindlus tuleviku ees. Üleminek peab olema pikaajaline, sujuv ja kontrollitud, koos meetmetega alternatiivsete töökohtade tekkimiseks tööstuses," seisab SDE programmis.

Erakond toetab programmi kohaselt jõuliselt jäätmete korduskasutusse võtmist. "Selleks arendame optimaalselt toimiva jäätmete kogumis- ja käitlusvõrgustikku. Eesmärk on saavutada prügiveo teenuse madalam hind ja pöörata tähelepanu rohelisele mõtlemisele ning sorteerimisele. Omavalitsuste roll jäätmekäitluses peab suurenema. Ühtlasi tuleb riiklikult tagada kohalikele omavalitsustele läbipaistev ning arusaadav jäätmehoolduse rahastus. Jäätmemajanduses peab kehtima kuldreegel „Kes saastab, see maksab". Kõige kallimalt maksustame prügi matmise, järgmiseks tasemeks jääb jäätmete kasutamine energia saamiseks ning kõige soodsamaks variandiks prügi ringlussevõtt," kirjutavad sotsiaaldemokraadid.

"Sotsiaaldemokraatide jaoks on puhtam elukeskkond eelseisvatel valimistel üheks võtmeküsimuseks: see on küsimus sellest, millise Eesti me oma lastele jätame. Äsjane ÜRO kliimaraport tõi selgelt välja, et praeguste heitekoguste juures on kliimakatastroof vältimatu. Seetõttu on sotsiaaldemokraadid seisukohal, et vajame revolutsiooni keskkonnapoliitikas juba täna," ütles programmi tutvustanud ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Rene Tammist.

SDE leiab, et majandusedu ja looduse hoidmine ei välista üksteist, kuid selleks on eelkõige vajalik keskkonnahoidlik mõtteviis ja üksteisemõistmine. "Kujundame Eestist unikaalse ökoriigi. Me peame üheskoos leidma targad lahendused, mis tagavad nii majanduse arengu kui ka elukeskkonna säilimise. Mõlemad suunad on möödapääsmatud. Meie eesmärgiks on keskkonnasäästlike uute tööstusharude arendamine," seisab valimisprogrammis.

Tammist tõdes, et Eesti on arenenud riikide seas kõige suurema süsinikuheitme tasemega riik. Sellega kaasneva moraalse kohustuse oma süsinikujalajälje vähendamiseks võiks riik sotside nägemuses täita kattes aastaks 2030 sisetarbimise vajadused taastuvenergia abil.

"Kliimamuutustega võitlemine on selle sajandi põletavaim probleem, kuid pakub ühtlasi ka võimalusi. Eestil on väga realistlik võimalus lüüa kaasa puhta energiatootmise ning rohemajanduse arenguks vajalike tehnoloogiate väljatöötamisel," rääkis Tammist. Soomes prognoositakse aastaks 2020 rohemajandussektori käibe mahuks üle 50 miljardi euro. Täna tegutseb Eestis juba sadakond rohetehnoloogiate arendamisega seotud ettevõtet, kes peamiselt ootavad riigilt partnerlust õigusliku raamistiku väljatöötamisel ning välisturgudele jõudmisel.

"Sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline, et üleminek põlevkivilt taastuvenergiale toimuks sujuvalt ning kontrollitult, vältimaks sotsiaalseid probleeme eeskätt Ida-Virumaal. Selleks on meie nägemuses vajalik suunata vahendeid ümberõppesse ning koolitustesse, et põlevkivisektori töötajad leiaksid tulevikus keskkonnasõbralikumad ning senisest veelgi tasuvamad töökohad," lisas Tammist.

Sotsid on seadnud sihiks piirata ka aasta-aastalt prügilasse ladestatavate jäätmete hulka ning toetada olmejäätmete tekkekohal nende liigiti kogumise arendamist. Keskkonnakomisjoni esemees Rainer Vakra peab selle edendamisel oluliseks kohalike omavalitsuste paremat kaasamist: "Kohalikele omavalitsustele tuleb riiklikult tagada jäätmehoolduse rahastus ning toetus jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamisega paremini hakkama saavatele omavalitsuste peab olema kopsakam. Raha selleks tuleb sihtotstarbeliselt omavalitsustele prügi põletamise tasu kehtestamisest ja ladestustasu tõusust," rääkis Vakra.

Sotside nimekirjas kandideeriv keskkonnaaktivist Roy Strider tutvustas tema eestvedamisel sotside programmi kirja saanud Eesti Ökoriigi kontseptsiooni, mille põhisisuks on üleminek taastuvenergiatele, mahetoidu eelistamine, loobumine mürgisest kodukeemiast ning meie endi ja välisteadlaste ajupotentsiaali kaasamine üleminekuprotsessi. "Maailmas ei ole puudu rahast, kuid meil on kapitaaliselt vaja muuta mõtlemist, et meil oleks ka puhast keskkonda, mis on planeedil juba tõeline defitsiit," sõnas Strider.

Laadimine...Laadimine...